Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Olsztyn Przetarg Dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego

Przetarg Dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn W stronę cyfrowego świata

Olsztyn

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 00:00:00

Ogłoszenie nr 768472-N-2020 z dnia 768472-N-2020

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

10-431 Olsztyn

Kołobrzeska 29

895331855

igdyrektor@zschio.olsztyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 768472-N-2020 z dnia 12/18/2020 15:01:17

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 - Kadry dla gospodarki, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp jeżeli nie uzyska dofinasowania w ramach działania, o którym mowa powyżej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

Regon: 519456818

ulica: Kołobrzeska

Numer domu: 29

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 10-431

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 895331855

e-mail: igdyrektor@zschio.olsztyn.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): https://bip.zschio.olsztyn.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://bip.zschio.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://bip.zschio.olsztyn.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie zgodnie wymogami określonymi w SIWZ

Adres:

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn (SEKRETARIAT)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. W stronę cyfrowego świata

Numer referencyjny:

ZSCHIO.341.6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z konfiguracją wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu w ramach projektu pn. W stronę cyfrowego świata. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ "towarem" lub "przedmiotem zamówienia". 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1) część 1 - wyposażenie - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności: a) stolików komputerowych jednostanowiskowych dla ucznia - 16 szt., b) krzeseł komputerowych - 16 szt., c) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, ilości dostaw oraz minimalny okres gwarancji w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ część 1 w szczególności tabela nr 1, d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39121100-7 - biurka, 39111100-4 - siedziska obrotowe; 2) część 2 - sprzęt komputerowy - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności: a) komputer PC typ. 1 - 21 szt., b) monitor dla gracza - 21 szt. c) klawiatura dla gracza - 40 szt., d) mysz dla gracza 40 szt. e) oprogramowanie biurowe - 16 stanowisk, f) projektor - 1szt. g) ekran projekcyjny - 1szt., h) zestaw nagłośnieniowy - 1 szt. i) wizualizer - 1 szt., j) komputer przenośny - 1szt., k) komputer PC typ. 2 - 19 szt., l) monitor typ 2 - 19 szt. m) mobilny monitor interaktywny - 3 szt., n) statyw mobilny do monitora interaktywnego - 3 szt. o) oprogramowanie do edycji dźwięku - 16 szt. (stanowisk), p) mikrofon komputerowy - 16 szt., q) oprogramowanie do tworzenia grafiki - 1 szt., r) pendrive - 16 szt., s) tablet graficzny - 16 szt., t) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, ilości dostaw oraz minimalny okres gwarancji w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ - część 2 w szczególności tabela nr 5, u) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30214000-2 Komputery osobiste, 30213100-6 - Komputery przenośne, 30195900-1 Tablice do pisania i tablice multimedialne; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1 Projektory; 30234600-4 - Pamięć flash; 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie; 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego; 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów 3) część 3 - sprzęt elektroniczny - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności: a) kamera - 1 szt., b) mikrofon - 1 szt., c) oświetlenie, Lampa - 4 szt., d) statyw do kamery - 1 szt., e) statyw oświetleniowy - 1 szt., f) karta SD- 2 szt., g) obiektyw - 1 szt., h) stabilizator - 1 szt., i) power bank - 1 szt. j) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, ilości dostaw oraz minimalny okres gwarancji w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ część 3 w szczególności tabela nr 3, k) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 32321000-9 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32341000-5 - Mikrofony; 38651600-9 - kamery cyfrowe; 31527260-6 - Systemy oświetleniowe; 31434000-7 - Akumulatory litowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 1-3 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 1-3 obejmuje także dostarczenie, skonfigurowanie (dotyczy cz. 1-2) wraz z kosztami transportu. 4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A-1C do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub wymaganych parametrów technicznych (pełnego oznaczenia w sposób stosowany przez producenta) i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - pozwalające jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z wymogami określonymi w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane od Wykonawców dane są wskazane w poszczególnych formularzach ofertowych. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV

30214000-2

Dodatkowe kody CPV

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

0,00

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

W miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

09/03/2021 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Część 1 - od 17.05.2021r do 11.06.2021 r. 2) Część 2: a) Wyposażenie, o którym mowa w §III ust. 2 pkt 2 lit. a)-n) SIWZ - od 17.05.2021 r. do dnia 11.06.2021. b) Wyposażenie, o którym mowa w §III ust.2 pkt 2 lit. o)-s) SIWZ - od dnia 23.08.2021 r. do dnia 03.09.2021r. 3) Część 3 - od dnia 23.08.2021 r. do dnia 03.09.2021r. 2. Terminy, o których mowa w ust.1 pkt 1-3 to terminy zakończenia dostaw wraz konfiguracją i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

2.3.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2.3.2) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2.3.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Nie

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3 lit.a) SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 9 SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust.9 SIWZ.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

