Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Warszawa Usługa obsługi skanera rezonansu magnetycznego i wykonywania opisów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa obsługi skanera rezonansu magnetycznego i wykonywania opisów radiologicznych z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Kody CPV: 85150000-5 (Usługi obrazowania medycznego),85150000-5 (Usługi obrazowania medycznego),85150000-5 (Usługi obrazowania medycznego),85148000-8 (Usługi analizy medycznej)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 07:22:31
Nr 2021/BZP 00012504

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012504/01 z dnia 03/03/2021 07:22:31

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

02-093 Warszawa

ul. Ludwika Pasteura 3
-

przetargi@nencki.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa obsługi skanera rezonansu magnetycznego i wykonywania opisów radiologicznych z dopuszczeniem składania ofert częściowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka i edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa obsługi skanera rezonansu magnetycznego i wykonywania opisów radiologicznych z dopuszczeniem składania ofert częściowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7df9b61e-7beb-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005694/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa obsługi skanera rezonansu magnetycznego i wykonywania opisów radiologicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@nancki.edu.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie mini-Portalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@nencki.edu.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@nencki.edu.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursieZamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu. 1Oferta składana w formie lub postaci elektronicznej musi być opatrzona przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa również wraz z ofertą oświadczenia z art. 125 ust. 1 uPzp, w formie lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-261-04/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wskaże do realizacji zamówieniaelektroradiologa obsługującego skaner rezonansu magnetycznego posiadającego tytuł technikaradiologa i spełniającego kryteria dotyczące doświadczenia:. min. 5 lat w samodzielnymwykonywaniu badań diagnostycznych mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego wpalcówkach medycznych (wymagane). min. 3 lat w wykonywaniu badań fMRI na aparatach 3T(wymagane)Większe niż wymagane doświadczenie będzie dodatkowo ocenianie zgodnie zesposobem opisanym w rozdz. VI pkt 2 SWZ.Zakres zamówienia obejmuje:. Obsługę skanerarezonansu magnetycznego;. Dbanie o bezpieczeństwo i komfort osób badanych;. Dbanie osprzęt używany do badania fMRI;. Kwalifikowanie osób do badania w oparciu o kwestionariuszbezpieczeństwa;. Powadzenie rejestru wykonywanych badań;. Archiwizowanie wykonanychbadań;. Wstępna analiza obrazów anatomicznych w oparciu o doświadczenie;. Współpraca zbadaczami zlecającymi badania.Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będziepracowni zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego.Szacowana ilość roboczogodzin wmiesiącu wynosi 100-120. Usługa będzie realizowana w razie potrzeby, w godzinach 8.00-20.00przez 7 dni w tygodniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 85150000-5 - Usługi obrazowania medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu badań diagnostycznych mózgu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w wykonywaniu badań fMRI na aparatach 3T

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wskaże do realizacji zamówie-niaelektroradiologa obsługującego skaner rezonansu magnetycznego posiadającego tytuł technikaradiologa i spełniającego kryteria dotyczące doświadczenia:. min. 5 lat w samodzielnymwykonywaniu badań diagnostycznych mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego wpalcówkach medycznych (wymagane). min. 3 lat w wykonywaniu badań fMRI na aparatach 3T(wymagane)Większe niż wymagane doświadczenie będzie dodatkowo ocenianie zgodnie zesposobem opisanym w rozdz. VI pkt 2 SWZ.Zakres zamówienia obejmuje:. Obsługę skanerarezonansu magnetycznego;. Dbanie o bezpieczeństwo i komfort osób badanych;. Dbanie osprzęt używany do badania fMRI;. Kwalifikowanie osób do badania w oparciu o kwestionariuszbezpieczeństwa;. Powadzenie rejestru wykonywanych badań;. Archiwizowanie wykonanychbadań;. Wstępna analiza obrazów anatomicznych w oparciu o doświadczenie;. Współpraca zbadaczami zlecającymi badania.Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będziepracowni zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego.Szacowana ilość roboczogodzin wmiesiącu wynosi 100-120. Usługa będzie realizowana w razie potrzeby, w godzinach 8.00-20.00przez 7 dni w tygodniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 85150000-5 - Usługi obrazowania medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu badań diagnostycznych mózgu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w wykonywaniu badań fMRI na aparatach 3T

