Dzisiaj jest: 28.2.2024, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Warszawa Przeprowadzenie szkolenia

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Przeprowadzenie szkolenia: pt. "Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE", pt. "Kontrola w projektach współfinansowanych ze środków FE", pt. "Pomoc publiczna (...)

Kody CPV: 80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe),80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 14:09:09
Nr 2021/BZP 00010912

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010912/01 z dnia 02/25/2021 14:09:09

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Centrum Projektów Europejskich

02-672 Warszawa

Domaniewska 39a
-

przetargi@cpe.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkolenia: pt. "Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE", pt. "Kontrola w projektach współfinansowanych ze środków FE", pt. "Pomoc publiczna (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141681456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domaniewska 39a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-672

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223783100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cpe.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cpe.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wsparcie w realizacji programów UE

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkolenia: pt. "Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE", pt. "Kontrola w projektach współfinansowanych ze środków FE", pt. "Pomoc publiczna (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a3f3af5-7699-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007234/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.37 Zapewnienie szkoleń dla Sieci PIFE w 2021r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POPT 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.cpe.gov.pl/p158/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: /CPE_Warszawa/SkrytkaESP 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@cpe.gov.pl. Szczegółowo opisane w rozdziale IX SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.263.3.2021.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 12000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 12000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. "Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE" (część I zamówienia) - w formie stacjonarnych spotkań w Warszawie, w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego lub w formule online.

4.2.5.) Wartość części: 3000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena doświadczenia trenera wskazanego do przeprowadzenia szkolenia - 40 pkt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. "Kontrola w projektach współfinansowanych ze środków FE" (cz. II zamówienia) - w formie stacjonarnych spotkań w Warszawie, w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego lub w formule online.

4.2.5.) Wartość części: 3000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena doświadczenia trenera wskazanego do przeprowadzenia szkolenia - 40 pkt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. "Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków FE" (cz. III zamówienia) - w formie stacjonarnych spotkań w Warszawie, w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego lub w formule online.

4.2.5.) Wartość części: 3000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena doświadczenia trenera wskazanego do przeprowadzenia szkolenia - 40 pkt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. "Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych ze środków Funduszy Europejskich" (IV część zamówienia) - w formie stacjonarnych spotkań w Warszawie, w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego lub w formule online.

