Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Władysławowo Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w "ABRUKO PLUS" Sp. z o.o.

Kody CPV: 79610000-3 (Zapewnianie usług personelu),79620000-6 (Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych),79623000-7 (Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników handlowych i przemysłowych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 21:21:52
Nr 2021/BZP 00010970

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010970/01 z dnia 02/25/2021 21:21:52

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

"ABRUKO PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

84-120 Władysławowo

ul. Gdańska 78
-

plus@abruko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w "ABRUKO PLUS" Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ABRUKO PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221574922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 78

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: plus@abruko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.abrukoplus.nv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w "ABRUKO PLUS" Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bdd4f16-74f5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://abrukoplus.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://abrukoplus.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.:1) Oferty, 2) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., 3) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którymmowa w art. 117 ust. 4 p.z.p.,4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 p.z.p., 5) Pełnomocnictwo, -sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danychokreślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).2. W niniejszym postępowaniu dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu Platformy Marketplanet OnePlace pod adresem https://abrukoplus.ezamawiajacy.pl 3. Szczegółowewymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy, która jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce "Regulacje i procedury procesu zakupowego/ Instrukcja dla Wykonawcy dlapostępowań opublikowanych od 01.01.2021".1. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), Wykonawca musi posiadać: E-dowód osobisty osoby 2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilemzaufanym), wykonawca musi posiadać: Profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie. 3. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanympodpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest: "Abruko Plus" Sp. z o.o., adres: ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, nr telefonu: 58 674 11 41, e-mail: plus@abruko.pl 2. Inspektor Ochrony Danych - Grzegorz Nowak, tel. 721-555-555, e-mail: iod@ochronadanych.it 3. Określono cele przetwarzania danych. Jako administrator będziemy przetwarzać dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w "ABRUKO PLUS" Sp. z o.o., oznaczonej numerem ZP/01/2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8. Posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9. Nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego na stanowisku pracownik fizyczny w szacowanej ilości do 28 644 roboczogodzin dla maksymalnie: - 6 osób w miesiącu marzec 2021 r. Zamawiający gwarantuje zapotrzebowanie minimalne w ilości 4 osób w tym miesiącu.- 6 osób w miesiącu kwiecień 2021 r. Zamawiający gwarantuje zapotrzebowanie minimalne w ilości 6 osób w tym miesiącu.- 8 osób w miesiącu maj 2021 r., Zamawiający gwarantuje zapotrzebowanie minimalne w ilości 6 osób w tym miesiącu.- 12 osób w miesiącu czerwiec 2021 r. Zamawiający gwarantuje zapotrzebowanie minimalne w ilości 6 osób w tym miesiącu.- 19 osób w miesiącu lipiec 2021 r. Zamawiający gwarantuje zapotrzebowanie minimalne w ilości 12 osób w tym miesiącu.- 19 osób w miesiącu sierpień 2021 r. Zamawiający gwarantuje zapotrzebowanie minimalne w ilości 12 osób w tym miesiącu.- 12 osób w miesiącu wrzesień 2021 r. Zamawiający gwarantuje zapotrzebowanie minimalne w ilości 6 osób w tym miesiącu. - 4 osób w miesiącu październik 2021 r. Zamawiający gwarantuje zapotrzebowanie minimalne w ilości 1 osoby w tym miesiącu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79620000-6 - Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych

79623000-7 - Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników handlowych i przemysłowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkówprzedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas oczekiwania na zmianę pracownika

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności (Tp)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga udowodnienia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: są wpisani do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydanego przez Marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis, zgodnie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizował lub realizuje co najmniej dwie usługi polegające na jednoczesnym skierowaniu do pracy tymczasowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1563) minimum 10 osób do jednego odbiorcy w charakterze pracowników fizycznych oraz załączy dowody potwierdzające, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, (rozdz. XIII ust. 1 pkt 2 nin. SWZ) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydanego przez Marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis, zgodnie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ).3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 niniejszej SWZ:1) oświadczenia Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 1 p.z.p.,b) art. 108 ust. 1 pkt 2 p.z.p.,c) art. 108 ust. 1 pkt 3 p.z.p.,d) art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p.,e) art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., f) art. 108 ust. 1 pkt 6 p.z.p.wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,- wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa: 1) w Rozdziale XIII ust.1 pkt 2 niniejszej SWZ: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ) lub inny dokument poświadczający posiadanie przez Wykonawcę tego wpisu.2) w Rozdziale XIII ust.1 pkt 4 niniejszej SWZ: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór Wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100 ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Bank Spółdzielczy w Krokowej o numerze 51 8349 0002 0035 9906 2000 0010 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania".UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: "ABRUKO PLUS" Sp. z o.o.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku spółkicywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy p.z.p., sąwspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganiesię o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy p.z.p..3. W przypadku, o którymmowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio doWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.1Do oferty każdy Wykonawca(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenieskłada każdy z Wykonawców) musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie oniepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowaw art. 125 ust. 1 pzp.- (Oświadczenie wstępne)wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 p.z.p.dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególniWykonawcy. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ.Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010725 z dnia 2021-02-252021

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez platformę https://abrukoplus.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Władysławowo przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.