Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starachowice Dostawa ciągnika rolniczego ładowacza czołowego oraz kosiarki

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego oraz kosiarki wysięgnikowej

Kody CPV: 16700000-2 (Ciągniki),16311000-8 (Kosiarki do trawników),42418910-1 (Urządzenia załadowcze)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/26/2021 06:05:27
Nr 2021/BZP 00010972

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010972/01 z dnia 02/26/2021 06:05:27

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "STARACHOWICZANKA"

27-200 Starachowice

ul. Radomska 21
-

starachowiczanka@gmail.com

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego oraz kosiarki wysięgnikowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "STARACHOWICZANKA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367658956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radomska 21

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 882501551

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starachowiczanka@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowiczanka.starachowice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółdzielnia Socjalna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego oraz kosiarki wysięgnikowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8de476ab-776e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://starachowiczanka.starachowice.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 3) poczty elektronicznej: starachowiczanka@gmail.com 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: ? w sprawach procedury przetargowej: Krzysztof Woźniak tel. 731 812 768, e-mail: zamet.k@wp.pl? w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jarosław Warszawa tel. 882 501 551, e-mail: starachowiczanka@gmail.com3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji". 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. - dalej "RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna "starachowiczanka", e-mail: starachowiczanka@gmail.com tel. 882 501 551. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: starachowiczanka@gmail.comInformacja RODO została szczegółowo opisana w rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 300000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: "Dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego oraz kosiarki wysięgnikowej".Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Ciągnik rolniczy:. Rok produkcji od 2015 r.. Udokumentowany przebieg do 1400 motogodzin. Pojazd po dużym przeglądzie. Moc od 100-110 koni mechanicznych. Rozstaw osi min 2,55 metra. Pojemność silnika min. 4500 cm3. Przekładnia min. 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu. Przedni podnośnik ( TUZ) kat. 2. Kabina klimatyzowana. Konstrukcja pełnoramowa. Hydraulika o wydatku min. 80l/minutę. Masa ciągnika min. 5 ton. Instalacja pneumatyczna do przyczep.Ładowacz czołowy:. udźwig min. 1600 kilogramów. Wysokość podnoszenia min. 3,6 metra. Sterowanie za pomocą dżojstika. Zabudowane przewody wewnątrz profili ładowaczaKosiarka wysięgnikowa:. Zasięg roboczy min. 4,80m. Rotor tnący o szer. min. 100 cm. Pozycja pływająca rotora. Pojemność zbiornika oleju min. 135 litrów. Masa kosiarki min. 1000 kg. Kosiarka wyposażona we własny układ hydrauliczny. Napęd od wałka WOM 540 obr/min. Głowica kosząca wyposażona w noże typu Y. Ramię kosiarki częściowo wysunięte do przodu pozwalające na łatwiejszą obserwację pracy kosiarki,. Sterowanie za pomocą dżojstika z funkcją sterowania niskociśnieniowego. Zabezpieczenie przed wyrzutem z komory głowicy tnącej : gumowy fartuch i łańcuchy. Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę ( akumulator gazowy ). obroty wsteczne rotora- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16311000-8 - Kosiarki do trawników

42418910-1 - Urządzenia załadowcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, g) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Opracowany kosztorys ofertowy - Załącznik nr 5 do SWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ). 4. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy - Pełnomocnictwo. 5. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - dokument ustanawiający pełnomocnika, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu,- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 118 ustawy Pzp - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, - zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; - pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; - jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, pełnomocnik przed zawarciem umowy przedstawi kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców; - przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: a) zmiana terminu dostawy przedmiotu zamówienia powstałych z winy Zamawiającego, a spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) zmiana terminu dostawy w przypadku przedłużającej się procedury wyboru oferty powyżej 30 dni, o okres liczony od dnia pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, c) zmiana warunków umowy w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, d) zmiana terminu oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Starachowice przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.