Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Wrocław Realizacja Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Realizacja "Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów" w 2021 roku przy zastosowaniu zintegrowanych metod

Kody CPV: 90670000-4 (Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich),90670000-4 (Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich),90670000-4 (Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich),90670000-4 (Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/26/2021 13:32:00
Nr 2021/BZP 00011393

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/05/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011393/01 z dnia 02/26/2021 13:32:00

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

50-141 Wrocław

pl. Nowy Targ
-

wzp.dz@um.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja "Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów" w 2021 roku przy zastosowaniu zintegrowanych metod

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001094670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Nowy Targ

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-141

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp.dz@um.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja "Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów" w 2021 roku przy zastosowaniu zintegrowanych metod

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f70a430-7827-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001213/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Odkomarzanie metodą agrolotniczą terenów zieleni wzdłuż rzeki Odry, Bystrzycy, Widawy i Ślęzy oraz Pól Irygowanych w obrębie gminy Wrocław

1.3.21 Kompleksowe odkomarzanie terenów zieleni miasta Wrocławia metodą naziemną wzdłuż doliny rzeki Bystrzycy od osiedla Jarnołtów do osiedla Marszowice

1.3.56 Odkomarzanie metodą naziemną terenów zieleni części zachodniej miasta Wrocławia. Wykonywanie oprysków w celu zmniejszenia uciążliwości komarów na terenach zieleni miasta Wrocławia

1.3.57 Odkomarzanie metodą naziemną terenów zieleni części wschodniej miasta Wrocławia. Wykonywanie oprysków w celu zmniejszenia uciążliwości komarów na terenach zieleni miasta Wrocławia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Platforma zakupowa: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html BIP: https://bip.um.wroc.pl//przetargi/101

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://um-wroc.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się w dokumentacji przetargowej - Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/9/2021/WSR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczna części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Odkomarzanie metodą agrolotniczą terenów zieleni wzdłuż rzeki Odry, Bystrzycy, Widawy i Ślęzy oraz Pól Irygowanych w obrębie gminy Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90670000-4 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Odkomarzanie metodą agrolotniczą terenów zieleni wzdłuż rzeki Odry, Bystrzycy, Widawy i Ślęzy oraz Pól Irygowanych w obrębie gminy Wrocław.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Preparat chemiczny

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Kompleksowe odkomarzanie terenów zieleni miasta Wrocławia metodą naziemną wzdłuż rzeki Bystrzycy od osiedla Jarnołtów do osiedla Marszowice (ok. 350 ha).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90670000-4 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Kompleksowe odkomarzanie terenów zieleni miasta Wrocławia metodą naziemną wzdłuż rzeki Bystrzycy od osiedla Jarnołtów do osiedla Marszowice (ok. 350 ha).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Preparat chemiczny

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zamgławianie "zimną mgłą"

4.3.6.) Waga: 18,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Odkomarzanie metodą naziemną terenów zieleni części zachodniej miasta Wrocławia

4.2.6.) Główny kod CPV: 90670000-4 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Odkomarzanie metodą naziemną terenów zieleni części zachodniej miasta Wrocławia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Preparat chemiczny

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zamgławianie "zimną mgłą"

4.3.6.) Waga: 18,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Odkomarzanie metodą naziemną terenów zieleni części wschodniej miasta Wrocławia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90670000-4 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Odkomarzanie metodą naziemną terenów zieleni części wschodniej miasta Wrocławia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Preparat chemiczny

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zamgławianie "zimną mgłą"

