Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Poznań Wykonanie usługi badania Koncepcja wsparcia regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wykonanie usługi badania pn.: Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

Kody CPV: 73110000-6 (Usługi badawcze)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/01/2021 08:32:45
Nr 2021/BZP 00011568

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011568/01 z dnia 03/01/2021 08:32:45

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

61-714 Poznań

al. Niepodległości 34
-

zamowienia@umww.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi badania pn.: Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-714

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umww.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umww.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi badania pn.: Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e26db1f-74fc-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001946/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.51 Wykonanie usługi badania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: "Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu:a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: /umarszwlkp/SkrytkaESPc) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl.Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@umww.pl, za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana Zamawiającemu w sposób określony w rozdziale XI SWZ.2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych Wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji.Państwa dane oferentów będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz będą udostępniane w ramach postępowania w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z uwagi na konieczność archiwizacji dokumentacji dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOD i organizacji międzynarodowych.Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO); prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na (zgodnie z art. 18 RODO); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa o których mowa w art. 15, 16, 18 RODO podlegają wyłączeniu o których mowa w art. 19, 74 i 75 ustawy Pzp. Szczegóły ograniczeń przedstawiono poniżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje:Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPR-II-6.433.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania mającego na celu pozyskanie aktualnej wiedzy na temat stopnia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w województwie wielkopolskim, wraz ze wskazaniem możliwości wsparcia finansowego tego procesu, w tym przede wszystkim poprzez Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadcznie Zespołu badawczego

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa liczba telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje doświadczonym zespołem osób tj. posiada lub stworzy co najmniej 2 - osobowy zespół badawczy, który będą tworzyć: osoba Kierownika zespołu badawczego spełniająca kryteria określone w pkt A oraz co najmniej jeden Członek zespołu badawczego spełniający kryteria określone w pkt B. Zespół badawczy musi ponadto spełniać kryteria określone w pkt C.A. Kierownikiem Zespołu badawczego może być osoba legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora, która w okresie ostatnich 8 lat (tj. w latach 2013-2021) zrealizowała łącznie 6 prac wpisujących się w zakres wymieniony poniżej: - jako autor lub jeden ze współautorów wzięła udział w projektach badawczych, zakończonych raportem końcowym z przeprowadzonych badań, których tematem głównym były zagadnienia powiązane z tematyką GOZ lub- jako autor lub jeden ze współautorów przygotowała ekspertyzy, opublikowane w formie raportu końcowego, których tematem głównym były zagadnienia powiązane z tematyką GOZ lub?- jako autor lub jeden ze współautorów napisała publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie MNiSW lub recenzowane monografie naukowe, których tematem głównym były zagadnienia powiązane z tematyką dotyczące GOZ.Przez autora lub współautora Zamawiający rozumie osobę, której imię i nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach prac, tj. zostało umieszczone na okładce, stronie tytułowej lub w spisie treści wskazanych raportów końcowych, publikacji lub monografii naukowych.B. Członkiem Zespołu badawczego może być osoba legitymująca się wykształceniem wyższym (co najmniej tytuł zawodowy magistra), która w okresie ostatnich 8 lat (tj. w latach 2013-2021) zrealizowała łącznie 3 prace wpisujące się w zakres wymieniony poniżej: - jako autor lub jeden ze współautorów wzięła udział w projektach badawczych, zakończonych raportem końcowym z przeprowadzonych badań, których tematem głównym były zagadnienia powiązane z tematyką GOZ lub - jako autor lub jeden ze współautorów przygotowała ekspertyzy, opublikowane w formie raportu końcowego, których tematem głównym były zagadnienia powiązane z tematyką GOZ lub- jako autor lub jeden ze współautorów napisała publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie MNiSW lub recenzowane monografie naukowe, których tematem głównym były zagadnienia powiązane z tematyką GOZ.Przez autora lub współautora Zamawiający rozumie osobę, której imię i nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach prac, tj. zostało umieszczone na okładce, stronie tytułowej lub w spisie treści wskazanych raportów końcowych, publikacji lub monografii naukowych. C. Zespół badawczy musi spełniać ponadto następujące kryteria: a) co najmniej jedna osoba z Zespołu badawczego będzie posiadała umiejętności tworzenia map w technologii GIS, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem;b) co najmniej jedna osoba z Zespołu badawczego będzie posiadała doświadczenie w przeprowadzaniu CAWI/CATI, co zostanie potwierdzone wskazaniem co najmniej 2 prac, w których osoba ta zastosowała te techniki i metody badawcze;c) co najmniej jedna osoba z Zespołu badawczego będzie posiadała doświadczenie w przeprowadzaniu TDI/IDI, co zostanie potwierdzone wskazaniem co najmniej 2 prac, w których osoba ta zastosowała te techniki i metody badawcze.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych tj.: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5A do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Do oferty należy załączyć, w szczególności:1) formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ,2) oświadczenie Wykonawcy, zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ,3) wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 5B do SWZ (wg kryterium oceny ofert) - wykaz niezbędny do przyznania punktacji w kryterium oceny ofert, obowiązkowy do złożenia wraz z ofertą,4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych, 5) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów - o ile zachodzi, 6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - o ile zachodzi.UWAGA:Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis osobisty to jeden z rodzajów podpisu elektronicznego. W przypadku pełnomocnictwa dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku:a) gdy Wykonawca wykaże, iż niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym w przypadkach niemożliwych do przewidzenia znaczących utrudnień uniemożliwiających kontakt z respondentami badania, śmierci Kierownika lub Członka Zespołu badawczego - w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotowego terminu;b) wstąpienia siły wyższej, gdy jedna ze Stron nie będzie mogła wykonać lub nie będzie mogła wykonać w sposób należyty zobowiązania zawartego w Umowie, tzn. zgodnie z zapisami Umowy - w takim przypadku Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą zdecydować o zmianie Umowy. Za siłę wyższą Strony uznają w szczególności: strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, klęski żywiołowe, katastrofy komunikacyjne, awarie, huragany, powodzie i inne zdarzenia losowe niezależne od Stron;c) gdy uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT lub inna należność publicznoprawna bądź inny regulowany prawem składnik cenotwórczy wpływający na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego - w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, określony w § 2 ust. 1-4 Umowy, za cenę odpowiednio pomniejszoną bądź powiększoną o ww. składnik cenotwórczy względem cen ujętych w Ofercie Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania ofert ujęte zostały w rozdziale XI ust. 1 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-12


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Poznań przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.