4.2.5.) Wartość części: 3000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena doświadczenia trenera wskazanego do przeprowadzenia szkolenia - 40 pkt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wskazany w ofercie trener w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- dla cz. I zamówienia: przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (w formule stacjonarnej lub online) dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem zasady konkurencyjności oraz udzielaniem zamówień publicznych o wartości poniżej progu ustawowego;- dla cz. II zamówienia: przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (w formule stacjonarnej lub online) z zakresu zasad kontroli projektów współfinansowanych ze środków FE.- dla cz. III zamówienia: przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (w formule stacjonarnej lub online) z zakresu stosowania pomocy publicznej w projektach w perspektywie finansowej 2014-2020. - dla cz. IV zamówienia: przeprowadził co najmniej 2 szkolenia (w formule stacjonarnej lub online) z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz zasad rozliczania wydatków ponoszonych w projektach finansowanych ze środków FE w obecnej perspektywie finansowej.Wykazane szkolenia muszą być zgodne z zagadnieniami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i trwać min. 4 godziny dydaktyczne (45 minutowe) oraz być zrealizowane w jednym dniu dla jednej grupy uczestników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII pkt 2,Wykonawcyubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następującedokumenty:8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału iniepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 doSWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawcaspełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.8.2 W przypadku wspólnegoubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 8.1SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie topotwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowychśrodków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują wykaz usług wykonanych a wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymokresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostaływykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostaływykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądźinne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ );UWAGA: Wykonawca nie może, poupływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniającychzasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacjipodmiotów udostępniających zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy PZPnie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.Na potwierdzeniespełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w rozdziale VII pkt. 8.1SWZ.3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie owykonanie zamówienia warunek określony w rozdziale VII pkt. 2 SWZ musi zostać spełnionyprzez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Ocenaspełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.5. Z treścizałączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełniawyżej wymienione warunki.7. Niespełnienie warunku określonego w rozdziale VII pkt 2 niniejszejSWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu.8. W celu wykazania brakupodstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII pkt 2, Wykonawcy ubiegający się o udzieleniezamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:8.1 aktualne na dzień składaniaofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniaw zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte woświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału inie podlega wykluczeniu z postępowania.8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZskłada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie topotwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.14. Do oferty należy dołączyć:Wstępneoświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia ospełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 3do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepoleganiu wykluczeniu z postępowania składakażdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilemzaufanym lub podpisem osobistym).14.5 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawyPZP - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - do wykorzystaniawzór, stanowiący Załącznik nr 7 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lubprofilem zaufanym lub podpisem osobistym).15. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić nadrukach stanowiących załączniki do SWZ.Oferta oraz oświadczenie o spełnieniu warunkówudziału i niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawyPZP muszą być złożone w oryginale.16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone woryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postacielektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) (......)17.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treścipełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowaniaWykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisemelektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółkicywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposóbreprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Doprecyzowanie wrozdziale VII i XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem § 1 ust. 5. 2. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku:1) zmiany przepisów prawa w tym prawa wspólnotowego lub zmiany zakresu lub struktury Programu, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami - zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu Umowy do obowiązujących przepisów prawa lub zakresu / struktury Programu;2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT - zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto określone w § 4 ust. 1 pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie wartość wynagrodzenia brutto.3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej, jeżeli niejęcie zmian w Umowie skutkowałoby tym, że wykonanie Umowy byłoby niecelowe - zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu Umowy do zmian organizacyjny po stronie Zamawiającego;4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień - zakres zmiany: zmiana polegać będzie na wyeliminowaniu rozbieżności i jednoznacznym sprecyzowaniu zapisów Umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;5) wystąpienia siły wyższej, 3. Poza wskazanym ust. 2 zakresem zmian Umowy, zakres zmian, w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w ust. 2, dotyczyć może również: 1) terminu wykonania usługi, o którym mowa w § 2 ust. 1, który może być wydłużony, jednak nie dłużej niż o 1 miesiąc; 2) wynagrodzenia, które może być zwiększone jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 4. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub w przepisie art. 455 ust. 1 - 4 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Dot. terminu realizacjiWykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia: 1) dla cz. I zamówienia (szkolenie w zakresie "Wyłanianie Wykonawców w projektach współfinansowanych ze środków FE) - nie wcześniej niż 7 dni roboczych od zawarcia Umowy i nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawarcia Umowy ; 2) dla cz. II zamówienia (szkolenie w zakresie "Kontroli w projektach współfinansowanych ze środków FE") - nie wcześniej niż w trzecim kwartale 2021r. i nie później niż do końca czwartego kwartału 2021r. 3) dla cz. III zamówienia (szkolenie z zakresu "Pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków FE") - nie wcześniej niż w trzecim kwartale 2021 r. i nie później niż do końca czwartego kwartału 2021 r.4) dla cz. IV zamówienia (szkolenie z zakresu "Rozliczania i kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków Funduszy Europejskich") - nie wcześniej niż w drugim kwartale 2021r. i nie później niż do końca drugiego kwartału 2021r. - dokładny termin oraz forma realizacji szkolenia (stacjonarna / zdalna) zostanie wskazana Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Wykonawcę na co najmniej 7 dni roboczych przed szkoleniem.Ocena kryterium nr 2: Ocena doświadczenia trenera wskazanego do przeprowadzenia szkolenia - 40 pkt W ramach tego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty za doświadczenie trenera w zakresie realizacji szkoleń online, wskazanego do przeprowadzenia szkolenia, w skali od 0 do 40 pkt biorąc pod uwagę następujące elementy: - wykaz przeprowadzonych szkoleń:- dla cz. I. zamówienia: przeprowadził szkolenia w formule online dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem zasady konkurencyjności oraz udzielaniem zamówień publicznych o wartości poniżej progu ustawowego;- dla cz. II zamówienia: przeprowadził szkolenia w formule online z zakresu zasad kontroli projektów współfinansowanych ze środków FE. - dla cz. III. zamówienia: przeprowadził szkolenia w formule online z zakresu stosowania pomocy publicznej w projektach w perspektywie finansowej 2014-2020.- dla cz. IV. zamówienia: przeprowadził szkolenia w formule online z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz zasad rozliczania wydatków ponoszonych w projektach finansowanych ze środków FE w obecnej perspektywie finansowej. . wskazanie 2 lub mniej szkoleń z podanego zakresu?0 pkt. wskazanie 3- 4 szkoleń z podanego zakresu?20 pkt. wskazanie więcej niż 4 szkoleń z podanego zakresu?40pktWykazane szkolenia muszą być zgodne z zagadnieniami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i trwać min. 4 godziny dydaktyczne (45 minutowe) oraz być zrealizowane w jednym dniu dla jednej grupy uczestników. Podlegać ocenie będą tylko dodatkowe szkolenia, wskazane poza wymaganymi w ramach warunków udziału.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.