Dzisiaj jest: 28.2.2024, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Kraków Dostawa spektrometru emisyjnego ICP aparatu po demonstracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa spektrometru emisyjnego ICP - aparatu po demonstracyjnego

Kody CPV: 38433210-4 (Spektrometry emisyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 10:08:36
Nr 2021/BZP 00012636

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012636/01 z dnia 03/03/2021 10:08:36

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

31-983 Kraków

ul. Cementowa 8
-

info.gliwice@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa spektrometru emisyjnego ICP - aparatu po demonstracyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000056377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cementowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-983

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126837911

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info.gliwice@icimb.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icimb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa spektrometru emisyjnego ICP - aparatu po demonstracyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d8a4295-71ec-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005544/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Zakup spektrometru ICP do Łukasiewicz - ICIMB Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): . administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cementowej 8 (dalej ICIMB);. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@icimb.pl ;. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. Posiada Pan/Pani:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): . nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FL.261.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 250000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa spektrometru emisyjnego ICP - aparatu po demonstracyjnego o poniższych parametrach:1. Aparat po demonstracyjny 4-6 letni używany sporadycznie 2. Aparat jednoczesny (rejestracja linii wszystkich pierwiastków) umożliwiający boczną obserwację plazmy oraz obserwację plazmy wzdłuż osi palnika3. Palnik umieszczony pionowo4. Zakres spektralny co najmniej 167-800 nm 5. Urządzenie musi umożliwiać boczną obserwację plazmy na różnych wysokościach 6. Rozdzielczość optyczna nie gorsza niż 5 pm przy 200 nm7. Rozdzielczość "pixel to pixel": nie gorsza niż 4 pm8. Zużycie argonu w warunkach rutynowej pracy nie większe niż 11,6 l/min oraz możliwość przejścia aparatu w tryb zapewniający zużycie argonu na poziomie nie większym niż 5 l/min 9. Zapewnienie pracy przyrządu i spełniania wszystkich parametrów dla argonu o czystości 99,95%10. Możliwość jednoczesnego pomiaru linii analitycznej oraz tła po obu stronach piku 11. Minimum 99% dostępu do widma w całym zakresie12. Urządzenie musi być wyposażone w: ? Detektor półprzewodnikowy CCD, monokrystaliczny, składający się z co najmniej 1 miliona pikseli, wyposażony w system zapobiegający przesyceniu, o rzeczywistej powierzchni przynajmniej 1 cal kwadratowy? Wbudowaną, minimum czterokanałową pompę perystaltyczną? Rozpylacz koncentryczny i cyklonową komorę mgielną ? Generator RF półprzewodnikowy działający z częstotliwością w zakresie 25-30 MHz, zapewniający stałą korekcję mocy w zależności od warunków panujących w plazmie ? Układ optyczny typu Echelle, próżniowy, nie wymagający dodatkowego gazu do przemywania optyki spektrometru, wyposażony w lustro Schmidta korygujące aberrację optyczną i astygmatyzm? Układ wprowadzania próbki przystosowany do analizy próbek zawierających HF? Zestaw wężyków do pompy perystaltycznej odpornych na HF (minimum 12 sztuk)? Układ chłodzenia niezależny od wody bieżącej oraz dodatkowo bazujący na wodzie bieżącej 13. Zestaw komputerowy (o parametrach wystarczających do płynnej i poprawnej pracy oprogramowania urządzenia) wraz z monitorem minimum 24 cale oraz oprogramowaniem sterującym pracą urządzenia14. Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru musi:? być kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 64 bit? zawierać co najmniej 110 000 linii spektralnych w bibliotece ? być wielozadaniowe i zapewniać kontrolę wszystkich parametrów spektrometru oraz zbieranie i obróbkę wyników? mieć zdolność do zapamiętywania i ponownego oglądania widm oraz mieć możliwość dobierania optymalnych parametrów pomiarów (takich jak przepływy gazów, moc)? być w języku angielskim i polskim - do wyboru przez użytkownika? mieć wprowadzone parametry domyślne dla każdego z mierzonych pierwiastków ? umożliwiać zmianę parametrów analizy i ponowne przeliczenie wyników bez konieczności wykonania powtórnej analizy ? mieć możliwość wyświetlania informacji o stanie spektrometru ? umożliwiać przeprowadzenie standardowych metod kalibracji wielopierwiastkowej oraz metod dodatku wzorca? dawać możliwość dostępu do rezultatów przez połączenie sieciowe? posiadać następujące tryby pracy: tryb jakościowy oraz tryb ilościowy? pozwalać na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych),? być zgodne z GLP/GMP? zapewniać automatyczny wybór optymalnej długości fali dla analizy danego pierwiastka? mieć możliwość definiowania/rejestracji przez użytkownika nowych długości fali dla dowolnego pierwiastka nie przypisanych w programie.? mieć możliwość rekalkulacji otrzymanych wyników po pomiarze:. możliwość dodania pierwiastka nie ujętego w metodzie pomiarowej, użytej do pomiaru. możliwość dodania długości fali dla dowolnego pierwiastka ujętego w metodzie pomiarowej, użytej do pomiaru. automatyczne obliczenia po zmianach integracji, długości fali, standardu wewnętrznego itp.. automatyczne ponowne obliczanie po zmianie warunków kalibracji (kolejność/współczynniki krzywej kalibracji itp.)? mieć możliwość eksportu danych do pliku CSV lub pliku tekstowego? współpracować z programami Microsoft Word i Excel? posiadać funkcje asystenta metody oraz asystenta diagnostycznego? informować o czasie pozostałym do końca analizy? monitorować stan pompy próżniowej? umożliwiać włączenie plazmy z poziomu oprogramowania? posiadać możliwość automatycznego wyłączania plazmy po zakończonej analizie15. Oferowany towar musi być sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433210-4 - Spektrometry emisyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie ilości punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna urządzenia

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 Prawa zamówień publicznych.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w trakcie jej realizacji w zakresie: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług VAT wysokość wynagrodzenia brutto wynikającego z oferty Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększona lub pomniejszona stosownie do wzrostu lub spadku wysokości stawki VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie wraz z wejściem w życie zmienionych przepisów i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.