Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Puławy świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania wewnętrznego i dezynfekcji Sądu Rejonowego w Puławach

Kody CPV: 90910000-9 (Usługi sprzątania),90911200-8 (Usługi sprzątania budynków),90911300-9 (Usługi czyszczenia okien),90919100-3 (Usługi czyszczenia urządzeń biurowych),90919200-4 (Usługi sprzątania biur)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 09:41:08
Nr 2021/BZP 00010587

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010587/01 z dnia 02/25/2021 09:41:08

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Sąd Rejonowy w Puławach

24-100 Puławy

Lubelska 7
-

pulawy@pulawy.sr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania wewnętrznego i dezynfekcji Sądu Rejonowego w Puławach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Puławach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 7

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818889300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pulawy@pulawy.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulawy.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

wymiar sprawiedliwości

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania wewnętrznego i dezynfekcji Sądu Rejonowego w Puławach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2736fb0c-7747-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.3. Za pośrednictwem posiadanych w Systemie kont użytkowników odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach postępowania.4. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki "Pytania i odpowiedzi".ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfikacji połączenia oraz posiadanie komputera umożliwiającego zainstalowanie następującego oprogramowania:1) w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:a) przeglądarka internetowa Internet Explorer 11, Chrome ver. 45 i późniejsze, Firefox ver. 54 i późniejsze lub Opera w ver. 37 i późniejsze;b) system operacyjny Windows 7 lub późniejsze.2) w zakresie podpisu kwalifikowanego - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome, Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;c) oprogramowania Szafir Host w systemie operacyjnym;d) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.3) Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b, c i d powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-leaming.1. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik poddający dane kompresji (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: .xml, .pdf, .doc, .docx, xls lub .xlsx.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu eUsług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnił obowiązki informacyjne przewidzianew art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lubpośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszympostępowaniu.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D-213-1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Sądu Rejonowego w Puławach przez okres jednego roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami CENA i JAKOŚĆ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu;2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert "oświadczenia" (według wzoru załącznika Nr 3a do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi sprzątania powierzchni biurowych w budynkach użyteczności publicznej, każda o powierzchni nie mniejszej niż 2.500 m2 o wartości każdej usługi co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii "budynków użyteczności publicznej" zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki urzędów, banków, biurowce, hotele, szkoły, uczelnie, teatry, muzea, szpitale, porty lotnicze, dworce, sądy, prokuratury.Uwaga: Jedna usługa to jedna umowa, w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane usługi sprzątania powierzchni biurowych odpowiadające postawionemu warunkowi. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną przy czym:- pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert);- pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto.Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 50 000,00 zł brutto.b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert "oświadczenia" (według wzoru załącznika Nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru Załączników Nr 3 i 3a do SWZ w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą zgodnie z art. 454-455 ustawy pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:1) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł brutto. 2) W odniesieniu do osób, które będą świadczyły kompleksowe usługi sprzątaniapowierzchni biurowych na rzecz Zamawiającego:a) wykaz osób, które będą świadczyły kompleksowe usługi sprzątania powierzchni biurowych na rzecz Zamawiającego - wraz ze wskazaniem osoby, która będzie sprawowała bezpośredni nadzór nad tymi osobami. Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, zakres czynności, informację o formie dysponowania pracownikiem (umowa o pracę);b) aktualne oświadczenia o niekaralności pracowników skierowanych do wykonywania czynności. W przypadku gdy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność zatrudnienia innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego załączając aktualne oświadczenie o niekaralności pracownika;c) oświadczenia wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia (zgodnie z wykazem) że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego za prace oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W stosunku do podwykonawców niniejszy zapis stosuje się odpowiednio z tym, że oświadczenia są składane przez pracowników podwykonawcy przed przystąpieniem do realizacji wyznaczonych czynności.3) wykaz środków chemicznych jakich Wykonawca będzie używać do wykonaniazamówienia łącznie z przeznaczeniem danego środka chemicznego (do czyszczenia jakiej powierzchni będzie używane) oraz oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że używane środki czystości, dezynfekcyjne, higieniczne i sprzęt techniczny są dopuszczone do stosowania w kraju i są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami uprawniającymi do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i posiadają aktualne wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa, w tym Państwowego Zakładu Higieny, są ekologiczne i posiadają znak CE;4) wykaz urządzeń mechanicznych, jakie przez okres obowiązywania umowy będą przechowywane w miejscu wykonywania usługi.5) oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że używany sprzęt techniczny jest sprawny i bezpieczny dla pracowników Zamawiającego.Wykaz osób oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale.2. Niedopełnienie obowiązków wynikających z postanowień 7 uznane zostanie przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy i w konsekwencji uznane zostanie za okoliczność, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście, upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu bądź w formie elektronicznej. Wyznaczona osoba musi posiadać dokument pełnomocnictwa określający imię i nazwisko pełnomocnika, zakres umocowania do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz mocodawcy, oraz podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa (pełnomocnictwo nie będzie wymagane w przypadku gdy osobą podpisującą umowę, będzie osoba umocowana w powyższym zakresie na etapie składania oferty). Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Puławy przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.