Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Gostyń Koszenie traw i chwastów przycięcie odrostów krzewów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Koszenie traw i chwastów, przycięcie odrostów krzewów oraz zbierania śmieci w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego

Kody CPV: 77312000-0 (Usługi usuwania chwastów),77312100-1 (Usługi odchwaszczania),90511000-2 (Usługi wywozu odpadów),77312000-0 (Usługi usuwania chwastów),77312100-1 (Usługi odchwaszczania),90511000-2 (Usługi wywozu odpadów),77312000-0 (Usługi usuwania chwastów),77312100-1 (Usługi odchwaszczania),90511000-2 (Usługi wywozu odpadów)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 17:38:42
Nr 2021/BZP 00010954

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010954/01 z dnia 02/25/2021 17:38:42

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNIU

63-800 Gostyń

ul. Wrocławska 256
-

przetargi@powiat.gostyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Koszenie traw i chwastów, przycięcie odrostów krzewów oraz zbierania śmieci w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 256

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.gostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.gostyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenie traw i chwastów, przycięcie odrostów krzewów oraz zbierania śmieci w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a168bdd4-775a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002380/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Koszenie traw i chwastów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza dokomunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wykonawca przystępującdo niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji,przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający podał w informacjach ogólnych SWZ ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze stronygłównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądaćzamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty): za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany powyżej w informacjach ogólnych oraz poczty elektronicznej Wykonawcywskazanej w formularzu oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Gostyński mający siedzibę Z mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: starostwo@powiat.gostyn.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres email: iod@powiat.gostyn.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.3. Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 4.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisu 74 ustawy Pzp. 5.Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiadają Państwo:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych państwa dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników),3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio,4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. Państwa dane będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących:1) serwisu i wsparcia systemów informatycznych,2) utylizacji dokumentacji niearchiwalnej,3) przekazywania przesyłek pocztowych.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.2.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest usługa koszenia traw i chwastów, przycięcia odrostów krzewów oraz zbierania śmieci w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego. 1) CZĘŚĆ I - obejmuje teren gmin; Pogorzela i Pępowo - średnia powierzchnia 6 196,00 ar x 2 koszenia, w tym:a) Dwukrotne szerokie koszenie wraz z przycinką odrostów krzewów i drzew oraz zbieraniem śmieci na całej szerokości pasa drogowego dróg głównych - średnia powierzchnia 4 480,00 ar x 2 koszeniab) Dwukrotne wąskie koszenie do dna rowu (średnia szerokość 2 m) wraz z przycinką krzewów i odrostów drzew oraz zbieraniem śmieci - średnia powierzchnia 1 716,00 ar x 2 koszenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie sporządzonego i przedłożonego kosztorysu ofertowego dla każdej oferowanej do wykonania części zamówienia oddzielnie.3. Cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 1) wykonawca opracuje kosztorysy ofertowe z uwzględnieniem całego zakresu robót określonego w przedmiarach robót ściśle wg kolejności pozycji wymienionych w formularzu "kosztorys ofertowy" dla każdej części zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1-1; 1-2 1-3 do SWZ,2) wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości netto, stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji występujących w formularzu kosztorysu ofertowego.4. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto obliczona, jako suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego (wartość netto), do której wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT. Wysokość stawki VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: W zakresie kryterium potencjał techniczny (S)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie sporządzonego i przedłożonego kosztorysu ofertowego dla każdej oferowanej do wykonania części zamówienia oddzielnie.3. Cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 1) wykonawca opracuje kosztorysy ofertowe z uwzględnieniem całego zakresu robót określonego w przedmiarach robót ściśle wg kolejności pozycji wymienionych w formularzu "kosztorys ofertowy" dla każdej części zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1-1; 1-2 1-3 do SWZ,2) wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości netto, stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji występujących w formularzu kosztorysu ofertowego.4. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto obliczona, jako suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego (wartość netto), do której wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT. Wysokość stawki VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest usługa koszenia traw i chwastów, przycięcia odrostów krzewów oraz zbierania śmieci w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego.2) CZĘŚĆ II - obejmuje teren gminy Poniec - średnia powierzchnia 3 686,00 ar x 2 koszenia, w tym:a) Dwukrotne szerokie koszenie wraz z przycinką odrostów krzewów i drzew oraz zbieraniem śmieci na całej szerokości pasa drogowego dróg głównych - średnia powierzchnia 1 970,00 ar x 2 koszeniab) Dwukrotne wąskie koszenie do dna rowu (średnia szerokość 2 m) wraz z przycinką krzewów i odrostów drzew oraz zbieraniem śmieci- średnia powierzchnia 1 716,00 ar x 2 koszenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie sporządzonego i przedłożonego kosztorysu ofertowego dla każdej oferowanej do wykonania części zamówienia oddzielnie.3. Cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 1) wykonawca opracuje kosztorysy ofertowe z uwzględnieniem całego zakresu robót określonego w przedmiarach robót ściśle wg kolejności pozycji wymienionych w formularzu "kosztorys ofertowy" dla każdej części zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1-1; 1-2 1-3 do SWZ,2) wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości netto, stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji występujących w formularzu kosztorysu ofertowego.4. