Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Witonia Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi 

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-03 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Witonia
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016005
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Starzyńskiego 6A
1.5.2.) Miejscowość: Witonia
1.5.3.) Kod pocztowy: 99-335
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawitonia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawitonia.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7d1275c-65ff-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005229
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002585/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
2.3.1 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP ( https://epuap.gov.pl). Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na skrzynkę Zamawiającego : /49dy4f1gm1/skrytka w portalu ePUAP. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na „Liście wszystkich postępowań” w szczegółach postępowania na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.gminawitonia.pl W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz JEDZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie: a) za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@gminawitonia.pl (przy wykorzystaniu numeru sprawy BD.271.II.1.2021) b) dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP, udostępnionego przez miniPortal (przy wykorzystaniu numeru ogłoszenia TED lub nr ID postępowania). Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty oraz JEDZ, które powinny zostać złożone wg zasad, o których mowa w rozdziale IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BD.271.II.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Witonia, tj.:1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Witonia oraz z PSZOK. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nieruchomości określone w załączniku nr 2 i 3 do SWZ.2. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Witonia.Należy przestrzegać postanowień Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
63120000-6 - Usługi składowania i magazynowania

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: norma emisji spalin
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności należności
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu:W zakresie prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Witonia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);2) wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem;3) wpis do rejestru w zakresie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;4) dokument potwierdzający tytuł prawny wykonawcy do bazy;5) świadectwo legalizacji wagi najazdowej;6) opis urządzenia lub instrukcja obsługi systemu monitoringu GPS;7) opis urządzenia lub instrukcja obsługi systemu czujników dot. wyładunku;8) umowy, decyzje na gospodarowanie odpadami będącymi przedmiotem zamówienia;9) certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 świadczące o należytej jakości wykonywania usług w gospodarowaniu odpadami;10) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.11) wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, w opakowaniach i gospodarujących odpadami o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) dotyczącymi podmiotów transportujących odpady, co najmniej w zakresie rodzaju odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia.Sytuacja ekonomiczna i finansowaZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Przedmiotowy obowiązek dotyczy:— kierowców,— ładowaczy,2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) należycie:Co najmniej dwie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych, z których każda:— świadczona była w sposób ciągły (nieprzerwanie) przez okres min. 3 miesięcy,— obejmowała odbiór odpadów z obszaru zamieszkałego przez min. 3 000 osób;3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:a) dysponują pojazdami specjalistycznymi dopuszczonymi do ruchu, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi oraz spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO 5, w ilości:— min. 2 sztuk pojazdów ciężarowych typu śmieciarka (o dmc pow. 3.5 t) przeznaczonych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników;— min. 2 sztuk pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;— min. 2 sztuk pojazdów bez funkcji kompaktującej, wyposażonych w dźwig hakowy lub bramowy;b) dysponują nieruchomością – bazą magazynowo-transportową z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska, zapewniającą możliwość jednoczesnego stacjonowania taboru samochodowego co najmniej w ilości i rodzajach jednostek wymienionych w pkt a) powyżej, wyposażoną w legalizowaną wagę najazdową, urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetworzenia;c) dysponują przynajmniej 5 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dmc pow. 3,5 t. i min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami ciężarowymi typu śmieciarka o dmc pow. 3,5 t (przez lata doświadczenia należy rozumieć łączny okres zatrudnienia na stanowisku kierowcy pojazdu ww. typu).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie prowadzenia działalności zawodowej Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie 10 dni, następujących dokumentów:1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Witonia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);2) wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem 3) wpis do rejestru w zakresie zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny4) wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, w opakowaniach i gospodarujących odpadami o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) dotyczącymi podmiotów transportujących odpady, co najmniej w zakresie rodzaju odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) odpis lub informację z KRS lub CIDG w zakresie spełnienia warunków art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 7) Wykaz narzędzi i wyposażenia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Witoni Nr rachunku: 84 9029 1010 0400 0101 2004 0010 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: BD.271.II.1.2021” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:a) określają rodzaj i zakres zmian,b) określają warunki wprowadzenia zmian,c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lubb) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lubc) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający:1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 60 dni

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.