§ 10. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania, zawieszenia dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania. 2) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 7) zamiany terminu realizacji umowy w związanej z COVID-19, tj. w szczególności braku dostępności towaru, transportu itd., mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw, w takim przypadku Wykonawca musi przedstawić uzasadnienie potwierdzające, iż zmiana terminu nie wynika z okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 8) utrzymania stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jego zaostrzenia lub wprowadzenia przez uprawnione organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który znacząco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu zamówienia 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia dostaw w przypadku: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) zmiany zaoferowanego towaru, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru (urządzenia) będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych towaru, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 5) zmiany producenta zaoferowanego towaru (urządzenia) w szczególności w przypadku: a) wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru, b) niedostępności na rynku towaru wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) i/ lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamiany, o których mowa nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 6) zmiany producenta towaru (urządzenia) w przypadku pojawienia się na rynku towaru nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 7) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru (urządzenia) lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru (urządzenia) lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 8) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 9) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 - 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 umowy. 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, tempo prac według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

03/08/2021 00:00:00

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

0

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

1

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Znak Postępowania: ZSCHIO.341.6.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U.2020.1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2020.344 z późn. zm.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn, podając numer postępowania. W przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną w temacie wiadomości należ podać nr postępowania i nazwę. 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: kierownik@zschio.olsztyn.eu. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 27.01.2021r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. 6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego https://bip.zschio.olsztyn.eu. 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 9. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: wyposażenie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) część 1 - wyposażenie - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności: a) stolików komputerowych jednostanowiskowych dla ucznia - 16 szt., b) krzeseł komputerowych - 16 szt., c) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, ilości dostaw oraz minimalny okres gwarancji w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ część 1 w szczególności tabela nr 1, d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39121100-7 - biurka, 39111100-4 - siedziska obrotowe; 2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 1 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 1 obejmuje także dostarczenie, skonfigurowanie (dotyczy cz. 1-2) wraz z kosztami transportu. 3). Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub wymaganych parametrów technicznych (pełnego oznaczenia w sposób stosowany przez producenta) i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - pozwalające jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z wymogami określonymi w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane od Wykonawców dane są wskazane w poszczególnych formularzach ofertowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39121100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 10259,38
Waluta: PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 06/11/2021 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria: Okres gwarancji
Znaczenie: 40,00
Kryteria: Cena
Znaczenie: 60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: sprzęt komputerowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) część 2 - sprzęt komputerowy - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności: a) komputer PC typ. 1 - 21 szt., b) monitor dla gracza - 21 szt. c) klawiatura dla gracza - 40 szt., d) mysz dla gracza 40 szt. e) oprogramowanie biurowe - 16 stanowisk, f) projektor - 1szt. g) ekran projekcyjny - 1szt., h) zestaw nagłośnieniowy - 1 szt. i) wizualizer - 1 szt., j) komputer przenośny - 1szt., k) komputer PC typ. 2 - 19 szt., l) monitor typ 2 - 19 szt. m) mobilny monitor interaktywny - 3 szt., n) statyw mobilny do monitora interaktywnego - 3 szt. o) oprogramowanie do edycji dźwięku - 16 szt. (stanowisk), p) mikrofon komputerowy - 16 szt., q) oprogramowanie do tworzenia grafiki - 1 szt., r) pendrive - 16 szt., s) tablet graficzny - 16 szt., t) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, ilości dostaw oraz minimalny okres gwarancji w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ - część 2 w szczególności tabela nr 5, u) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30214000-2 Komputery osobiste, 30213100-6 - Komputery przenośne, 30195900-1 Tablice do pisania i tablice multimedialne; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1 Projektory; 30234600-4 - Pamięć flash; 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie; 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego; 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 2 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 2 obejmuje także dostarczenie, skonfigurowanie (dotyczy cz. 1-2) wraz z kosztami transportu. 4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1B do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub wymaganych parametrów technicznych (pełnego oznaczenia w sposób stosowany przez producenta) i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - pozwalające jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z wymogami określonymi w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane od Wykonawców dane są wskazane w poszczególnych formularzach ofertowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30214000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 234242,32
Waluta: PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 09/03/2021 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria: Cena
Znaczenie: 60,00
Kryteria: Okres gwarancji pozostałego sprzętu
Znaczenie: 20,00
Kryteria: Okres gwarancji sprzętu komputerowego
Znaczenie: 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: sprzęt elektroniczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) część 3 - sprzęt elektroniczny - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności: a) kamera - 1 szt., b) mikrofon - 1 szt., c) oświetlenie, Lampa - 4 szt., d) statyw do kamery - 1 szt., e) statyw oświetleniowy - 1 szt., f) karta SD- 2 szt., g) obiektyw - 1 szt., h) stabilizator - 1 szt., i) power bank - 1 szt. j) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, ilości dostaw oraz minimalny okres gwarancji w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ część 3 w szczególności tabela nr 3, k) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 32321000-9 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32341000-5 - Mikrofony; 38651600-9 - kamery cyfrowe; 31527260-6 - Systemy oświetleniowe; 31434000-7 - Akumulatory litowe 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 3 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 3 obejmuje także dostarczenie, wraz z kosztami transportu. 3) Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1C do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub wymaganych parametrów technicznych (pełnego oznaczenia w sposób stosowany przez producenta) i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - pozwalające jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z wymogami określonymi w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane od Wykonawców dane są wskazane w poszczególnych formularzach ofertowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32321000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 11299,04
Waluta: PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 09/03/2021 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria: Cena
Znaczenie: 60,00
Kryteria: Okres gwarancji
Znaczenie: 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Olsztyn przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.