Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Żarki Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2021"

Kody CPV: 90600000-3 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane),90612000-0 (Usługi zamiatania ulic),90600000-3 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane),90612000-0 (Usługi zamiatania ulic),90600000-3 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane),90914000-7 (Usługi sprzątania parkingów)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 09:45:52
Nr 2021/BZP 00012103

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012103/01 z dnia 03/02/2021 09:45:52

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach

42-310 Żarki

Myszkowska, 59
-

przetargi@pzd.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2021"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Myszkowska, 59

1.5.2.) Miejscowość: Żarki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-310

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 343148304

1.5.8.) Numer faksu: +48 343148304

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2021"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ee7016d-79b6-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002847/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pzd.myszkow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:www.pzd.myszkow.plAdres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.portal.smartpzp.pl/pzdmyszkow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)? MozzillaFirefoxver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11? Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek? system operacyjny Windows 7 i późniejszeb) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP? zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)? w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web? oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu13. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.com.pl (nie dotyczy składania ofert lub jednolitych europejskich dokumentów zamówienia).14. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.15. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.16. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: PZD/2/342/DP/SD/2021. PZD/1/332/DW/SD/2021.17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.18. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg19. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:20. Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu , nie jest widoczny/a dla zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.21. Oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku22. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie postępowania jest: Joanna Gocyła tel. 34 314 83 04

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki;2) inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Dyrektora jest Pani Anna Mstowska, email: iod@pzd.com.pl; tel. (34) 314-83-04;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2021"odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;? w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ? wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.17.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.17.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.17.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD/2/342/DP/SD/2021, PZD/1/332/DW/SD/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 1 - Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych na całkowitej długości 131.000,0 m, z czego: 63.000,0 m - do realizacji w ciągu dróg wojewódzkich oraz 68.000,0 m - do realizacji w ciągu dróg powiatowych; b) bieżące (w okresie wiosenno-letnim) mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich na długości 63.000,0 m.Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania 1: 1. Pozimowe zamiatanie: po ustaniu warunków zimowych, przewidywalny termin do 10.04.2021 r.; 2. Bieżące zamiatanie: 5 razy w okresie wiosenno-letnim - szczegółowy termin określa Zamawiający, przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia prac - w miesiącach maj - październik / 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie zmianę określonego terminu realizacji zamówienia. Określone wyżej terminy realizacji zamówienia są wyznaczone jako przewidywalne i mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu zimowego 2020/2021.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:L.p. Kryterium Znaczenie kryterium(w %) Liczba możliwychdo uzyskania punktów1. Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60 602. Termin płatności wynagrodzenia 40 40Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.Cena łączna brutto realizacji zamówienia - 60% (C). Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=Cgdzie:S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 60 punktówC - ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) - max. 60 punktów Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:(Cn/Cb) x 60 = Wc gdzie:WC - maksymalna ilość punktów dla kryterium cenyCn - najniższa łączna cena brutto realizacji zamówieniaCb - łączna cena brutto realizacji zamówienia oferty badanejKońcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 40 % (T).Punkty w kryterium "Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" będzie liczone w następujący sposób: . 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 20 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 40 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.Zamawiający zaznacza, iż minimalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni, natomiast maksymalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 14 dni i do obliczenia punktacji w niniejszym kryterium przyjmie 14 -dniowy termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy.W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy krótszego niż 14 dni i dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów (P) za: - cenę łączną brutto realizacji zamówienia- termin płatności wynagrodzenia, w oparciu o następujący wzór:P= C + TWszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia

