Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Biała Podlaska Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz posesji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej"

Kody CPV: 90910000-9 (Usługi sprzątania),90900000-6 (Usługi w zakresie sprzątania i odkażania),90911200-8 (Usługi sprzątania budynków),90911300-9 (Usługi czyszczenia okien),90914000-7 (Usługi sprzątania parkingów),90919100-3 (Usługi czyszczenia urządzeń biurowych),90919200-4 (Usługi sprzątania biur)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 12:28:57
Nr 2021/BZP 00012792

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/10/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012792/01 z dnia 03/03/2021 12:28:57

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

21-500 Biała Podlaska

ul. Brzeska 20-22
-

zp@bialapodlaska.sr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz posesji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 20-22

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83/341 95 47

1.5.8.) Numer faksu: 83/341 95 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@bialapodlaska.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialapodlaska.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz posesji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38a58fe7-7c0f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011159/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz posesji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bialapodlaska.sr.gov.pl/srb/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ichużyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu eUsług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp-2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w okresie 12 miesięcy polegające na: 1) sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynku Sądu w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty uznane za dni pracy w resorcie sprawiedliwości;2) sprzątaniu i utrzymaniu w czystości posesji należącej do Sądu (wraz z przyległym chodnikiem) w godzinach porannych tak, aby prace były zakończone do godziny 7:00, z uwzględnieniem dyżurów w okresie jesienno-zimowym tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia w godz. od 7:30 do 15:30 w zależności od warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu, odwilży, itp. (odśnieżanie terenu dziedzińca, wjazdu i zjazdu do garażu, parkingu od ul. Prostej oraz przyległych do posesji chodników);3) utrzymaniu czystości w holu głównym, w toaletach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem dyżurów w okresie jesienno-zimowym tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia w godz. od 7:30 do 15:30 w zależności od warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu, odwilży, itp.,4) utrzymaniu czystości w lokalu Kuratorskiego Ośrodka Nr 1, zlokalizowanego w budynku przy Palcu Wolności 11 w Białej Podlaskiej, jeden dzień w tygodniu, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień.5) dezynfekcji sal rozpraw, toalet, holi, biura obsługi interesantów i pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w godz. 9:00-15:00, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Sprawiedliwości dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii, polegające na codziennej dezynfekcji klamek, włączników prądu, poręczy, osłon z pleksy . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie - ilość zrealizowanych usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty. 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć na wzorach, stanowiących załączniki do SWZ: Załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 4 w zakresie niepodleganiu wykluczenia z postępowania.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:a) wykonanych usług:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi sprzątania w obiekcie budynku użyteczności publicznej* z pomieszczeniami biurowymi (o pow. powyżej 2,5 tys. m2) przez co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy i wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;* budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.b) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:1) Wykonawca musi przeznaczyć do codziennego sprzątania odpowiednią ilość osób do pracy w obiekcie sądu w godzinach od 16:00 do 20:00 oraz w Kuratorskim Ośrodku Nr 1, jeden dzień w tygodniu, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień,2) Wykonawca musi ponadto przeznaczyć przynajmniej 2 osoby do codziennego sprzątania (serwis dzienny) i dezynfekcji w godzinach 9:00-15:00, a w okresie jesienno-zimowym tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia w godz. 7:30-15:30 1 osobę w celu utrzymania czystości w holu głównym, utrzymania czystości w toalecie w holu głównym i 1 osobę do dezynfekcji w godz. 9:00-15:00. 3) Wykonawca musi zapewnić osoby do pozostałych prac, tj. do utrzymywania w czystości posesji i odśnieżania.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert "oświadczenia" (według wzoru załącznika Nr 3 i 4 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeni. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu).5. Poleganie na zasobach innych podmiotów:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2), 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.7. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego działu, aktualne na dzień ich złożenia;8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego w terminie do 5 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:-Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców samodzielnie musi spełnić warunek doświadczenia). -Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług w danym zakresie oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. (W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powyższy dokument składa pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich Wykonawców).Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; Polisa ubezpieczeniowa że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 120 000,00 zł brutto. Jeżeli dokument ubezpieczeniowy obejmować będzie okres krótszy niż realizacja przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dokonaćprzedłużenia ubezpieczenia na dalszy okres realizacji umowy i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły. Dowód wniesienia wadium, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 1) pisemne oświadczenia osób realizujących przedmiot zamówienia, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za płacę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie na umowę o pracę obejmować musi okres realizacji całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem umowy (wykaz osób) będzie stanowił załącznik do umowy. W przypadku zmiany osób świadczących usługi sprzątania, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualny wykaz osób oraz załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające zatrudnienie nowej osoby na umowę o pracę (oświadczenie);2) pisemne oświadczenia o niekaralności pracowników skierowanych do wykonywania czynności. W przypadku, gdy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność zatrudnienia innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, załączając aktualne oświadczenie o niekaralności pracownika;3) pisemne oświadczenia pracowników o braku przeciwskazań do powierzonych prac na podstawie orzeczeń lekarskich, 4) pisemne oświadczenia pracowników o ważności szkoleń w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Nr rachunku: 93 1130 1017 0021 1002 6590 0004z dopiskiem "Wadium" i znak sprawy: ZP-2/20215. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy Pzp.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia każdego konsorcjanta oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą zgodnie z art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Biała Podlaska przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.