Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Poznań Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca.

Kody CPV: 39100000-3 (Meble),39112000-0 (Krzesła),39100000-3 (Meble),39112000-0 (Krzesła),39121200-8 (Stoły)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 16:11:08
Nr 2021/BZP 00010946

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010946/01 z dnia 02/25/2021 16:11:08

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POLSKI TEATR TAŃCA

61-818 Poznań

STANISŁAWA TACZAKA 8
-

teatr@ptt-poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKI TEATR TAŃCA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278907

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: STANISŁAWA TACZAKA 8

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-818

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 533437060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: teatr@ptt-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptt-poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja Kultury Samorzadu Województwa Wielkopolskiego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b820885b-7779-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako "RODO"), informuję, że:1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą: 61-818 Poznań, ul. Stanisława Taczaka 8; 1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskim Teatrze Tańca , mail: iod@ptt-poznan.pl; 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;1.8.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;1.9.posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;1.10. nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PTT-ZP/2620/02/02/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 22832 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa krzeseł do stołu konferencyjnego.

4.2.5.) Wartość części: 14472,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp;1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SWZ;1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:a) Cena brutto 60 %b) Okres gwarancji 20 %c) Termin 20 %a) Kryterium Cena brutto za całość zamówienia (C) zostanie ocenione w oparciu o wzór:C = (Cmin / Ci ) x 100 x 60%gdzie:C - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium (C)Cmin - najniższa cena zestawu oferowana brutto spośród wszystkich badanych ofert Ci - cena oferowana brutto badanej oferty "i"100 x 60% - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta "i" za kryterium (C) z uwzględnieniem wagi kryterium.Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych.b) Kryterium Gwarancja (G) zostanie ocenione:24 miesiące - 0 pkt36 miesięcy - 10 pkt 48 miesięcy i więcej - 20 pkt.Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.c) Kryterium Termin (T) zostanie ocenione:Dostawa w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pktDostawa w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt Dostawa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt 3. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według Wzoru:K = C + G + T gdzie:K - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,C - punkty uzyskane w kryterium cena brutto (C),G - punkty uzyskane w kryterium gwarancja (G),T - punkty uzyskane w kryterium termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp;1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SWZ;1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:a) Cena brutto 60 %b) Okres gwarancji 20 %c) Termin 20 %a) Kryterium Cena brutto za całość zamówienia (C) zostanie ocenione w oparciu o wzór:C = (Cmin / Ci ) x 100 x 60%gdzie:C - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium (C)Cmin - najniższa cena zestawu oferowana brutto spośród wszystkich badanych ofert Ci - cena oferowana brutto badanej oferty "i"100 x 60% - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta "i" za kryterium (C) z uwzględnieniem wagi kryterium.Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych.b) Kryterium Gwarancja (G) zostanie ocenione:24 miesiące - 0 pkt36 miesięcy - 10 pkt 48 miesięcy i więcej - 20 pkt.Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.c) Kryterium Termin (T) zostanie ocenione:Dostawa w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pktDostawa w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt Dostawa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt 3. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według Wzoru:K = C + G + T gdzie:K - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,C - punkty uzyskane w kryterium cena brutto (C),G - punkty uzyskane w kryterium gwarancja (G),T - punkty uzyskane w kryterium termin dostawy

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stołów i krzeseł.

4.2.5.) Wartość części: 8360,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39121200-8 - Stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp;1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SWZ;1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:a) Cena brutto 60 %b) Okres gwarancji 20 %c) Termin 20 %a) Kryterium Cena brutto za całość zamówienia (C) zostanie ocenione w oparciu o wzór:C = (Cmin / Ci ) x 100 x 60%gdzie:C - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium (C)Cmin - najniższa cena zestawu oferowana brutto spośród wszystkich badanych ofert Ci - cena oferowana brutto badanej oferty "i"100 x 60% - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta "i" za kryterium (C) z uwzględnieniem wagi kryterium.Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych.b) Kryterium Gwarancja (G) zostanie ocenione:24 miesiące - 0 pkt36 miesięcy - 10 pkt 48 miesięcy i więcej - 20 pkt.Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.c) Kryterium Termin (T) zostanie ocenione:Dostawa w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pktDostawa w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt Dostawa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt 3. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według Wzoru:K = C + G + T gdzie:K - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,C - punkty uzyskane w kryterium cena brutto (C),G - punkty uzyskane w kryterium gwarancja (G),T - punkty uzyskane w kryterium termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp;1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SWZ;1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:a) Cena brutto 60 %b) Okres gwarancji 20 %c) Termin 20 %a) Kryterium Cena brutto za całość zamówienia (C) zostanie ocenione w oparciu o wzór:C = (Cmin / Ci ) x 100 x 60%gdzie:C - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium (C)Cmin - najniższa cena zestawu oferowana brutto spośród wszystkich badanych ofert Ci - cena oferowana brutto badanej oferty "i"100 x 60% - maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta "i" za kryterium (C) z uwzględnieniem wagi kryterium.Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych.b) Kryterium Gwarancja (G) zostanie ocenione:24 miesiące - 0 pkt36 miesięcy - 10 pkt 48 miesięcy i więcej - 20 pkt.Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.c) Kryterium Termin (T) zostanie ocenione:Dostawa w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pktDostawa w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt Dostawa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt 3. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według Wzoru:K = C + G + T gdzie:K - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,C - punkty uzyskane w kryterium cena brutto (C),G - punkty uzyskane w kryterium gwarancja (G),T - punkty uzyskane w kryterium termin dostawy

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części nr 1.1. - Meble - krzesła do stołu konferencyjnego 2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:2.1.1 Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 2.2.1. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:2.3.1. wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 10.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia);2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:2.4.1. wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa zadania polegające na dostawie mebli, o wartości co najmniej 10.000 PLN brutto każde. Dla części nr 1.2. - Meble - stoły z krzesłami2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:2.1.1. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 2.2.1. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:2.3.1. wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 5.000 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia);2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:2.4.1.wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa zadania polegające na dostawie mebli, o wartości co najmniej 5.000 PLN brutto każde. 1.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Ponadto oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawca składa według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz karty katalogowe oferowanych mebli, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania), tj. takie dokumenty jak: Część 1.1. - Meble - krzesła do stołu konferencyjnego 2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.2. polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (10.000 PLN);2.3. wykaz 2 dostaw o wartości 10.000 PLN każda, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcyCzęść 1.2. - Meble - stoły z krzesłami 2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.2. polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (5.000 PLN);2.3. wykaz 2 dostaw o wartości 5.000 PLN każda, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart katalogowych oferowanych mebli opisanych w SOPZ stanowiącym zał. nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu. 4. W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1.- 2.12. powyżej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Ponadto oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawca składa według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz karty katalogowe oferowanych mebli, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Opisane we wzorze umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Poznań przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.