Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Białystok Usługa wykonania szkolenia w zakresie KPP BLS CLS dla żołnierzy

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Usługa wykonania szkolenia w zakresie KPP, BLS, CLS dla żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z podziałem na 3 zadania".

Kody CPV: 80560000-7 (Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy),80560000-7 (Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy),80560000-7 (Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/01/2021 12:52:26
Nr 2021/BZP 00011798

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011798/01 z dnia 03/01/2021 12:52:26

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

15-325 Białystok

Kawaleryjska 70
-

25wog.kancelaria@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Usługa wykonania szkolenia w zakresie KPP, BLS, CLS dla żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z podziałem na 3 zadania".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

WOJSKO

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Usługa wykonania szkolenia w zakresie KPP, BLS, CLS dla żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z podziałem na 3 zadania".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2384e55-7a84-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006631/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługa wykonania szkolenia w zakresie KPP, BLS, CLS dla żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z podziałem na 3 zadania.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Nie dotyczy

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): IX. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/W1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie z zakresu KPP ( Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) dla żołnierzy 1 PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia objętego prawem opcji (opcjonalnego). Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie z BLS - BASIC LIFE SUPPORT dla żołnierzy 1 PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia objętego prawem opcji (opcjonalnego). Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie z zakresu KPP ( Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) dla żołnierzy 1 PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia objętego prawem opcji (opcjonalnego). Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj.:2.1 Zdolności di występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej: 2.4.1 Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: - jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia w przedmiotowej tematyce - dla każdego zadanie oddzielnie. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie - załącznik nr 2. 2.4.2 Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia kadrę instruktorską posiadającą minimum 2 - letnie czynne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowej tematyce - dla każdego zadania oddzielnie. Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie - załącznik nr 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 2:OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA;OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ;OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie oferta spełniać będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie - podpisy stawia na niej Wykonawca/ Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy;3) Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać w szczególności: a) w przypadku konsorcjum - określenie rodzaju czynności, których dotyczy, oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy/ Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców); b) w przypadku spółki cywilnej - określenie rodzaju czynności, których dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej); 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/ Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:1) działania siły wyższej, zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, niecierpiących zwłoki lub innych okoliczności niezależnych od stron umowy;2) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wymagają natychmiastowego działania;3) zmienionych faktycznych potrzeb Zamawiającego;4) ograniczenia planu finansowego przeznaczonego na wykonanie umowy;5) potrzeb zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy;6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;7) zmiany obowiązującej podatku VAT.2. W przypadku, gdy zmiana umowy ma nastąpić na wniosek Wykonawcy, warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w § 14 pkt.1, jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym odpowiednio: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Wykonawcy, wpływ zmian na termin wykonania umowy.3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej uzupełniania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.4. Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Białystok przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.