4.3.6.) Waga: 18,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w niniejszym dziale.2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:dla Zadania nr 1 - posiada odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania usług agrolotniczych (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze - Dz.U. z 2020 r., poz. 1970 z późn. zm.), tj. posiada aktualny Certyfikat Usług Lotniczych lub inny równoważny.3. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:w zakresie wiedzy i doświadczeniaa) dla Zadania nr 1 - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością co najmniej dwie usługi polegające na aplikacji preparatu mikrobiologicznego i preparatu chemicznego na terenach zielonych, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, o wartości co najmniej 80 000,00 złotych brutto każda;b) dla Zadania nr 2 - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością co najmniej dwie usługi polegające na prowadzeniu monitoringu pod względem rozwoju populacji komarów z jednoczesnym wykonywaniem zabiegów odkomarzania na terenach zielonych polegających na aplikacji preparatu mikrobiologicznego i preparatu chemicznego, przy użyciu aparatów ręcznych lub spalinowych lub zamgławiaczy, w sezonie od 1 marca do 31 października (w okresie rozwoju populacji komarów) ciągiem przez okres pięciu miesięcy (o powierzchni minimum 100 ha), o wartości co najmniej 20 000,00 złotych brutto każda;c) dla Zadania nr 3 i 4 - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością co najmniej dwie usługi polegające na prowadzeniu monitoringu pod względem rozwoju populacji komarów z jednoczesnym wykonywaniem zabiegów odkomarzania na terenach zielonych polegających na aplikacji preparatu mikrobiologicznego i preparatu chemicznego, przy użyciu aparatów ręcznych lub spalinowych lub zamgławiaczy, o wartości co najmniej 10 000,00 złotych brutto każda;w zakresie potencjału osobowegod) dla Zadania nr 1 - dysponuje co najmniej trzema osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które posiadają uprawnienia lotnicze (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze - Dz.U. z 2020 r., poz. 1970 z późn. zm.) w tym co najmniej jedną osobą, która ukończyła szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym oraz posiada doświadczenie w zakresie odkomarzania, tj. minimum 3 razy wykonywała takie zabiegi;e) dla Zadania nr 2 - dysponuje co najmniej trzema osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które posiadają wiedzę doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu rozwoju populacji komarów w terenie i wykonywania zabiegów odkomarzania przy użyciu preparatu biologicznego i preparatu chemicznego oraz ukończone szkolenie w zakresie dezynsekcji, w tym minimum jedną osobą posiadającą ukończone szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym;f) dla Zadania nr 3 i 4 - dysponuje co najmniej trzema osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które posiadają wiedzę doświadczenie w zakresie wykonywania zabiegów odkomarzania przy użyciu preparatu biologicznego i preparatu chemicznego oraz posiadają szkolenie w zakresie dezynsekcji, w tym minimum jedną osobą posiadającą ukończone szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym;w zakresie potencjału technicznegog) dla Zadania nr 1 - dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi, w tym co najmniej:- samolotem lub helikopterem wyposażonym w GPS z możliwością zapisu trajektorii lotu podczas oprysku oraz rezerwą sprzętową w postaci drugiego sprawnego samolotu/ helikoptera,- lotniskiem/lądowiskiem bazowym,- sprzętem do aplikacji preparatów bójczych wykorzystywanych w zwalczaniu komarów zaopatrzonym w system ULV o wielkości kropli od 30 - 400 ?m;h) dla Zadania nr 2-4 - dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi, w tym co najmniej:- samochodem osobowym,- zamgławiaczem,- dwoma aparatami spalinowymi służącymi do aplikacji preparatów przy wykonywaniu zabiegów odkomarzania,- czterema aparatami ręcznymi ciśnieniowymi służącymi do aplikacji preparatów przy wykonywaniu zabiegów odkomarzania,- GPS lub urządzeniem służącym do rejestrowania tras wykonywanych zabiegów (zapis z rozszerzeniem gpx., .kml, umożliwiający odczyt daty i punktów).W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 3 będą oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców.5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2, zostanie uznany za spełniony, jeśli ww. uprawnienia będzie posiadał podmiot, który będzie wykonywał zakres przedmiotu zamówienia do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:a) Aktualny certyfikat usług agrolotniczych (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze - Dz.U. z 2020 r., poz. 1970 z późn. zm.) lub inny równoważny potwierdzający spełnianie warunku określonego powyżej - dot. Zadania nr 1;b) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;d) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W sytuacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, po podpisaniu przez obie Strony.2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:a) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,b) zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia (wskazanych przez Wykonawcę w ofercie w Wykazie osób), z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich kwalifikacji , wiedzy i doświadczenia jak wymagane w postępowaniu przetargowym (SWZ), pod rygorem nie dopuszczenia tych osób do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia,c) zmiany urzędowej stawki podatku VAT,d) zmiany osób wskazanych w § 9 niniejszej umowy.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w innych niż określone w ust. 2 sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegałyby ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie.4. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp, w szczególności:- zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy,- zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,- zmiana danych teleadresowych.5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-26


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Wrocław przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.