Dzisiaj jest: 28.2.2024, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Świnoujście Wykonanie usługi w zakresie przeglądu naprawy i atestacji tratw ratunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

Kody CPV: 34515200-2 (Tratwy niezatapialne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/28/2021 10:00:43
Nr 2021/BZP 00011503

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 07:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011503/01 z dnia 02/28/2021 10:00:43

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Miasto Świnoujście - Żegluga Świnoujska

72-600 Świnoujście

Wybrzeże Władysława IV 12
-

sekretariat@zegluga.swi.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście - Żegluga Świnoujska

1.3.) Oddział zamawiającego: Żegluga Świnoujska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810504943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Władysława IV 12

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zegluga.swi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zegluga.swi.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8ebbfba-79a9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zegluga.swi.pl/informacja-publiczna/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zegluga.swi.pl/informacja-publiczn/przetragi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".2) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia postępowania odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailt: t.koralewski@zegluga.swi.pl lub ESP na ePUAP-ie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądu, naprawy z wymianą niesprawnych elementów wyposażenia i badania 52 szt. 65 osobowych pneumatycznych tratw ratunkowych DSB LR 86R, DSB LR 97R, RFD Ferryman (single raft)zgodnie z wymogami Administracji Morskiej na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej zwane dalej "przedmiotem zamówienia"

4.2.6.) Główny kod CPV: 34515200-2 - Tratwy niezatapialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych prac stanowiących nie więcej niż 6 % wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni do warunków umowy podstawowej z uwzględnieniem różnic wynikających z zakresu prac, wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia oraz przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówień jednostkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

i ustawa Prawo zamówień publicznych. 3. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:1) cena umowna może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT od terminu wprowadzenia tych zmian,2) wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu, w przypadku wystąpienia konieczności rezygnacji z wykonania części prac objętych niniejszą umową,3) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych,4) zmiany osób przewidzianych do realizacji umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe),5) zmiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji powodujących konieczność wprowadzenia takich zmian, zostaną wprowadzone do umowy aneksem na warunkach uzgodnionych przez strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Świnoujście przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.