Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Odstraszanie dzikich ptaków i zwierząt z lotniska w Świdwinie

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Odstraszanie dzikich ptaków i zwierząt z lotniska w Świdwinie

Kody CPV: 77600000-6 (Usługi myśliwskie)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 14:16:08
Nr 2021/BZP 00010921

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010921/01 z dnia 02/25/2021 14:16:08

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

78-301 Świdwin

Połczyńska 32
-

zam.publ.21blt@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odstraszanie dzikich ptaków i zwierząt z lotniska w Świdwinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331029355

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska 32

1.5.2.) Miejscowość: Świdwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-301

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ.21blt@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blt.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odstraszanie dzikich ptaków i zwierząt z lotniska w Świdwinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-019a0531-7742-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007997/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Odstraszanie dzikiego ptactwa i zwierząt z lotniska w Świdwinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/21blot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Kontakt pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej Platformy Zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot.2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.3. Zamawiający rekomenduje przekazywanie dokumentów w postępowaniu w formacie plików PDF jako załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism obowiązującego w korespondencji tradycyjnej.4. Komunikacja za pośrednictwem Platformy zakupowej wymaga założenia konta Użytkownika.5. W celu założenia konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika (Wykonawcę) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.6. Komunikacja poprzez komendę "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem komendy "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" jako załączniki.9. Za datę przekazania oferty, wniosków i zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania plików zawierających te informacje na serwerach.10. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania Zamawiający oraz Wykonawcy posługują się oznaczeniem sygnatury sprawy (nadanym przez Zamawiającego).11. Dla skutecznego przesłania dokumentów elektronicznych w niniejszym postępowaniu koniecznym jest posiadanie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.12. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot.16. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z instrukcją korzystania z Platformy zamieszczoną pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/13/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na monitorowaniu i odstraszaniu zwierząt z terenu lotniska 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, z wykorzystaniem metody sokolniczej, wykorzystaniem psów, a także prowadzenie ciągłego monitoringu lotniska pod względem aktywności ptaków gniazdujących, przelotnych i zalatujących sporadycznie i innych zwierząt bytujących lub żerujących na terenie lotniska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77600000-6 - Usługi myśliwskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:1. 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Opis spełnienia warunku:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.1. 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Opis spełnienia warunku:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.1. 3. zdolności technicznej lub zawodowej.a) Opis spełnienia warunku:Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie główne usługi, obejmujące swym zakresem wykonywanie usług płoszenia ptactwa i zwierząt na lotniskach cywilnych lub wojskowych każda w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia, trwająca min. 6 miesięcy.UWAGA!!! Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami Wykonawcy, bądź wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, w celu wykazania spełnienia danego warunku.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), warunek, o którym mowa w ust. 1.3 lit. a), zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże spełnienie warunku. Warunek ten Wykonawca musi spełnić samodzielnie, tzn. doświadczenie Wykonawców nie sumuje się.b) Opis spełnienia warunku:Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy dysponują min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada zezwolenie na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego wydane przez Ministra Środowiska (Dz. U. 2005.69.621) lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień myśliwskich zgodnych z ustawą Prawo łowieckie - uprawnienia do polowania z ptakami łowczymi.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), warunek, o którym mowa w ust. 1.3 lit. b), zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże spełnienie warunku. c) Opis spełnienia warunku:Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej dwoma psami ułożonymi do odstraszania ptactwa, w tym jednego rasy Border Collie lub min. trzema psami innych ras odpowiednio wyszkolonych do pracy na lotniskach.d) Opis spełnienia warunku:Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 4 szt. ptactwa drapieżnego będącego przedstawicielem następujących gatunków: - Jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis),- Raróg (Falco cherrug), - Sokół wędrowny (Falco peregrinus), - Białozór (Falco rusticolus), - Raróg górski (Falco biarmicus),- Myszołowiec (Parabuteo unicinctus), lub inne gatunki, których wykorzystanie zostanie wskazane, jako zasadne na danym lotnisku oraz uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający wymaga dysponowanie i wykorzystywanie do realizacji umowy co najmniej 4 szt. ptaków z zachowaniem różnorodności min. dwóch wymienionych powyżej gatunków.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) wykazują łącznie spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt. 1.3 lit c) i d).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;- zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 14 projektu umowy.Wszystkie postanowienia wymienione w § 14 projektu umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Świdwin przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.