Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Dobra Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – Gmina Dobra 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-12 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DOBRA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684315
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Dobra
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-210
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
1.5.7.) Numer telefonu: 729055530
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.kuran@dobragmina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7641674807
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Podchorążych 13a/4
1.11.4.) Miejscowość: Piła
1.11.5.) Kod pocztowy: 64-920
1.11.6.) Województwo: wielkopolskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
1.11.9.) Numer telefonu: +48602473471
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: oferta.pil@wp.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.dobragmina.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – Gmina Dobra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7375a89-6c9d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006961
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004074/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ? stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;? komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;? zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0 albo Firefox;? włączona obsługa JavaScript;? zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SK.ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 336/2, obręb Bienice 0006 w miejscowości Dobra.Oczyszczalnia ścieków będzie przewidziana dla RLM 2500 i o wydajności średniodobowej oczyszczania 250 m3/d.1.1. Zamówienie obejmuje:1) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie dokumentacji projektowej,2) dostawę urządzeń, instalacji i wyposażenia oczyszczalni,3) wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami oraz oświetleniem,4) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zmodernizowanej oczyszczalni w użytkowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,5) wykonanie rozruchu oczyszczalni,6) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków,7) przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni,8) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,9) oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w szczególności oznakowanie:a) dróg ewakuacyjnych,b) lokalizacji sprzętu ppoż,c) armatury, urządzeń, instalacji,d) miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji,e) informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji,10) wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego.Budowa nowej oczyszczalni musi zapewnić konieczność zachowania ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni, aż do skutecznie przeprowadzonego rozruchu technologicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej; tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700.000 zł,co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd =200 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 2 mln zł brutto, dla której został podpisany protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny;b) dysponują lub będą dysponować osobami :? Kierownik budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień) na minimum zakończonych 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd =200 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 2 mln zł brutto, ? Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień) na minimum 2 zadaniach obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd =200,0 m3/d ukończone protokołem odbioru,? Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach,? Kierownik robót ogólnobudowlanych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień),? Technolog oczyszczania ścieków – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne w kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnym, potwierdzającym wykształcenie w kierunku technologii oczyszczalni ścieków oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku technologa oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów lub specjalisty ds. rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr = 200 m3/d. co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty ( wg załącznika Nr 4 ),b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg załącznika Nr 5 ),c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 03.04.2021 r.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :Bank : Bank Spółdzielczy w Goleniowie, Oddział ChociwelNr rachunku : 26 9375 1041 5502 4471 2000 0190Z dopiskiem :Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – Gmina Dobra
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz okoliczności i warunków dopuszczalnych zmian treści zawartej umowy określonych w rozdziale XVI SWZ, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w niżej wymienionych przypadkach:1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w przypadku:a) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na: ? dostęp do zakupu materiałów budowalnych, ? transport materiałów,? ograniczony czas pracy pracowników,? przemieszczanie się ludzi i sprzętu,? wykonanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie,b) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 5% należnego wynagrodzenia.3) Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: a) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,b) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,c) zmiana sposobu rozliczania umowy ( inne terminy rozliczania lub za inne części wykonanych robót ) lub dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,d) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy.2. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie więcej niż o 10%, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementów rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert: za pośrednictwem systemu miniPortal wg zasad określonych w rozdziale II SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin wykonania zamówienia: Wykonanie zamówienia - 16 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. Termin ten obejmuje uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, ale nie później niż do 31 sierpnia 2022 r.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.