Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Warszawa Świadczenie usług wsparcia technicznego systemu SSL VPN

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usług wsparcia technicznego systemu SSL VPN

Kody CPV: 72611000-6 (Usługi w zakresie wsparcia technicznego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/26/2021 17:12:36
Nr 2021/BZP 00011473

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/08/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011473/01 z dnia 02/26/2021 17:12:36

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

01-045 Warszawa

ul. Kolska 12
-

zamowienia.publiczne@nask.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wsparcia technicznego systemu SSL VPN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 0048 22 3808200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wsparcia technicznego systemu SSL VPN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d24fbb3-7829-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nask.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux;3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) Włączona obsługa JavaScript;5) Zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki w formacie np. pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.6) dopuszczalna wielkość przesyłanych pojedynczych plików do 50 MB.2. Dokumenty w formacie ,,PDF" zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania".4. Zamawiający kieruje ew. wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania/Informacje". Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce "Otrzymane".5. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca wczytuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce "Pytania/Informacje" (podzakładka "Dodaj pytanie/komentarz").Wykonawca w niniejszej podzakładce wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję "Zapisz". 6. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 1) Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce "Załączniki" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia "Dodaj załącznik" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa"/"Załącznik zawiera dane osobowe", 2) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści "Plik został przesłany", po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika. 3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:1) Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. 2) NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail inspektorochronydanych@nask.pl;3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);5) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą wzory umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,7) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,9) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZPiZ.2110.1.2021.34.MWI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 10050,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:1) Realizacja lub zapewnienie, w okresie 12 miesięcy, świadczenia usług wsparcia technicznego posiadanego przez Zamawiającego Sprzętu:a) jedno urządzenie Pulse Secure PSA5000 wraz z Oprogramowaniem wskazanym w pkt 2 lit. a poniżej,2) Realizacja lub zapewnienie świadczenia usług wsparcia (support) na okres 12 miesięcy posiadanego przez Zamawiającego Oprogramowania:a) Pulse Connect Secure zainstalowanego na Sprzęcie w zakresie 1 (jednej) licencji typu systemowego Pulse Connect Secure,b) Pulse Secure w zakresie 125 licencji typu użytkownik, umożliwiających jednoczesne połączenie dla nie mniej niż 125 użytkowników.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wsparcia będące przedmiotem zamówienia przez okres 12 miesięcy. Realizacja świadczenia nastąpi od dnia zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2) dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 2 stosuje się.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składa się z:1) Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ)2) Formularza cenowego (Załącznik nr 3 do SWZ);3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);4) Pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum),5) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.7. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy, z zastrzeżeniem przepisów art. 454-455 ustawy Pzp, możliwa jest w przypadkach, w zakresie i na warunkach określonych poniżej.2. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy, o której mowa w § 16 ust. 3 Umowy .3. Możliwa jest zmiana Umowy:1) w zakresie zmiany Wykonawcy - w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy lub w wypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, których skutkiem będzie niewykonanie obowiązku wynikającego z Umowy, które uprawniałoby Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, w szczególności co do nieusunięcia Awarii w przewidzianym terminie lub braku możliwości zapewnienia Zamawiającemu nieprzerwanego dostępu do narzędzi, o których mowa w § 4 ust. 7 Umowy lub korzystania z wszelkich zmian, nowych wersji i aktualizacji Oprogramowania zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy; zmiana taka może nastąpić po stwierdzeniu przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności opisanych w niniejszym punkcie oraz potwierdzeniu przez Wykonawcę i podmiot zastępujący Wykonawcę gotowości i możliwości zastąpienia Wykonawcy bez konieczności dokonywania zmiany pozostałych zapisów Umowy, w szczególności potwierdzenia, że podmiot zastępujący wykona pozostałą część Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, bez żądania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych, a świadczenia uiszczone Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną bezwarunkowo i nieodwołalnie zaliczone na poczet wynagrodzenia podmiotu zastępującego;2) w zakresie zmiany podwykonawcy lub podmiotu, którym Wykonawca posłuży się do wykonania Umowy lub z którego zasobów będzie korzystać w celu realizacji Umowy - w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację takiego podmiotu (w szczególności Licencjodawcy) lub w wypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych takiego podmiotu, których skutkiem będzie niewykonanie obowiązku wynikającego z Umowy, które uprawniałoby Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, w szczególności co do nieusunięcia Awarii w przewidzianym terminie lub braku możliwości zapewnienia Zamawiającemu nieprzerwanego dostępu do narzędzi, o których mowa w § 4 ust. 7 Umowy lub korzystania z wszelkich zmian, nowych wersji i aktualizacji Oprogramowania zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy; zmiana taka może nastąpić w wyniku pisemnego wniosku Wykonawcy uzasadniającego konieczność jej dokonania oraz potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości i możliwości zastąpienia podmiotu zastępowanego bez konieczności dokonywania zmiany pozostałych zapisów Umowy, w szczególności że pozostała część Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowana w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, bez żądania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych;3) w razie konieczności zmiany zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom - poprzez precyzyjne wskazanie zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom oraz realizowanego bezpośrednio przez Wykonawcę, stanowiącego skutek dokonania takiej zmiany; zmiana taka może nastąpić w wyniku pisemnego wniosku Wykonawcy uzasadniającego konieczność jej dokonania oraz precyzyjnie określającego wnioskowaną zmianę zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom, a także potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości i możliwości dokonania takiej zmiany bez konieczności dokonywania zmiany pozostałych zapisów Umowy, w szczególności że nie wpłynie to na wysokość wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy.4. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana osób, o których mowa w § 15 lub ich danych kontaktowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma https://nask.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 15 000,00 złotych brutto.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.