Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Warszawa Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
"Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej"

Kody CPV: 32420000-3 (Urządzenia sieciowe),31214100-0 (Przełączniki)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/26/2021 15:52:24
Nr 2021/BZP 00011463

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011463/01 z dnia 02/26/2021 15:52:24

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

01-045 Warszawa

ul. Kolska 12
-

zamowienia.publiczne@nask.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 0048 22 3808200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d71699a-75eb-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

3. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nask.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformietj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, procesor IntelIV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux;3) Zainstalowanadowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) Włączonaobsługa JavaScript;5) Zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.6) dopuszczalna wielkość przesyłanych pojedynczych plików do 50MB.Dokumenty w formacie ,,PDF" zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty wformacie innym niż ,,PDF" zaleca się podpisywać formatem XAdES.Zamawiający określa informacje natemat kodowania i czasu odbioru danych:1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany,nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jakozaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przezZamawiającego po upływie terminu składania ofert.2) Oznaczenie czasu odbioru danych przezPlatformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania".Zamawiający kieruje ew.wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania/Informacje".Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce "Otrzymane".Dokumentyskładane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca wczytuje w oryginale lub kopii poświadczonej zazgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym na Platformie w zakładce "Pytania/Informacje" (podzakładka "Dodajpytanie/komentarz"). Wykonawca w niniejszej podzakładce wybiera docelowy plik, który ma zostaćwczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję "Zapisz".Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie wzakładce "Załączniki" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanychkwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzezwybranie polecenia "Dodaj załącznik" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony.Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdyzałącznik zwiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie"Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" / "Załącznik zawiera dane osobowe",2)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowaniekomunikatu systemowego o treści "Plik został przesłany", po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj.dodaniu i zapisaniu załącznika.3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowaniatransakcji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art.14Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rokuwsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),że:1)Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. NASK -PIBwyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez emailinspektorochronydanych@nask.pl;2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego;3)Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom,operatorompocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze,podatkowe orazpodmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotomuprawnionym na mocyustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);4)Dane osoboweprzechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie zwewnętrznymiustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obronyprzezewentualnymi roszczeniami;5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danychosobowychoraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych,prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:a) Skorzystanie przez osobę,której dane osobowedotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzieleniezamówienia ani zmianąwzory umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym zustawą;b) Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, októrymmowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danychosobowych doczasu zakończenia tego postępowania;c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, októrych mowa wart. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)), zwanegodalej"rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, októrychmowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,6) W przypadku stwierdzenia, żeprzetwarzaniePaństwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo downiesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,7) Podanie danych osobowych jestdobrowolne, alekonieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,8)Decyzje dotycząceprzetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany. Administratornie profiluje danych osobowych,9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytoriumEuropejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZPiZ.2111.3.2021.24.PKO[EZD RP]

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 36687,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej", zwanym dalej "Sprzętem".2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31214100-0 - Przełączniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wwyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowychśrodków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacjidziałalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, októrym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) dokumentu, o którym mowa w ust.2 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszonoupadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jegodziałalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacjiwynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2)dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jegozłożeniem."Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 2 stosuje się.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składa się z:1) Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)2) Formularza cenowego(Załącznik nr 3 do SWZ;3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowiZałącznik nr 4 do SWZ);4) Pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika wykonawcówwystępujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum),5) Pełnomocnictwa dopodpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.7. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Sprzętu:1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie Siły wyższej określonej w § 14 , któ-ra ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy; 2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;3) gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego - nie dłużej jednak niż o 10 dni (kalendarzowych) w ww. przypadkach.4) w zakresie zmiany Wykonawcy - w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy lub w wypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, których skutkiem będzie niewykonanie obowiązku wynikającego z Umowy, które uprawniałoby Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, w szczególności co do nieusunięcia Awarii w przewidzianym terminie; zmiana taka może nastąpić po stwierdzeniu przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności opisanych w niniejszym punkcie oraz potwierdzeniu przez Wykonawcę i podmiot zastępujący Wykonawcę gotowości i możliwości zastąpienia Wykonawcy bez konieczności dokonywania zmiany pozostałych zapisów Umowy, w szczególności potwierdzenia, że podmiot zastępujący wykona pozostałą część Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, bez żądania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych, a świadczenia uiszczone Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną bezwarunkowo i nieodwołalnie zaliczone na poczet wynagrodzenia podmiotu zastępującego;5) w zakresie zmiany podwykonawcy lub podmiotu, którym Wykonawca posłuży się do wykonania Umowy lub z którego zasobów będzie korzystać w celu realizacji Umowy - w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację takiego podmiotu (w szczególności producenta Sprzętu) lub w wypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych takiego podmiotu, których skutkiem będzie niewykonanie obowiązku wynikającego z Umowy, które uprawniałoby Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, w szczególności co do nieusunięcia Awarii w przewidzianym terminie; zmiana taka może nastąpić w wyniku pisemnego wniosku Wykonawcy uzasadniającego konieczność jej dokonania oraz potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości i możliwości zastąpienia podmiotu zastępowanego bez konieczności dokonywania zmiany pozostałych zapisów Umowy, w szczególności że pozostała część Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowana w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, bez żądania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych;6) w razie konieczności zmiany zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom - poprzez precyzyjne wskazanie zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom oraz realizowanego bezpośrednio przez Wykonawcę, stanowiącego skutek dokonania takiej zmiany; zmiana taka może nastąpić w wyniku pisemnego wniosku Wykonawcy uzasadniającego konieczność jej dokonania oraz precyzyjnie określającego wnioskowaną zmianę zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom, a także potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości i możliwości dokonania takiej zmiany bez konieczności dokonywania zmiany pozostałych zapisów Umowy, w szczególności że nie wpłynie to na wysokość wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy.7) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;8) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, dotyczących Przedmiotu Umowy, instytucji nadzorującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;9) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Sprzętu lub oprogramowania, o którym mowa w § 1 pkt

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma https://nask.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt, będący przedmiotem zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia (podpisania) umowy.3. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 45 510,00 złotych brutto.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.