Dzisiaj jest: 22.9.2023, imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Chorzów Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej mienia i osób

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej mienia i osób oraz konwojowaniu w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji)"

Kody CPV: 79700000-1 (Usługi detektywistyczne i ochroniarskie),79710000-4 (Usługi ochroniarskie),79715000-9 (Usługi patrolowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/01/2021 11:19:59
Nr 2021/BZP 00011687

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011687/01 z dnia 03/01/2021 11:19:59

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Muzeum Hutnictwa (w organizacji)

41-500 Chorzów

Metalowców 13
-

zamowienia@muzeumhutnictwa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej mienia i osób oraz konwojowaniu w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Hutnictwa (w organizacji)

1.3.) Oddział zamawiającego: Anna Stus-Sośnierz pracownik ds. zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384531636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Metalowców 13

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48322413104

1.5.8.) Numer faksu: +48322413926

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumhutnictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumwchorzowie.pl/pl/muzeum-hutnictwa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej mienia i osób oraz konwojowaniu w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34982916-79e9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007550/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 "Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej mienia i osób oraz konwojowaniu w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji)"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Zgodnie z art. 7 pkt 23 ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust. 1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl (formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej zamowienia@muzeumhutnictwa.pl (z wyłączeniem składania ofert). 4. Korzystanie z miniportalu przez Wykonawców jest bezpłatne i wymaga założenia konta na ePUAP. 5. Wykonawca zamierzając wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji. 6. Zamawiający zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia o elektronizacji określa:1) w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP (Załącznik nr 8 do SWZ) niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu2) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dot. Miniportalu oraz ePuap).3) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:- plik przesłany przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanych formularzy widnieje jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu pliku przez Zamawiającego,- oznaczenie czasu odbioru danych przez miniportal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy. 7. Znak sprawy ID:MH.272.02.2021.AS (w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem). 8. Do złożenia oferty oferty za pośrednictwem miniportalu konieczne jest posiadanie przez upoważnioną osobę do reprezentowania wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 9.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - (zwanym w dalszej części "RODO") informujemy, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) ul. Metalowców 13 Chorzów, NIP: 6272764743, REGON: 384531636 e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (zwany w dalszej części "Muzeum"), reprezentowany przez Dyrektora. Organizatorem Muzeum jest Miasto Chorzów. 2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres email:iod@muzeumhutnictwa.pl. 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji - zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych , dalej "ustawa Pzp"; podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych). 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 pełnych lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Posiadają Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;9) Nie przysługuje Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10) W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MH.272.02.2021.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących kwalifikowaną ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony eksponatów prezentowanych podczas wystaw jak i tych zgromadzonych w Muzeum Hutnictwa, codziennie przez 24 godziny na dobę, to oznacza w dni powszednie, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy i konwojowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Usługa konwojowania na terenie Unii Europejskiej będzie polegała na organizacji i zabezpieczeniu konwojowania transportu dzieł sztuki na potrzeby Zamawiającego, wykonywanej na terenach państw Unii Europejskiej (w tym Polski - jeżeli będzie taka potrzeba). Co do zasady, transport obiektów realizowany będzie środkiem transportu zapewnionym przez Zamawiającego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej "OPZ") zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ (zwany dalej "Wzór umowy").