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto obliczona, jako suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego (wartość netto), do której wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT. Wysokość stawki VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: W zakresie kryterium potencjał techniczny (S)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie sporządzonego i przedłożonego kosztorysu ofertowego dla każdej oferowanej do wykonania części zamówienia oddzielnie.3. Cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 1) wykonawca opracuje kosztorysy ofertowe z uwzględnieniem całego zakresu robót określonego w przedmiarach robót ściśle wg kolejności pozycji wymienionych w formularzu "kosztorys ofertowy" dla każdej części zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1-1; 1-2 1-3 do SWZ,2) wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości netto, stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji występujących w formularzu kosztorysu ofertowego.4. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto obliczona, jako suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego (wartość netto), do której wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT. Wysokość stawki VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest usługa koszenia traw i chwastów, przycięcia odrostów krzewów oraz zbierania śmieci w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego.3) CZĘŚĆ III - obejmuje teren gmin: Gostyń i Piaski - średnia powierzchnia 4 486,00 ar x 2 koszenia, w tym:a) Dwukrotne szerokie koszenie wraz z przycinką odrostów krzewów i drzew oraz zbieraniem śmieci na całej szerokości pasa drogowego dróg głównych - średnia powierzchnia 2 320,00 ar x 2 koszeniab) Dwukrotne wąskie koszenie do dna rowu (średnia szerokość 2 m) wraz z przycinką krzewów i odrostów drzew oraz zbieraniem śmieci- średnia powierzchnia 2 166,00 ar x 2 koszenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie sporządzonego i przedłożonego kosztorysu ofertowego dla każdej oferowanej do wykonania części zamówienia oddzielnie.3. Cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 1) wykonawca opracuje kosztorysy ofertowe z uwzględnieniem całego zakresu robót określonego w przedmiarach robót ściśle wg kolejności pozycji wymienionych w formularzu "kosztorys ofertowy" dla każdej części zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1-1; 1-2 1-3 do SWZ,2) wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości netto, stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji występujących w formularzu kosztorysu ofertowego.4. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto obliczona, jako suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego (wartość netto), do której wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT. Wysokość stawki VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: W zakresie kryterium potencjał techniczny (S)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie sporządzonego i przedłożonego kosztorysu ofertowego dla każdej oferowanej do wykonania części zamówienia oddzielnie.3. Cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 1) wykonawca opracuje kosztorysy ofertowe z uwzględnieniem całego zakresu robót określonego w przedmiarach robót ściśle wg kolejności pozycji wymienionych w formularzu "kosztorys ofertowy" dla każdej części zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1-1; 1-2 1-3 do SWZ,2) wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości netto, stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji występujących w formularzu kosztorysu ofertowego.4. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto obliczona, jako suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego (wartość netto), do której wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT. Wysokość stawki VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty. 5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na koszeniu traw i chwastów w pasie drogowym o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto, dla każdej części zamówienia;b) dysponuje osoba/ami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia - osoba do nadzorowania robót musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie W przypadku składania ofert na kilka części, do każdej części może być ta sama osoba;c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował stosownie do oferowanego zakresu zamówienia jednostkami sprzętu i środkami transportowymi wymienionymi poniżej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wymaganego następującego sprzętu :i. Kosiarka bijakowa doczepna wraz z nośnikiem - min. dla każdej z części -1 szt.;ii. Kosiarka bijakowa na wysięgniku wraz z nośnikiem - min. dla każdej z części - 1 szt.;iii. Kosy mechaniczne (żyłkowe) do koszenia w miejscach niedostępnych takich jak znaki drogowe, słupki barier ochronnych, drzewa, pachołki, inne urządzenia - min. dla każdej z części - 3 szt.;iv. Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy do wywozu śmieci - min dla każdej z części - 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 2 pkt 4 lit.a SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;4) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 2 pkt. 4 lit.b SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;5) wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 2 pkt. 4 lit. C zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1) CZĘŚĆ I - 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100),2) CZĘŚĆ II - 1 500,00 PLN ( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100),3) CZĘŚĆ III - 1 500,00 zł PLN ( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, o którym mowa w ust. 1.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-05


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Gostyń przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.