Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Tychy Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną"

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę),45110000-1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne),45111000-8 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne),45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne),45111220-6 (Roboty w zakresie usuwania gruzu),45111291-4 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu),45112000-5 (Roboty w zakresie usuwania gleby),45113000-2 (Roboty na placu budowy),45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach),45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne),45311000-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych),45312000-7 (Instalowanie systemów alarmowych i anten),45314000-1 (Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych),45315000-8 (Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach),45316000-5 (Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych),45317000-2 (Inne instalacje elektryczne),45320000-6 (Roboty izolacyjne),45321000-3 (Izolacja cieplna),45323000-7 (Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych),45324000-4 (Roboty w zakresie okładziny tynkowej),45330000-9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne),45331000-6 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),45332000-3 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne),45333000-0 (Roboty instalacyjne gazowe),45340000-2 (Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego),45342000-6 (Wznoszenie ogrodzeń),45343000-3 (Roboty instalacyjne przeciwpożarowe),45350000-5 (Instalacje mechaniczne),45400000-1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych),45410000-4 (Tynkowanie),45420000-7 (Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie),45421000-4 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej),45422000-1 (Roboty ciesielskie),45430000-0 (Pokrywanie podłóg i ścian),45431000-7 (Kładzenie płytek),45432000-4 (Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian),45440000-3 (Roboty malarskie i szklarskie),45441000-0 (Roboty szklarskie),45442000-7 (Nakładanie powierzchni kryjących),45451000-3 (Dekorowanie),45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne),45454000-4 (Roboty restrukturyzacyjne),71220000-6 (Usługi projektowania architektonicznego),71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania),71400000-2 (Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/15/2021 07:57:50
Nr 2021/BZP 00007307

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007307/01 z dnia 02/15/2021 07:57:50

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Tyskie TBS Sp. z o.o.

43-100 Tychy

Budowlanych 59
-

artur.w@ttbs.tychy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tyskie TBS Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273662488

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 501875758

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: artur.w@ttbs.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ttbs.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4d319db-6c77-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ttbs_tychy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ttbs_tychy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w Postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Zamawiający informuje, iż będzie komunikował się z wykonawcami za pomocą Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ttbs_tychy. 3. Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania Platformy zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta www.platformazakupowa.pl, pod numer (22) 1010202 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie www.platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 5. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej określone są w Regulaminie, o którym mowa w punkcie 4 (§ 3 ust. 3). 6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej znajdują sięw zakładce Instrukcje dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7. Wykonawca, przystępując do niniejszego Postępowania oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce Regulamin oraz uznaje go za wiążący, a także, że zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: abi@ttbs.tychy.pl. 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz przez cały okres realizacji umowy w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 3. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawi wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty oraz zawarcie umowy,w pozostałych przypadkach dobrowolne. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 Pzp przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 7. Osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 8. W odniesieniu do danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9. Dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 10. Źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca. 11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawianego; 3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021/RB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Umowy jest: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną.Budowa, o której mowa w punkcie 6.1. zlokalizowana jest w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 256, na działkach nr 183/57, 184/57 i 888/54.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45451000-3 - Dekorowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu, 2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, 2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych); b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych); 4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:a) Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielolokalowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż2.000 m2, b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy będą brali udział w realizacji zamówień, to jest osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do: kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą o ww. uprawnieniach, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy musi wykazać się realizacją minimum dwóch robót budowlanych na stanowisku kierownika budowy, której przedmiotem była budowa budynku mieszkalnego wielolokalowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.000 m2; kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą o ww. uprawnieniach, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych; kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychi kanalizacyjnych bez ograniczeń; wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą o ww. uprawnieniach, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych. Przez pojęcie "uprawnienia budowlane" rozumie się uprawnienia (w tym wpis na listę członków właściwego samorządu zawodowego) wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pojęcie "uprawnienia budowlane" należy rozpatrywać z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. 2020.1076. z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenie może być przygotowane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6) powyżej może być sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2020.299. z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na następujący numer rachunku bankowego: Bank Ochrony Środowiska S.A., nr 45 1540 1261 2010 7246 9749 0001.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, o którym mowa w 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 2. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia określone są w art. 454 Ustawy. 3. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia określone w § 30 Załącznika nr 3 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ttbs_tychy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Tychy przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.