Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starogard Gdański Wielobranżowy nadzór inwestorski nad rozbudową

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wielobranżowy nadzór inwestorski nad rozbudową Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 o łącznik wraz z budową sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 10

Kody CPV: 71520000-9 (Usługi nadzoru budowlanego),71540000-5 (Usługi zarządzania budową),71541000-2 (Usługi zarządzania projektem budowlanym)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 08:03:33
Nr 2021/BZP 00012534

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012534/01 z dnia 03/03/2021 08:03:33

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI

83-200 Starogard Gdański

ul. Gdańska 6
-

ratusz@um.starogard.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wielobranżowy nadzór inwestorski nad rozbudową Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 o łącznik wraz z budową sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 10

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 6

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@um.starogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wielobranżowy nadzór inwestorski nad rozbudową Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 o łącznik wraz z budową sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 10

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3067be5b-7a8b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000874/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim - nadzór

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania zapośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość dozamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmianyspecyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformiew sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jestkonkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny maobowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.plprzesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomieniemoże trafić do folderu SPAM. 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjneumożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanejprzepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowanadowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4)włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługującyformat plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacjisieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowidatę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego zzegarem Głównego Urzędu Miar. 6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania oudzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.plokreślone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce "Regulamin"oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny zInstrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapoznasię z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce "Wyślijwiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertęhandlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełnionyobowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Zamawiający informuje, żeinstrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składaniawniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych wniniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dlaWykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem państwa danych osobowychprzetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznegobędzie Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański. 2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować wewszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawzwiązanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwokontaktować: 1) telefonicznie: 58 530 6059, 2) elektronicznie: iod@um.starogard.pl. 3. Państwa danebędą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa wpostępowaniu oraz następujące przepisy prawa: 1) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawozamówień publicznych; 2) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Państwa danepozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będąprzez okres 5 lat. 5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co dozasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu doPaństwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jestto uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanychz postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator danych zawarłumowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznychw zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcomograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku zeświadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzulazachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danychosobowych. 6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwadane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 5.7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 1) prawo dostępu do swoichdanych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo dousunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązaniasię z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 4)prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwośćskorzystania z tego praw, 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych. 8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówieniapubliczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania napodstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RKiZP 271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 o łącznik wraz z budową sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 10 realizowanych na podstawie: 1) projektu techniczno - wykonawczego; 2) Specyfikacji Warunków Zamówienia; 3) STWIORu. 2. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: 1) konstrukcyjno - budowlanej; 2) sanitarnej; 3) elektrycznej; 4) drogowej. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: 1) dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami; 2) bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym; 3) bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej; 4) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru; 6) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót; 7) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę; 8) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych; 9) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę; 10) wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót; 11) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad; 12) ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 13) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą; 14) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad; 15) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia; 16) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej; 17) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji; 18) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 19) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych; 20) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron; 21) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron; 22) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska; 23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją; 24) koordynowanie robót w poszczególnych branżach; 25) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji; 26) obecność na budowie w sposób zapewniający nadzór nad inwestycją - przez co rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż; Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej 5 razy w tygodniu do końca realizacji inwestycji, wizyty pozostałych inspektorów nadzoru (branżystów) wymagana jest obecność każdego z inspektorów w wymiarze nie krótszym niż 3 razy w tygodniu w trakcie realizacji robót branżowych. Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny a to oznacza, że wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności; 27) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą; 28) udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją. 4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. 5. Zakres inwestycji polegającej na rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 o łącznik wraz z budową sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 10 znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/419770

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert: a) Cena - 60%; b) Doświadczenie - 40%. 2. (C) Kryterium cena będzie oceniane według następującego wzoru: C min C = ---------- x 60 pkt C b gdzie:C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cenaC min - najniższa cena brutto spośród wszystkich rozpatrywanych ofertC b - cena badanej oferty brutto 3. (D) Kryterium doświadczenie będzie oceniane według następujących zasad: 1) doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej - pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej na 2 zadaniach polegających na robotach budowlanych w zakresie budowy/przebudowy obiektu budowlanego o kubaturze min. 7 000 m3 o wartości robót minimum 4.000.000,00 zł brutto każda - 20 pkt; 2) doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej - pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej na 3 zadaniach polegających na robotach budowlanych w zakresie budowy/przebudowy obiektu budowlanego o kubaturze min. 7 000 m3 o wartości robót minimum 4.000.000,00 zł brutto każda - 40 pkt. 4. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:P = C + Dgdzie:C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cenaD - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium doświadczenieP - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach. 5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 Ustawy, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad jedną robotą budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze min. 7 000 m3 i wartości robót minimum 4.000.000 zł brutto. Zgodnie z definicją wynikającą z Prawa budowlanego Zamawiający pod pojęciem budowy rozumie również odbudowę, rozbudowę, nadbudowę. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli wymagane wartości robót w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. b) skieruje do realizacji zamówienia: ? inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, który: ? posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2016 r., poz. 65); *pełnił funkcję jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na co najmniej jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze min. 7000 m3 i wartości robót min. 4.000.000 zł brutto; ? inspektor nadzoru robót branży sanitarnej, która posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65); ? inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej, który posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65); ? inspektor nadzoru branży drogowej, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W celu ograniczenia liczby wykonawców zamawiający przyjmie kryterium najniższej ceny.Zaproszenie zostanie skierowane do wykonawców, którzy w rankingu opracowanym napodstawie powyższego kryterium zajmą miejsca od 1 do 5. Jeśli na pozycji 5 zostaniesklasyfikowanych dwóch lub więcej wykonawców, zamawiający również tych wykonawcówzaprosi do negocjacji.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Starogard Gdański przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.