Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Warszawa usługi cateringowe

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
usługi cateringowe w podziale na części

Kody CPV: 55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków),55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków),55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków),55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/26/2021 16:33:54
Nr 2021/BZP 00011467

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011467/01 z dnia 02/26/2021 16:33:54

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

03-291 Warszawa

ul. św. Wincentego 87
-

ops.tar@ops-targowek.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi cateringowe w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5241067534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wincentego 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-291

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222770250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-targowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi cateringowe w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d56d1ea-7837-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004456/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 usługi cateringowe w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ops-targowek.waw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - (adres ePUAP Zamawiającego: /OPS_Targowek/skrytka )2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi podać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych , przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamówienia.publiczne@ops-targowek.waw.pl 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza też możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email ops.tar@ops-targowek.waw.pl . Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku .10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: * administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. św. Wincentego 87;* jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@ops-targowek.waw.pl;* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP TP 6/2021 prowadzonym w oparciu o art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych;* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp; * Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; * w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;*posiada Pani/Pan:?na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;?na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;?na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;* nie przysługuje Pani/Panu:?w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;?prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;?na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP TP 6/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 388245,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków w naczyniach zbiorczych Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i transportem Wykonawcy. Koszty zakupu jednorazowych pojemników biodegradowalnych wraz ze sztućcami, w przypadku, o którym mowa w ust. 7 obciąża Wykonawcę i mieści się w ramach jego wynagrodzenia. Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 7 nie ma prawa żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.2. Posiłki dowożone i wniesione będą przez Wykonawcę, do następujących punktów położonych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:a ) przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie, parter, 30 obiadów dziennie - Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku";b) przy ul. Św. Wincentego 85 w Warszawie, 1 piętro, 32 obiadów dziennie; Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku";c) przy ul. Św. Wincentego 85, parter, 40 obiadów dziennie - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek - Dom Dziennego Pobytu.3. Zamawiający przewiduje, że dziennie należy przygotować ok. 100 obiadów. Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć dokładnej, dziennej liczby posiłków, dlatego też liczba ok. 100 jest szacunkowa. Zamawiający przewiduje, że liczba obiadów będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego powiadamiania Wykonawcy do godziny 9.00 o ilości posiłków, które mają być przywiezione danego dnia.4. Łączna liczba obiadów w okresie trwania umowy wynosi szacunkowo 24 000 posiłków.5. Przygotowanie posiłków oraz transport odbywać się będzie w warunkach przewidzianych stosownymi przepisami, w tym zawartych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 rokuo bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021). 6. Posiłki muszą być przewożone w naczyniach zbiorczych, z zastrzeżeniem ust. 7, posiadających atest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dopuszczający do przewożenia i przechowywania gorącej żywności.7. Mając na uwadze Zarządzenie nr 886/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych i rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłki w okresie obowiązywania na terytorium RP lub województwa mazowieckiego stanu pandemii i reżimu sanitarnego, należy dostarczać do placówek w zapakowanych jednorazowych pojemnikach biodegradowalnych wraz ze sztućcami z materiałów biodegradowalnych, posiadającymi atest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dopuszczający do przewożenia i przechowywania gorącej żywności.

4.2.5.) Wartość części: 288000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Procentowo

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie i dostarczenie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.2. Zamawiający przewiduje, że dziennie należy przygotować ok. 85 obiadów. Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot zamówienia nie jest w stanie przewidzieć dokładnej, dziennej liczby posiłków, dlatego też liczba ok. 85 jest szacunkowa. Zamawiający przewiduje, że liczba obiadów będzie ulegać zmianie w zależności od potrzeb, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do codziennego powiadamiania Wykonawcy o ilości posiłków, które mają być przywiezione danego dnia do godziny 9.00.3. Łączna liczba obiadów w okresie trwania umowy wynosi szacunkowo 7735 posiłków.4. Przygotowanie posiłków oraz transport odbywać się będzie w warunkach przewidzianych stosownymi przepisami, w tym zawartych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021). 5. Posiłki muszą być przewożone w zamkniętych naczyniach jednorazowych posiadających atest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dopuszczający do przewożenia i przechowywania gorącej żywności. 6. Mając na uwadze Zarządzenie nr 886/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych i rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłki w okresie obowiązywania na terytorium RP lub województwa mazowieckiego stanu pandemii i reżimu sanitarnego, należy dostarczać do placówek w zapakowanych jednorazowych pojemnikach biodegradowalnych wraz ze sztućcami z materiałów biodegradowalnych, posiadającymi atest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dopuszczający do przewożenia i przechowywania gorącej żywności.