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wskaże do realizacji zamówie-niaelektroradiologa obsługującego skaner rezonansu magnetycznego posiadającego tytuł technikaradiologa i spełniającego kryteria dotyczące doświadczenia:. min. 5 lat w samodzielnymwykonywaniu badań diagnostycznych mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego wpalcówkach medycznych (wymagane). min. 3 lat w wykonywaniu badań fMRI na aparatach 3T(wymagane)Większe niż wymagane doświadczenie będzie dodatkowo ocenianie zgodnie zesposobem opisanym w rozdz. VI pkt 2 SWZ.Zakres zamówienia obejmuje:. Obsługę skanerarezonansu magnetycznego;. Dbanie o bezpieczeństwo i komfort osób badanych;. Dbanie osprzęt używany do badania fMRI;. Kwalifikowanie osób do badania w oparciu o kwestionariuszbezpieczeństwa;. Powadzenie rejestru wykonywanych badań;. Archiwizowanie wykonanychbadań;. Wstępna analiza obrazów anatomicznych w oparciu o doświadczenie;. Współpraca zbadaczami zlecającymi badania.Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będziepracowni zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego.Szacowana ilość roboczogodzin wmiesiącu wynosi 100-

4.2.6.) Główny kod CPV: 85150000-5 - Usługi obrazowania medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu badań diagnostycznych mózgu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w wykonywaniu badań fMRI na aparatach 3T

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wskaże do realizacji zamówieniaosobę do wykonywania opisów radiologicznych sekwencji t1-zależnych i/lub t2-zależnychpozyskanych w trakcie wykonywania badań fMRI, posiadającą tytuł lekarza radiologa ispełniającego kryteria dotyczące doświadczenia:. min. 4 lata w opisywaniu sekwencjianatomicznych t1/t2 - zależnych wykonywanych podczas badania fMRI (wymagane),. min. 7 latdoświadczenia w opisywaniu badań diagnostycznych MR i CT głowy w placówkachmedycznych Większe niż wymagane doświadczenie będzie dodatkowo ocenianie zgodnie zesposobem opisanym w rozdz. VI pkt 2 SWZ. Szacowana ilość opisów w roku wynosi 300.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85148000-8 - Usługi analizy medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w opisywaniu sekwencji anatomicznych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w opisywaniu badań diagnostycznych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące przesłanki:a)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp;b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (dla wszystkich części) Informacje dodatkowe: Jeżeli suma gwarancyjna na dokumencie ubezpieczenia określona będzie w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy jej wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawcanie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej może złożyć (zgodniez art. 26 ust. 2c ustawy Pzp) inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienieopisanego warunku udziału; składany dokument musi być sporządzony w formie lub postacielektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełnienia warunkówudziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ - oświadczenieskładane w formie lub postaci elektronicznej podpisane przez Wykonawcę za pomocą kwalifikowanegopodpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadzanie zmian do treści niniejszej Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnejpodrygorem nieważności i w zakresie zgodnym z ustaleniami art. 455 ust.1 ustawy -Prawozamówieńpublicznych:1) w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzieliłzamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązkiwykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jegoprzedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodząwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;2) jeżeli konieczność zmianyumowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytąstarannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy awzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnejumowy;3) w przypadku gdy łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnejumowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.4) Zamawiającyprzewiduje wprowadzanie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,jeżeli zmianyte będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę(udowodnienie wpływuleży po stronie Wykonawcy), w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) zasadpodlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawkiskładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub chorobowe -o ile zostało wskazane przezOsobę/Wykonawcę w §5 pkt 9 Umowy.gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną:c) wysokościminimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonychna podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, októrych mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.