Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Złocieniec Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem, w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na terenie Gminy Złocieniec w miesiącach marzec, listopad i grudzień 2021 roku.

Kody CPV: 90620000-9 (Usługi odśnieżania),90630000-2 (Usługi usuwania oblodzeń),90910000-9 (Usługi sprzątania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 13:04:32
Nr 2021/BZP 00010840

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010840/01 z dnia 02/25/2021 13:04:32

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Złocieniec

78-520 Złocieniec

Stary Rynek 3
-

poczta@zlocieniec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem, w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na terenie Gminy Złocieniec w miesiącach marzec, listopad i grudzień 2021 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złocieniec

1.3.) Oddział zamawiającego: Stanowisko Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Złocieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-520

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 94 367 20 22

1.5.8.) Numer faksu: 94 367 16 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zlocieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem, w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na terenie Gminy Złocieniec w miesiącach marzec, listopad i grudzień 2021 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46dad43e-774f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002581/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług zwiazanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach i parkingach, na terenie Gminy Złocieniec w miesiacach marzec, listopad i grudzien 2021 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.zlocieniec.pl/zamowienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:? miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ? ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ Nazwa adresata: Urząd Miejski w ZłocieńcuIdentyfikator adresata: /vg91how23j/SkrytkaESP/ ? poczty elektronicznej: poczta@zlocieniec.pl - strony internetowej postępowania: http://bip.zlocieniec.pl/zamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP. 3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB. 4.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach i parkingach na terenie Gminy Złocieniec, od 01 marca do 31 marca 2021 roku i od 01 listopada do 31 grudnia 2021 roku.1.2. Zakres zamówienia obejmuje całodobowe utrzymanie dróg i chodników w stanie przejezdności oraz inne zadania dodatkowe, związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie tj.: a) ocena sytuacji pogodowej w ciągu doby i podejmowanie decyzji odnośnie konieczności odśnieżania oraz usuwania śliskości z dróg i ulic- zgodnie z obmiarem dróg gminnych, stanowiącym załącznik do SWZ,b) całodobowe patrolowanie- interwencyjne, eksploatacja sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem oraz pełna gotowość techniczna, na każde żądanie Zamawiającego pod numerem telefonu, wskazanym przez Wykonawcę,c) całodobowe zwalczanie- zapobieganie powstawaniu śliskości i jej likwidacji na całej szerokości drogi, przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 90-60% kruszywa + 10 - 40% soli lub przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,d) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości drogi, przy użyciu mieszanki w składzie i ilości, o której mowa w lit. c), pojazdami wyposażonymi w pług i rozsypywarkę,e) całodobowe zwalczanie- zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości chodnika i parkingu przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 90-60% kruszywa + 10-40% soli lub przy użyciu materiałów uszarstniających i kruszyw naturalnych. Do pracy na chodnikach można zastosować wyłącznie plugi lekkie- maszyny (pojazdy), których ciężar całkowity nie przekracza 2,5 tony,f) załadunek i wywóz zalegającego śniegu,g) ustawienie- w terminie do 25 października 2021 roku- min. 43 szt. pojemników na piasek i sól- pojemniki udostępnia Zamawiający (koszty transportu pojemników ponosi Wykonawca),h) bieżące uzupełnianie pojemników z piaskiem i soląi) wykonanie w terminie do 15 dni po zakończeniu sezonu zimowego wiosennych prac porządkowych polegające m.in. na usunięciu pozostałości zimowego utrzymania dróg i chodników w postaci piasku, żwiru, żużla czy błota zalegających na chodnikach na terenie miasta oraz zebranie po sezonie zimowym pojemników na piasek i sól (koszt transportu pojemników ponosi Wykonawca).j) prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych tak, aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 6.00 rano, drogi były odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku, gdy nie występują intensywne opady) oraz około godziny 15.00. W dni wolne od pracy, gdy sytuacja tego wymaga, Wykonawca musi również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymaniem, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przesłane w pierwszym dniu po dniach wolnych.l) wykonywanie innych nie wymienionych czynności związanych z usuwaniem skutków zimy- na polecenie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Sposób przyznania punktów w kryterium "cena" (C): najniższa cena ofertowa C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt. x 60% cena ofertowa w ofercie ocenianej 2. Sposób przyznania punktów w kryterium "czas reakcji" (R): Punkty przyznawane za kryterium "skrócenie czasu przystąpienia do usuwania skutków zimy od stwierdzenia zjawiska (maksymalnie o 2 godziny) będą liczone wg następującego schematu: 0 pkt - brak zaoferowania skróconego czasu przystąpienia. 20 pkt - za każdą 1 godzinę skrócenia czasu przystąpienia do usuwania skutków zimy od stwierdzenia zjawiska, zaoferowanego przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza maksymalne skrócenie czasu przystąpienia do usuwania skutków zimy o 2 godz. Oferta wskazująca skrócenie czasu o więcej niż 2 godziny zostanie uznana za taką, która w swej treści zawiera skrócenie czasu o 2 godziny.Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 40. Przy założeniu że 20 pkt. odpowiada 20%.3. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą: S = C+ R

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:1. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:1.1 wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg, chodników o wartości minimum 200.000,00 zł brutto. W przypadku wykazania kilku usług za kwoty mniejsze niż wymagane, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach niniejszego warunku.Warunek ten ma być spełniony:? samodzielnie przez wykonawcę , lub? przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te usługi ,lub? w przypadku wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie1.2 wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym tj: 1. w przypadku prowadzenie zimowego utrzymania dróg:a) piaskarka drogowa z pługiem,b) piaskarka ciągnikowa z pługiem,c) piaskarka do posypywania chodników,d) odśnieżarka chodnikowa samobieżna, ze szczotką odśnieżającą oraz pługieme) koparko-ładowarka,2. W przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi Wykonawca musi dysponować: a) 1 samochodem do zbiórki odpadów z koszy ulicznych pojemności m.in. 600 litrów, b) 1 samochodem z myjką wysokociśnieniową, c) 1 zamiatarką chodnikową samobieżną, d)1 zamiatarką uliczną z m.in. 2 szczotkami

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:1.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencjiW przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy). Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:1.1. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były świadczone, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.1.2. wykazu sprzętu, niezbędnego do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 25 ust. 3 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:-nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. [§3 ust. 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:1.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. 1.2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.1.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.).Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.1.4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:a) Dokumenty, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 pkt. 3 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1.2 SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.1.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.1.7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Został określony załączniku nr 4 do SWZ "wzór umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa - patrz: pkt. 3.4 ppkt a) SWZ, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Złocieniec przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.