Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Rzeszów Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Kody CPV: 33694000-1 (Czynniki diagnostyczne),33692100-8 (Roztwory do wstrzykiwania),33694000-1 (Czynniki diagnostyczne),33692100-8 (Roztwory do wstrzykiwania),33692100-8 (Roztwory do wstrzykiwania),33692100-8 (Roztwory do wstrzykiwania),33694000-1 (Czynniki diagnostyczne),33692100-8 (Roztwory do wstrzykiwania),33694000-1 (Czynniki diagnostyczne),33692100-8 (Roztwory do wstrzykiwania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 07:31:54
Nr 2021/BZP 00012510

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012510/01 z dnia 03/03/2021 07:31:54

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

35-310 Rzeszów

Warzywna 3
-

zamowienia@wzsrzeszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690561132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warzywna 3

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178669606

1.5.8.) Numer faksu: 178669601

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wzsrzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wzsrzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8eafe31-7a7e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011654/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa radiofarmaceutyków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następującychminimalnych wymagań technicznych:a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego). Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanychprzeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek. system operacyjny Windows 7 i późniejszeb) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP. zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre). w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web.oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg10. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. 11. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.12.Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 13. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty14. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza na Platformę uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): a) dokumenty w formacie "pdf" należy podpisywać tylko formatemPAdES; b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż "pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZMN-2710/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia1) pakiet I - składa się z trzech części: a) cześć 1 - kapsułki jodowe wraz z transportem - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, b) część 2 - kapsułki jodowe wraz z transportem - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia; c) część 3 - opłata za transport izotopów promieniotwórczych.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania umowy do 30 % jej wartości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście dostarczony asortyment.W zakresie przewidzianego w opisie transportu dla pakietu I, II i V w sytuacji, gdy na powyższe pakiety zostanie wybrany ten sam wykonawca, wymaga się aby dostawy były realizowane jednym transportem łącznie z dostawą generatora. W takiej sytuacji wynagrodzenie za transport będzie liczone tylko raz, jak dla jednego pakietu.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy w trakcie realizacji umowy dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski oferowanych produktów.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający oświadcza, że ilekroć w SWZ i w Załącznikach została użyta nazwa handlowa, to zamawiający uczynił to zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp tylko i wyłącznie w celu dokładnego określenia substancji czynnej lub kompozycji substancji czynnych zawartych w zamawianych produktach. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że zamawiający żąda zaoferowania produktów zawierających te substancje czynne lub te kompozycje substancji czynnych co produkty, których nazwy zostały użyte, i dopuszcza zaoferowanie zarówno tych produktów, jak i produktów równoważnych, przez co należy rozumieć produkty identyczne pod względem kompozycji substancji czynnych, przeznaczenia i działania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Formularz cenowy - Pakiet 12) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.- stanowiące załączniki do SWZ i dostępne w oddzielnych plikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692100-8 - Roztwory do wstrzykiwania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. pakiet II - składa się zsiedmiu części: a) część 1 - generator aktywność wraz z transportem - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, b) część 2 - DTPA, Pyrofosforan, DMSA, KOLOID, MIBI - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, c) część 3 - MDP- termin maksymalnydostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, d) część 4 - TEKTROTYD - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, e) część 5 - CHLOREK STRONTU, Sm-153 - terminmaksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, f) cześć 6 - MIBG, MBrIDA - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, g) część 7 - opłata za transport izotopówpromieniotwórczych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Formularz cenowy - Pakiet 2, 2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - stanowiące załączniki do SWZ i dostępne w oddzielnych plikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692100-8 - Roztwory do wstrzykiwania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. pakiet III - Makroagregaty albuminy ludzkiej - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Formularz cenowy - Pakiet 3, 2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - stanowiące załączniki do SWZ i dostępne w oddzielnych plikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692100-8 - Roztwory do wstrzykiwania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692100-8 - Roztwory do wstrzykiwania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. pakiet IV - NANOKOLOID - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Formularz cenowy - Pakiet 4 2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - stanowiące załączniki do SWZ i dostępne w oddzielnych plikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692100-8 - Roztwory do wstrzykiwania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. pakiet V - składa się zczterech części: a) część 1 - CYTRYNIAN GALU-67 od 110 do 296 Mbq na porcję, ANTY GRANULOCYTE - nie aktywny (do znakowania), EC - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, b) część 2 - SIARCZEK RENU 186 (74 MBq), YTRIUM CITRATE Y-90 10mCi naporcię, ERBIUM 169 (cytrynian Er-169) 1mCi na porcję, ERBIUM 169 (cytrynian Er-169) 2mCi na porcję - termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, c) część 3 - Sm-153 aktywność3GBq do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia. d) część 4 - opłata za transport izotopów promieniotwórczych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Formularz cenowy - Pakiet 5 2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - stanowiące załączniki do SWZ i dostępne w oddzielnych plikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692100-8 - Roztwory do wstrzykiwania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać: 1. Wypełniony i podpisany formularz OFERTA - Załącznik nr 1 do SWZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SWZ (dot. Pakietu 1). 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 3 do SWZ (dot. Pakietu 2). 4. Wypełniony i podpisany formularz cenowy -Załącznik nr 4 do SWZ (dot. Pakietu 3). 5. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 5 do SWZ (dot. Pakietu 4). 6. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 6 do SWZ (dot. Pakietu 5). 7. Oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena: -zawarte w formularzu OFERTA - Załącznik nr 1 do SIWZ, Dokumenty/oświadczenia wymagane są w celu ustalenia ilości punktów w kryteriach wskazanych w rozdziale XVI niniejszej SWZ. 7.Pełnomocnictwo - jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy równieżwspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 7. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasobyinnych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp. 8. Dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte zostały w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy dostawy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Rzeszów przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.