Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Toruń Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Kody CPV: 66515400-7 (Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów),66515000-3 (Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty),66516000-0 (Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 10:42:19
Nr 2021/BZP 00010649

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010649/01 z dnia 02/25/2021 10:42:19

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

EIB S.A.

87-100 Toruń

Jęczmienna 21
-

Aleksandra.Konstanty@eib.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: EIB S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870270059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jęczmienna 21

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 669 34 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 56 669 34 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eib@eib.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eib.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: EIB S.A.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 870270059

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Jęczmienna 21

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.9.) Numer telefonu: +48 697 030 473

1.11.10.) Numer faksu: +48 56 669 34 09

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: Aleksandra.Konstanty@eib.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.eib.com.pl

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e5edda6-774d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.eib.com.pl#Przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SWZ) może uzyskać poprzez Platformę zakupową EIB. Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Platforma zakupowa EIB: https://eib-pzp.logintrade.net/

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji w ramach Platformy zakupowej EIB oraz poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w SWZ.Adres platformy zakupowej EIB: https://eib-pzp.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest dostępna pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu. Wzór oświadczenia ujęty jest w formularzu ofertowym.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium "cena" i kryterium "warunki ubezpieczenia".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium "cena" i kryterium "warunki ubezpieczenia".

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala;a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia,c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium "cena" i kryterium "warunki ubezpieczenia".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium "cena" i kryterium "warunki ubezpieczenia".

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:I. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn. są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. II. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn. posiadają odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie RP oznacza, że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. III. zdolności technicznej lub zawodowej tzn. posiadają potencjał techniczny do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli wykonawca w odniesieniu do Części 01 zamówienia posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Natomiast w odniesieniu do Cześci 02 zamówienia posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych w pkt. I. i II warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków określonych w pkt. III. warunki te wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda innych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:- Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców). - Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy PZP zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne, wskazany w pkt. 6. 4) ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości tej zmiany, w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia, w przypadku w przypadku:a) sytuacji, w której wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych,b) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającej wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania dostosowującej warunki umowy ubezpieczenia do zmian w przepisach prawa,c) doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie ubezpieczenia, rozszerzenia lub zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę innych elementów umowy oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią związanych, które to sytuacje nie stanowią realizacji postanowień umowy ubezpieczenia - w przypadku zidentyfikowania i uzasadnienia przez zamawiającego potrzeby dokonania takiej zmiany,d) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę.II. Wszystkie przypadki, określone w pkt. I stanowią katalog przewidzianych przez zamawiającego zmian umowy, co do których zamawiający oraz wykonawca mogą ustalić warunki dla ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody ani przez zamawiającego ani przez wykonawcę na ich wprowadzenie lub na ustalenie warunków dla ich wprowadzenia.III. W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą następujące zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. wykonawca wnioskując do zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia wykonawcy w formie przewidzianej w pkt. II.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa EIB: https://eib-pzp.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-07

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający: A) Pełna nazwa: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie B) Dokładny adres siedziby: ul. dr Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków C) Telefon: 12-652-43-47 D) Poczta elektroniczna: Adresy poczty elektronicznej osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami zostały wskazane w SWZ. Ogólny adres Zamawiającego: biuro@babinski.pl E) Dane rejestrowe: NIP: 676-20-96-303, REGON: 000298554, KRS: 00000005597 F) Adres strony internetowej: https://babinski.pl/ G) Kraj: Polska H) Województwo: Małopolskie I) Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków J) Rodzaj zamawiającego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej K) Przedmiot działalności: Zdrowie. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 4) w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej ustawą PZP, przez EIB S.A., działającą na podstawie udzielonego przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - Zamawiającego, pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie" o szacunkowej wartosci nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Toruń przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.