4.2.5.) Wartość części: 100245,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Procentowo

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej i finansowej :Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:. posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu żywności, spełniającego wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami,. pomieszczenie/kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki spełnia wszystkie wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,. dysponowanie do realizacji zamówienia osobami spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne określone stosownymi przepisami. Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem zdolności technicznej i zawodowej sprawdzi czy wykaz i załączone dokumenty potwierdzają spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku zdolności technicznej i zawodowej w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia wpisując w wykazie personelu min. kucharza.Zamawiający dokonując oceny oferty pod kątem dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oceni czy wykaz osób przeznaczonych do wykonywania zamówienia ( zał. nr 4) potwierdza spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku osób zdolnych do realizacji zamówienia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kucharza.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie spełniającym poniżej opisane wymogi. Oferent dołączy do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp. ).Wymogi dotyczące lokalu Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym lub restauracyjnym przeznaczonym na działalność zgodną z przedmiotem zamówienia. Lokal wraz z zapleczem musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu i jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2020 r. poz.2021) - do wglądu przy podpisaniu umowy. Dysponowanie lokalem spełniającym w/w warunki Wykonawca potwierdzi poprzez wypełnienie i załączenie do oferty oświadczenia o dysponowaniu lokalem (zał. nr 4) wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy) na czas realizacji zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunki zostaną uznane przez Zamawiającego, za spełnione jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać je łącznie.2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, po-legać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do wykonania przedmiotu zamówienia wpisując w wykazie personelu min. kucharza.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas realizacji zamówienia lokalem gastronomicznym dostosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie spełniającym poniżej opisane wymogi. Oferent dołączy do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu lub dzierżawy itp. ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zdolności techniczne lub zawodowe:Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:. posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu żywności, spełniającego wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami,. pomieszczenie/kuchnia, w której przygotowywane będą posiłki spełnia wszystkie wymagania określone przepisami dot. bezpieczeństwa żywności i posiada aktualną decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,. dysponowanie do realizacji zamówienia osobami spełniającymi wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne określone stosownymi przepisami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawcy dot. lokalu, w którym będą przygotowywane posiłki oraz o osobach wykonujących zamówienie2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, po-legać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość zmiany umowy:1) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy nie więcej niż o 50% w stosunku do kwoty, o której mowa w § 4 ust. 3, zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia i zmiany zakresu zadań realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nastąpiła konieczność: a) zmniejszenia liczby podopiecznych lub b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 2) nastąpiła konieczność zmiany liczby posiłków będących przedmiotem zamówienia, przy czym ich wahania (zwiększenie lub zmniejszenie) nie mogą być większe niż 10 % wartości liczbowej/ilościowej wskazanej w umowie, co przełoży się również odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3; 3) zmiany zakresu OPZ i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji, niezmieniającej istoty usługi, jeżeli zmiany są wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego, ani w jego trakcie;4) zaistniała siła wyższa, tj. zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;5) zaistniała zmiana prawa mającego wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia;6) zaistniały okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;7) nastąpiła konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy;8) nastąpiła konieczności zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków u Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy, zgodnie z pierwotnymi warunkami;9) zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;10) zaistnieje konieczność zmiany nazw Stron, siedzib i adresów do korespondencji. 2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy. 3. Strona, która będzie zainteresowana zmianą Umowy wystąpi w tej sprawie na piśmie do drugiej Strony, przedstawiając konieczność zmiany i jej zakres, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o konieczności lub potrzebie zmiany. 4. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.5. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć aneks, jeżeli wystąpi o to Zamawiający, a żądanie zmiany umowy oparte będzie na prawdziwej podstawie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-08


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.