Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Kraków Dostawa sprzętu komputerowego oprogramowania i licencji

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego

Kody CPV: 30213100-6 (Komputery przenośne),48820000-2 (Serwery),48900000-7 (Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 12:04:35
Nr 2021/BZP 00012253

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012253/01 z dnia 03/02/2021 12:04:35

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

31-047 Kraków

ul. Józefa Sarego 2
-

zamowienia.publiczne@izoo.krakow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Sarego 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-047

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@izoo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.izoo.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badawczo - Naukowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f0e5308-7b4c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwóju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow2. Komunikacjamiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl iformularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego".3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwemplatformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" po którychpojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.4. Zamawiający będzieprzekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.plInformacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarciaofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, którejzgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana wformie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomościbezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomieńmoże ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6. Zamawiający, zgodnie zRozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, wprzypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowanyprogram Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pldziała według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasuodbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunkikorzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowejhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR-01/02/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego2. Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca składający ofertęrównoważną, zgodnie z postanowieniami Ustawy PZP, jest zobowiązany wykazać w treściskładanej oferty, iż oferowany przez niego przedmiot równoważny spełnia wymagania iparametry techniczne określone w SWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podanianazwy producenta, modelu oferowanego produktu równoważnego. Obowiązek udowodnieniarównoważności oferty spoczywa na Wykonawcy. Potwierdzenie równoważności dokonuje siępoprzez złożenie odpowiednich dokumentów (np.: aktualnej karty/charakterystyki produktu,certyfikatu produktu, oferty katalogowej wraz z opisem lub innym dokumentem/materiałem)sporządzonym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski, potwierdzającymzgodność oferowanych produktów równoważnych z wymaganiami szczegółowymi określonymiprzez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia:1) oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ(np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia, za obopólną zgodą, zmian w umowie w przypadku, gdy konieczność zmian wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT lub z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy lub Zamawiającego (adres siedziby, numerów: REGON, NIP, rachunku bankowego).3. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w przypadku dostarczenia innego sprzętu komputerowego niż wskazany w załączniku nr 1, jednak posiadającego funkcjonalność i parametry nie gorsze niż wymagane, wyłącznie w przypadku udokumentowania, iż zaoferowany sprzęt komputerowy został wycofany z rynku.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie art. 455 ust. 2 w związku z art. 455 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-08


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.