Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Bytom Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (40 lokali mieszkalnych)

Kody CPV: 71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne),71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne),71221000-3 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych),71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne),71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne),71221000-3 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych),71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne),71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne),71221000-3 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych),71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne),71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne),71221000-3 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 14:00:16
Nr 2021/BZP 00012417

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012417/01 z dnia 03/02/2021 14:00:16

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA

41-907 Bytom

ul. Zielna 25 B
-

rewitalizacja@bm.bytom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (40 lokali mieszkalnych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242615406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielna 25 B

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-907

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 352 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@bm.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (40 lokali mieszkalnych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1a5ebf2-7b41-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001761/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 40 lokali mieszkalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22a07670-b5da-4cdf-b53a-84b3fe8d7cd1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/; b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal;c) poczty elektronicznej - rewitalizacja@bm.bytom.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOR-PN-1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w lokalach przy: ul. Czajkowskiego 3/1, ul. Czajkowskiego 3/2, ul. Czajkowskiego 3/3, ul. Czajkowskiego 5/7, ul. Czajkowskiego 7/9, ul. Czajkowskiego 7/10, ul. Czajkowskiego 11/7, ul. Czajkowskiego 11/11, ul. Czajkowskiego 13/3, ul. Czajkowskiego 13/4.

4.2.5.) Wartość części: 0 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) K1 - cena - waga 60 % b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

a) K1 - cena - waga 60 % b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi - waga 40%

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w lokalach przy: ul. Czajkowskiego 15/5, ul. Czajkowskiego 15/10, ul. Czajkowskiego 17/7, ul. Jochymczyka 1/6, ul. Jochymczyka 5/10, ul. Jochymczyka 9/7, ul. Jochymczyka 11/1, ul. Jochymczyka 11/7, ul. Jochymczyka 12/4, ul. Jochymczyka 12/10.

4.2.5.) Wartość części: 0 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) K1 - cena - waga 60 % b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

a) K1 - cena - waga 60 % b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi - waga 40%

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w lokalach przy: ul. Olszewskiego 4/10, ul. Olszewskiego 1/9, ul. Olszewskiego 2/1, ul. Olszewskiego 3/1, ul. Olszewskiego 3/10, ul. Olszewskiego 6/10, ul. Olszewskiego 6/11, ul. Olszewskiego 10/3, ul. Olszewskiego 12/6, ul. Olszewskiego 16/7.

4.2.5.) Wartość części: 0 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) K1 - cena - waga 60 % b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

a) K1 - cena - waga 60 % b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi - waga 40%

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w lokalach przy: ul. Olszewskiego 18/1, ul. Stalmacha 4/7, ul. Stalmacha 5/8, ul. Żwirowa 4/2, ul. Żwirowa 4/8, ul. Żwirowa 5/3, ul. Żwirowa 5/4, ul. Żwirowa 6/8, ul. Żwirowa 7/8, ul. Żwirowa 9/8.

4.2.5.) Wartość części: 0,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) K1 - cena - waga 60 % b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

a) K1 - cena - waga 60 % b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do wykonania usługi - waga 40%

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej j.n.:Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: 1) co najmniej 1 osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub architektonicznej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Posiadającą doświadczenie polegające na opracowaniu jednej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego/lokalu mieszkalno-użytkowego bądź budynku mieszkalnego/budynku użytkowego/budynku mieszkalno-użytkowego o powierzchni użytkowej co najmniej 30 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ);b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VII.1 SWZ - Załącznik nr 2 i 3 do SWZ;c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów.UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 9 lit. e powyżej, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.oraz jeżeli dotyczyd) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców -oświadczenie, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 6 do SWZ);e) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII. 3 SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie;UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.f) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa w lit. e powyżej;g) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;h) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII. 2 SWZ w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby;i) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.UWAGA: W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia za zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.10. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).2. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają? dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastosowaniem art. 455 i 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat zmian do umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-08


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Bytom przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.