4.3.7.) Kolejność kryterium: 2

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:L.p. Kryterium Znaczenie kryterium(w %) Liczba możliwychdo uzyskania punktów1. Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60 602. Termin płatności wynagrodzenia 40 40Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.Cena łączna brutto realizacji zamówienia - 60% (C). Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=Cgdzie:S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 60 punktówC - ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) - max. 60 punktów Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:(Cn/Cb) x 60 = Wc gdzie:WC - maksymalna ilość punktów dla kryterium cenyCn - najniższa łączna cena brutto realizacji zamówieniaCb - łączna cena brutto realizacji zamówienia oferty badanejKońcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 40 % (T).Punkty w kryterium "Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" będzie liczone w następujący sposób: . 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 20 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 40 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.Zamawiający zaznacza, iż minimalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni, natomiast maksymalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 14 dni i do obliczenia punktacji w niniejszym kryterium przyjmie 14 -dniowy termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy.W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy krótszego niż 14 dni i dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów (P) za: - cenę łączną brutto realizacji zamówienia- termin płatności wynagrodzenia, w oparciu o następujący wzór:P= C + TWszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE Nr 2 - Mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze objętym bieżącym utrzymaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2021Przedmiot zamówienia obejmuje:Obustronne mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze objętym bieżącym utrzymaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, należy wykonać w następującym zakresie:a) Obustronne mechaniczne wykoszenie traw, chwastów i samosiejek z pasa drogowego dróg wojewódzkich należy wykonać po obu stronach drogi, trzy razy w ciągu sezonu wiosenno-letniego 2021 r. Koszenie należy wykonać na szerokości min. 3,00 m od zewnętrznej krawędzi utwardzonego pobocza, bądź krawędzi drogi, w przypadku istnienia rowu przydrożnego także skarpy, dno, przeciwskarpy rowu i na odległości do 1,0 m od zewnętrznej krawędzi skarpy rowu, skarp i nasypów zlokalizowanych w obrębie wiaduktów drogowych, za chodnikiem, w obrębie skrzyżowań i łuków poziomych dróg oraz łuków wewnętrznych dróg podporządkowanych. b) Na odcinku DW nr 791 będącym Obwodnicą Myszkowa mechaniczne koszenie należy wykonać również w rejonie dróg obsługi technicznej, pod wiaduktami drogowymi w obszarze granic pasa drogowego, nasypów i skarp wiaduktów drogowych (5 wiaduktów drogowych), powierzchni rowów, skarp, nasypów, w obrębie barier ochronnych, znaków, lamp oświetlenia ulicznego, itp. (przybliżona powierzchni koszenia obszaru Obwodnicy Myszkowa około 268 000 m2)c) Wykoszenie traw i chwastów na wysepkach, skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, tj. rondach (6 rond), wyspach i terenach rozdzielających pasy ruchu, trawnikach, dookoła słupków znaków drogowych, pachołków, drzew, poręczy drogowych, barier energochłonnych, słupów energetycznych, lamp oświetlenia ulicznego, itp. elementów znajdujących się w pasie drogowym, należy wykonać za pomocą kosiarek spalinowych trawnikowych, bądź żyłkowych. Przewidywany termin realizacji zamówienia w zakresie zadania 2: I termin - do dnia 19. 06. 2021 r.II termin - do dnia 15. 08. 2021 r.III termin - do dnia 30. 09. 2021 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:L.p. Kryterium Znaczenie kryterium(w %) Liczba możliwychdo uzyskania punktów1. Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60 602. Termin płatności wynagrodzenia 40 40Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.Cena łączna brutto realizacji zamówienia - 60% (C). Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=Cgdzie:S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 60 punktówC - ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) - max. 60 punktów Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:(Cn/Cb) x 60 = Wc gdzie:WC - maksymalna ilość punktów dla kryterium cenyCn - najniższa łączna cena brutto realizacji zamówieniaCb - łączna cena brutto realizacji zamówienia oferty badanejKońcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 40 % (T).Punkty w kryterium "Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" będzie liczone w następujący sposób: . 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 20 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 40 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.Zamawiający zaznacza, iż minimalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni, natomiast maksymalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia

4.3.7.) Kolejność kryterium: 2

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:L.p. Kryterium Znaczenie kryterium(w %) Liczba możliwychdo uzyskania punktów1. Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60 602. Termin płatności wynagrodzenia 40 40Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.Cena łączna brutto realizacji zamówienia - 60% (C). Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=Cgdzie:S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 60 punktówC - ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) - max. 60 punktów Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:(Cn/Cb) x 60 = Wc gdzie:WC - maksymalna ilość punktów dla kryterium cenyCn - najniższa łączna cena brutto realizacji zamówieniaCb - łączna cena brutto realizacji zamówienia oferty badanejKońcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 40 % (T).Punkty w kryterium "Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" będzie liczone w następujący sposób: . 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 20 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 40 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.Zamawiający zaznacza, iż minimalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni, natomiast maksymalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3 - "Miesięczne bieżące utrzymanie czystości na wiadukcie i skarpach wiaduktu drogowego nad torami PKP, na rondzie im. Kułakowskiego i na skwerze rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków"Przedmiot zamówienia obejmuje:a) Koszenie trawy i samosiejek na skarpach wiaduktu drogowego, na rondzie im. Kułakowskiego przed Starostwem Powiatowym i na skwerze rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków w ciągu DW nr 793 w m. Myszków - na powierzchni około 5 000 m2;b) Przycinanie krzewów na rondzie oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w Myszkowie - na powierzchni około 2 100 m2;c) Bieżące odśnieżanie chodników i schodów wiaduktu drogowego w sezonie zimowym IV kw. 2021 r., w miarę potrzeb Zamawiającego - na powierzchni około 1 260 m2;d) Bieżące pielenie chwastów oraz zbieranie śmieci na skarpach wiaduktu i na rondzie - na powierzchni około 2 400 m2; e) Przycinanie żywopłotu na wiadukcie i skarpach wiaduktu, rondzie oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków oraz na przeciwko dawnego budynku Banku Śląskiego w Myszkowie (tj. od skrzyżowania z ul. Okrzei w kierunku ronda im. Kułakowskiego) na całkowitej długości około 1 600 m. Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania 3: Usługi objęte przedmiotem zamówienia w ramach Zadania nr 3 będą wykonywane na bieżąco każdego miesiąca w okresie 9-ciu miesięcy w zakresie odpowiednim do pory roku - w miesiącach od kwietnia do grudnia 2021 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:L.p. Kryterium Znaczenie kryterium(w %) Liczba możliwychdo uzyskania punktów1. Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60 602. Termin płatności wynagrodzenia 40 40Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.Cena łączna brutto realizacji zamówienia - 60% (C). Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=Cgdzie:S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 60 punktówC - ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) - max. 60 punktów Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:(Cn/Cb) x 60 = Wc gdzie:WC - maksymalna ilość punktów dla kryterium cenyCn - najniższa łączna cena brutto realizacji zamówieniaCb - łączna cena brutto realizacji zamówienia oferty badanejKońcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 40 % (T).Punkty w kryterium "Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" będzie liczone w następujący sposób: . 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 20 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 40 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.Zamawiający zaznacza, iż minimalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni, natomiast maksymalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 14 dni i do obliczenia punktacji w niniejszym kryterium przyjmie 14 -dniowy termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy.W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy krótszego niż 14 dni i dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów (P) za: - cenę łączną brutto realizacji zamówienia- termin płatności wynagrodzenia, w oparciu o następujący wzór:P= C + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia

4.3.7.) Kolejność kryterium: 2

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:L.p. Kryterium Znaczenie kryterium(w %) Liczba możliwychdo uzyskania punktów1. Cena łączna brutto realizacji zamówienia 60 602. Termin płatności wynagrodzenia 40 40Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.Cena łączna brutto realizacji zamówienia - 60% (C). Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=Cgdzie:S - Suma punktów przyznanych ofercie - max. 60 punktówC - ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) - max. 60 punktów Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:(Cn/Cb) x 60 = Wc gdzie:WC - maksymalna ilość punktów dla kryterium cenyCn - najniższa łączna cena brutto realizacji zamówieniaCb - łączna cena brutto realizacji zamówienia oferty badanejKońcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 40 % (T).Punkty w kryterium "Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" będzie liczone w następujący sposób: . 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 20 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.. 40 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca określi termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.Zamawiający zaznacza, iż minimalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 14 dni, natomiast maksymalny termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 14 dni i do obliczenia punktacji w niniejszym kryterium przyjmie 14 -dniowy termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy.W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy krótszego niż 14 dni i dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów (P) za: - cenę łączną brutto realizacji zamówienia- termin płatności wynagrodzenia, w oparciu o następujący wzór:P= C + T

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej - W celu oceny spełnienia warunku w zakresie potencjału technicznego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia w zakresie zadania 1: Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji potencjału technicznego w zakresie tu określonym, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:? Zamiatarka mechaniczna* o charakterystyce technicznej jak poniżej - min. 1 szt. *Zamiatarka mechaniczna użyta do realizacji zamówienia winna być doczepna do samochodu ciężarowego skrzyniowego z bezpośrednim zrzutem zanieczyszczeń na skrzynię samochodu, bądź bezpośrednio zamontowana na samochodzie ciężarowym, wyposażona w zraszacze boczne oraz drapaki boczne o minimalnej szerokości roboczej 1,00 m, które usuwają z jezdni także zanieczyszczenia grube, m.in. żwir, drobne kamienie i inne. Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia w zakresie zadania 2: Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia winien dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej: Lp. Wyszczególnienie (parametry) Minimalna liczba jednostek1. Kosiarka doczepna (do ciągników). Zamawiający dopuszcza również wykazanie kosiarek na UNIMOGU lub pojazdach równoważnych. min. 12. Kosiarka wysięgnikowa, min. do wykaszania skarp, nasypów, dna rowów i poboczy min. 13. Kosiarka trawnikowa spalinowa min. 24. Kosiarka żyłkowa lub spalinowa min. 2Wykonawca przedstawi informacje o dysponowaniu odpowiednimi potencjałem technicznym, narzędziami i urządzeniami technicznymi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyboremnajkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wwyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następującychpodmiotowych środków dowodowych: 1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - w zakresie części do której Wykonawca przystępuje; (wzór wykazu stanowi załącznik do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca wimieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania2) Oświadczenie o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej w zakresie:1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie wykonywanych usług, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia które miały wpływ na termin realizacji umowy;a) klęskami żywiołowymi;b) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć: ? zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części, ? zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, ? zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. c) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, itp. skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;2) Zmian osobowych:a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy banku lub Nr rachunku Wykonawcy c) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,d) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót,e) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,f) zmiana zakresu podwykonawstwa,g) zaakceptowana zmiana podwykonawcy,h) w zakresie powstania zmian w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. i) zmiana kierownika budowy, zgoda może zostać udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowego kierownika budowy, który posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ;j) zmiana osób pełniących nadzór nad realizacją zamówienia2) Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdzie wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.3. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku:a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; b) wprowadzenie robót dodatkowych;4. W przedmiocie realizacji dodatkowych dostaw, usług robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne do jego wykonania mają zastosowanie przepisy art. 455 ustawy PZP.pozostałe zmiany zostały opisane w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym za pośrednictwem Systemu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

brak


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Żarki przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.