Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Olsztyn Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Kody CPV: 30213000-5 (Komputery osobiste),30231300-0 (Monitory ekranowe),30236000-2 (Różny sprzęt komputerowy),48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 09:41:16
Nr 2021/BZP 00010589

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010589/01 z dnia 02/25/2021 09:41:16

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

10-575 Olsztyn

Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
-

piotr.bucwilo@uw.olsztyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514319

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-575

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 52 32 400

1.5.8.) Numer faksu: (89) 52 72 049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.bucwilo@uw.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cf07f7c-75ab-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010497/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do treści specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej SWZ, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie: 1) za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl w zakładce "Korespondencja" lub 2) za pomocą poczty elektronicznej piotr.bucwilo@uw.olsztyn.pl. 2. Za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail zamawiającego. W przypadku skorzystania z platformy zakupowej za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie zakupowej.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 4. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie "pdf". 6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 8. Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. 2. Jako właściciel platformy zakupowej, na której zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie, działającą pod adresem https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl, odbiorcą danych osobowych jest także Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, REGON 017282436, NIP 526-25-35-153. 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@uw.olsztyn.pl. 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy. 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat. 7. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy. 8. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:1) dostępu do swoich danych osobowych, 2) do sprostowania swoich danych osobowych, 3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. 9. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale XXXVIII SWZ, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO-IV.272.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie następującego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego: 1) wydajna stacja graficzna - 3 sztuki, 2) komputer All-In-One - 6 sztuk, 3) jednostka centralna SFF - 16 sztuk, 4) monitor typ 1 - 27 sztuk, 5) monitor typ 2 - 5 sztuk, 6) oprogramowanie - pakiet biurowy - 17 sztuk, 7) przewód DisplayPort - DisplayPort - 2mb - 31 sztuk, 8) przewód DisplayPort - DisplayPort - 3mb - 9 sztuk. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ. 3. Opisy znajdujące się w załączniku nr 3 do SWZ zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi. 4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego - Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego. 6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych. 7. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ. 8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wskazany w pkt 1 ppkt 1-5 był objęty gwarancją wykonawcy oraz jego producenta/ów, zapewniającą zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji możliwość zgłoszenia awarii/wady sprzętu komputerowego bezpośrednio producentowi danego produktu, a nie tylko wykonawcy. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamawiającemu deklaracji producenta/ów sprzętu komputerowego w tym zakresie. 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów wskazanych w SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty według wskazanego w SWZ wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) wydruki ze strony internetowej - https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, z datą wyników testów nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. 25.02.2021 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu, 2) dokument potwierdzający, iż zaoferowane modele komputerów będą poprawnie współpracować z zaoferowanym systemem operacyjnym, tj.: a) w przypadku komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 10 Professional 64 bit PL - oświadczenie producenta komputera lub certyfikat WHCL, b) w przypadku komputerów z zainstalowanym innym, równoważnym systemem operacyjnym - oświadczenie producenta komputera lub stosowny certyfikat producenta systemu operacyjnego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę (pełnomocnika) - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 3) pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu - w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców, 2) wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę (pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej - uprawniających strony umowy do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 2) pojawienia się nowych, korzystnych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie może zostać zwiększone, 3) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie wykonawcy - zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie innego asortymentu produktów, o parametrach odpowiadającym wymogom określonym w załączniku nr 1 do umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez wykonawcę braku możliwości ich dostarczenia (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone, 4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających strony umowy do zmiany terminu wykonania umowy, 5) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone. 2. Podstawą do dokonania zmian, o których jest mowa w pkt 2, jest złożenie pisemnego wniosku przez jedną ze stron umowy i jego pisemna akceptacja przez drugą stronę umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę składa się za pośrednictwem platformy zakupowej https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia wskazany w sekcji 4.2.10.) ogłoszenia może być krótszy, w zależności od wskazanego w ofertach wykonawców.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Olsztyn przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.