Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Leszno Dostawa zakup montaż wyposażenia meblowego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa, zakup montaż wyposażenia meblowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Kody CPV: 39000000-2 (Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 13:56:43
Nr 2021/BZP 00012412

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012412/01 z dnia 03/02/2021 13:56:43

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

64-100 Leszno

Janusza Korczaka
-

mopr@leszno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, zakup montaż wyposażenia meblowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPR Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410006070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Janusza Korczaka

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655253876

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mopr@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: moprleszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, zakup montaż wyposażenia meblowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f573112-7b4d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012064/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 dostawa zakup wraz montażem wyposażenia meblowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie - Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych ul. Grzybowa 4, 64-100 Leszno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://wcag.mopr.leszno.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: moprleszno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne są określone w punkcie 10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z punktem 22 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z punktem 22 SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/LCUS/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

meble do pomieszczeń

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowa, procentowa

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakościowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawa mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 7.4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 23.5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest dokonać pomiarów.Zamawiający przed podpisaniem umowy wskaże poszczególne pomieszczenia, do których należy wstawić zmontowane meble.Wykonawca do czasu odbioru mebli usunie na własny koszt wszystkie odpady powstałe w wyniku ich dostawy.Wykonawca zobowiązany jest do określenia w składanej ofercie producenta mebli lub materiałów z których zostaną one wykonane.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi wzorniki z kolorystyką mebli i tapicerek celem wyboru przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania zmontowanych mebli tj. pozycja nr 2 (fotel obrotowy - 1 szt.) i pozycja nr 4 ( krzesło - 1 szt.), w dniu złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Janusza Korczaka 5 pok. 19, 64-100 Leszno. Dostarczenie przez Wykonawcę prezentowanych mebli jest możliwe w godzinach 7:30-10:50 w dniu 10.03.2021r. Zamawiający oczekuje przedstawienia po jednym egzemplarzu następujących mebli wykazanych w formularzu cenowym:pozycja nr 2 ( fotel obrotowy), pozycja nr 4 ( krzesło), Dostarczone na prezentację próbki mebli muszą spełniać wszystkie wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta Wykonawcy, który nie dostarczy na prezentację wskazanych przez Zamawiającego mebli lub dostarczy meble niespełniające wymagań SWZ zostanie uznana za niezgodną z treścią SWZ i odrzucona przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy jest możliwa w przypadkach:1) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Termin dostawy może być przedłużony maksymalnie o 2 tygodnie na pisemny wniosek Wykonawcy, uzasadniający przyczyny przedłużenia terminu,2) zmiany stawki podatku VAT. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia nastąpi po wejściu w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wartość stawki podatku VAT - wartość brutto, a wartość netto pozostanie bez zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena, ocena techniczna - estetyka jakość

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

szczegóły w SWZ w punkcie 16.1


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Leszno przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.