Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Nowy Dwór Mazowiecki Dostawa z rozładunkiem materiałów elektrycznych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
SVA/W/NDM/4620-4/2021: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów elektrycznych do remontowanego 3 piętra budynku biurowego przy ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kody CPV: 31680000-6 (Elektryczne artykuły i akcesoria),31524000-5 (Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/26/2021 15:06:47
Nr 2021/BZP 00011453

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 09:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011453/01 z dnia 02/26/2021 15:06:47

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Paderewskiego 6
-

biuro@amwsinevia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SVA/W/NDM/4620-4/2021: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów elektrycznych do remontowanego 3 piętra budynku biurowego przy ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze Mazowieckim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amwsinevia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SVA/W/NDM/4620-4/2021: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów elektrycznych do remontowanego 3 piętra budynku biurowego przy ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4e5a60d-776e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amwsinevia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 30.12.2020 r. sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznychoraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszejniż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadkuInternet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.2) Format przesyłanych danych: a) w zakresie wielkości i formatu plików:. pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych formatach. b) w zakresie stosowaniakwalifikowanego podpisu elektronicznego:. dokumenty w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, . dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy używać podpisu zaufanego lub osobistego.3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:. plik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania".2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia, o którym mowa w Załączniku nr 3 do SWZ, odbywa się przy użyciuśrodków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu zakładki "Pytania/ Informacje" (nie dotyczy składania ofert). W przypadkuniestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane. 4. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj.opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/W/NDM/4620-4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem materiałów elektrycznych celem wykonania remontu pomieszczeń na 3 piętrze budynku biurowego przy ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze Mazowieckim.Dostawa wraz z rozładunkiem bezpośrednio na budowie w uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem budowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie trwania Umowy, prawo niezrealizowania do 20% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy lub możliwość zwiększenia do 20% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku gdy po stronie Zamawiającego zaistnieją potrzeby w tym zakresie lub Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na sfinansowanie zamówienia w ramach prawa opcji, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:a) wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, b) zmiany technologii prowadzonych prac.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych; 2)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nieotwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejscawszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je odpowiednio wcałości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organemsądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: a) do pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32 formularza cenowego Atesty, Certyfikaty, Deklarację Zgodności lub Deklarację Właściwości Użytkowych.Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.b) dodatkowo dla poz. nr 3 i nr 5 - Certyfikat CNBOP.Zgodnie z Art. 105 ust. 3 i 4 ustawy, Zamawiający akceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.Przedmiotowe środki dowodowe, należy przekazać w formie zgodniej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) w postaci elektronicznej lub cyfrowego odwzorowania tego dokumentu/oświadczenia, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w załączniku nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców poświadczoną "za zgodność z oryginałem". Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy, cel i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi). 3. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP , Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:a) w razie konieczności zmiany materiałów w związku ze zmianą technologii robót, nie powodującej wykroczenia poza przedmiot zamówienia - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy, jednak nie więcej niż o 20% wartości pierwotnej Umowy określonej w § 3 ust. 2 Umowy. b) w razie konieczności zmiany materiałów w przypadku zmiany przeznaczenia obiektu lub zmiany funkcji pomieszczeń - zmianie może ulec wartość wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o 20 % wartości określonej w § 3 ust. 2 Umowy; c) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do zrealizowania w pełnym zakresie przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o 60 dni,d) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji - Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do realizacji prawa opcji, jednak nie dłużej niż o 60 dni.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pomocą Platformy zakupowej www.amwsinevia.eb2b.com.pl w zakładce załączniki przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Nowy Dwór Mazowiecki przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.