4.2.6.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcja obejmuje usługę kwalifikowanej ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony eksponatów prezentowanych podczas wystaw jak i tych zgromadzonych w Muzeum Hutnictwa, codziennie przez 24 godziny na dobę, to oznacza w dni powszednie, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy i konwojowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługa konwojowania na terenie Unii Europejskiej będzie polegała na organizacji i zabezpieczeniu konwojowania transportu dzieł sztuki na potrzeby Zamawiającego, wykonywanej na terenach państw Unii Europejskiej (w tym Polski - jeżeli będzie taka potrzeba). Co do zasady, transport obiektów realizowany będzie środkiem transportu zapewnionym przez Zamawiającego. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wartość opcji nie przekroczy 408 012 zł netto. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający przekaże zawiadomienie o realizacji opcji, najpóźniej do dnia 20.12.2021r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Wartość zamówień uzupełniających łącznie nie będzie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu zamówienia opisanego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), tj. w zakresie ochrony fizycznej obiektu oraz konwojowaniu w okresie nie dłuższym niż do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone jedynie Wykonawcy, który realizuje lub zrealizował zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych). Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie. 1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (np. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka organizacji). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2142).1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej (np. minimalne roczne przychody, stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie OC, posiadanie określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych). Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie. 1.4 zdolności technicznej lub zawodowej (w tym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, normy zarządzania jakością, systemy lub normy zarządzania środowiskowego). 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług kwalifikowanej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, trwającą nieprzerwanie minimum 9 miesięcy o zakresie obejmującym ochronę zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz chronionych obiektów przez co najmniej 2 osoby na jednej zmianie i o wartości każdej co najmniej 350 000,00 PLN (brutto).Przez budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną lub wykonywaną w ramach jednej umowy. Przedmiotem zamówienia są świadczenia ciągłe, Zamawiający uznawał będzie nie tylko wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w oparciu o zamówienia już zrealizowane (zakończone), ale również zamówieniami wykonywanymi. W przypadku wykazywania przez Wykonawcę doświadczenia za pomocą wykazania usług wykonywanych (będących w trakcie wykonywania umowy) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część zamówienia w ramach takiej usługi jest już faktycznie wykonana i spełnia wymogi Zamawiającego określone w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.2) dysponuje co najmniej następującym osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, o łącznej liczbie co najmniej 20 osób, w tym:a) co najmniej 20 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wydaną przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2142) oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony fizycznej w obiekcie użyteczności publicznej;b) co najmniej 6 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wydaną przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2142) oraz posiadającymi znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym A2, potwierdzoną dokumentem np.: TELC Start English A2 lub innym równoważnym dokumentem, którzy muszą wykazać się minimum rocznym doświadczeniem w wykonywaniu pracy na stanowisku pracownika ochrony w obiekcie użyteczności publicznej;c) co najmniej 20 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wydaną przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2142), co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony fizycznej w obiekcie użyteczności publicznej oraz przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, potwierdzone certyfikatem Polskiej Rady Resuscytacji BLS lub równoważnym;2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę o których mowa w rozdziale VII SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu tego oświadczenia w postaci elektronicznej - oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że: 1) wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia ważnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2142).2) wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.4 SWZ tj. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości osób realizujących przedmiot zamówienia na jednej zmianie, wartości przedmiotu zamówienia, daty realizacji przedmiotu zamówienia i nazwy podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 SWZ;b) dowodu określającego czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywana należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składanych wraz z ofertą).1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ2. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SWZ, zawierający cenę oferty wyliczoną zgodnie z Kalkulacją Ceny Oferty. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.3.Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal i Instrukcji użytkownika- Załącznik nr 9 do SWZ. 4. Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 6. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 7 ustawy Pzp) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.8.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu tego zobowiązania w postaci elektronicznej - oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasobu- jako załącznik do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w szczególności w sytuacji:1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na wykonywanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności na postanowienia planu ochrony,2) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalające spełnić warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,3) stałej zmiany ilości pracowników ochrony fizycznej na zmianie w uzasadnionych sytuacjach, w tym zarówno jej zwiększenia jak i zmniejszenia,4)kiedy zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany mniejsza niż wartość określona w art. 455 ust. 1 pkt 4 . ustawy Pzp,5)kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,6) zmiany, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp;7) kiedy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 455 ust. 2. ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (łącznie z opcją).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji podstawowego przedmiotu umowy począwszy od daty jej zawarcia od godz. 09:00 do godz. 09:00, dnia 31.12.2021r., jednak nie wcześniej niż od 01.04.2021 r. od godz. 09:00 do godz. 09:00, dnia 31.12.2021 r.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Chorzów przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.