Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Kielce Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytow

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku

Kody CPV: 85140000-2 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia),85312500-4 (Usługi rehabilitacyjne),85140000-2 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia),85312500-4 (Usługi rehabilitacyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 11:24:51
Nr 2021/BZP 00012202

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 08:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012202/01 z dnia 03/02/2021 11:24:51

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Kuratorium Oświaty w Kielcach

25-516 Kielce

al. IX Wieków Kielc 3
-

kurator@kuratorium.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413421634

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kurator@kuratorium.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kuratorium.kielce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af282fec-7a79-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005224/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy - usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kuratorium.kielce.pl/pl/kuratorium/zadania-zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KO.III.272.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wczasy profilaktyczno-lecznicze dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty w Łebie

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-10 do 2021-07-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów określonych w kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość miejsca zakwaterowania od miejsca wykonywania zabiegów

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów określonych w kryteriach

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wczasy profilaktyczno-lecznicze dla matki, ojca lub opiekuna prawnego z dzieckiem w Iwoniczu-Zdroju

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów określonych w kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość miejsca zakwaterowania od miejsca wykonywania zabiegów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów określonych w kryteriach

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na organizacji wczasów profilaktyczno-leczniczych każda dla minimum 40 osób i wartości minimum 60 tys. zł każda.Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje co najmniej: - dla zadania nr 1 - jednym ośrodkiem profilaktyczno-leczniczym w Łebie, z odległością od miejsca wykonywania zabiegów nie większą niż 1000 m, w odległości od morza nie większej niż 350 metrów, z kawiarnią i basenem krytym lub odkrytym z podgrzewaną wodą, wydzielonym miejscem rekreacyjnym ze stolikami, ławkami, leżakami oraz parkingiem przy ośrodku. Pokoje dwuosobowe z jednoosobowymi łóżkami, szafą ubraniową z wieszakami i półkami, wc, prysznicem i umywalką oraz balkonem, usytuowane na 1 lub 2 piętrze, wyposażone w niezbędny sprzęt: telewizor, radio, czajnik, lodówkę oraz sprzęt plażowy (koc, parawan, leżak). - dla zadania nr 2 - jednym ośrodkiem profilaktyczno-leczniczym w Iwoniczu-Zdroju, z odległością od miejsca wykonywania zabiegów nie większą niż 1000 m, z placem zabaw dla dzieci i basenem, wydzielonym miejscem rekreacyjnym ze stolikami, ławkami oraz parkingiem przy ośrodku, świetlicą lub salą telewizyjną oraz wydzielonym miejscem do prasowania. Pokoje dwu- i trzyosobowe z jednoosobowymi łóżkami, szafą ubraniową z wieszakami i półkami, wc, prysznicem i umywalką oraz balkonem, wyposażone w niezbędny sprzęt: telewizor, radio, czajnik. W celu potwierdzenia i weryfikacji należy w szczególności podać; nazwę i adres ośrodka, pensjonatu wraz z określeniem miejsca zakwaterowania, wyżywienia, wykonywania zabiegów balneologicznych, załączyć opis pokoi i ich wyposażenie, rozkład pokoi z podaniem kondygnacji, opis stołówki, łazienek, otoczenia obiektu (boisk, basenu, placu zabaw, kręgu ogniskowego, parkingu), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej w ośrodku lub żądania poza opisem przesłania folderów, zdjęcia lub dostępu online do tych informacji.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest świadczeniem usług profilaktyczno-leczniczych na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN. Wykonawca może posłużyć się polisą do więcej niż jednego zadania, na które składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument uprawniający do organizacji pobytów osób na leczeniu profilaktycznym na zasadach leczenia rehabilitacyjnego lub uzdrowiskowego; wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane należycie; dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest świadczeniem usług profilaktyczno-leczniczych na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium:dla Zadania nr 1 - 5 600,00 (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100); dla Zadania nr 2 - 995,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100); należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.2. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 pkt. 1 SWZ - w zakresie wykonanych usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usług.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:1. zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadku strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;2. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.3. zmiany liczby osób w tolerancji +/_ 20% w odniesieniu do liczby osób wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za świadczoną usługę w przypadku wprowadzonej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-08


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kielce przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.