Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Kolbudy Dostawa trzech pojazdów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa trzech pojazdów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego

Kody CPV: 16700000-2 (Ciągniki),16310000-1 (Kosiarki),34921100-0 (Zamiatarki drogowe),66114000-2 (Usługi leasingu finansowego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 09:05:06
Nr 2021/BZP 00012576

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012576/01 z dnia 03/03/2021 09:05:06

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

83-050 Kolbudy

ul. Przemysłowa 4
-

biuro@bozp.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa trzech pojazdów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368976463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Kolbudy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-050

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 515188854

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzuk.kolbudy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa trzech pojazdów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-041ddb69-7bfd-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009241/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 zakupu z finansowaniem w formie leasingu sprzętu komunalnego - 3 pojazdów (2 miniciągników oraz 1 minitraktorka/kosiarki) wraz z niezbędnym osprzętem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gzuk.kolbudy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest wformie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako Platforma) podadresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzuk.kolbudy2. W postępowaniu komunikacja międzyZamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej:biuro@bozp.com.pl.Link do postępowania dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego:http://gzuk.kolbudy.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/wszczecie-postepowania.3. Ofertę należyumieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzuk.kolbudy na stroniedotyczącej postępowania.4. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji,innych niż oferta i oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, odbywa się przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego",dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/gzuk.kolbudy, lub poczty elektronicznej:biuro@bozp.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox wnajnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies"2)łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s3) komputer klasy PC lub MAC onastępującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub innyobsługujący format plików .pdf2. UWAGA: Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderóww zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150MB.W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików, dzieląc je namniejsze paczki po np. 150 MB każda, link do instrukcji:https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit3.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanychw niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym nastronie internetowej pod linkiem w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał istosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnych pod linkiem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych pozyskanych wramach niniejszego postępowania jest Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o., 83-050Kolbudy, ul. Przemysłowa 4, dane kontaktowe wskazano w SWZ; 2) pozyskane dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszympostępowaniem o udzielenie zamówienia;3) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osobylub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez zamawiającego sprawozdań,Prezes Krajowej Izby Odwoławczej - w przypadku wniesienia odwołania, właściwy sąd okręgowy wprzypadku wniesienia skargi, a także odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszeniao udzieleniu zamówienia - w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobiefizycznej;4) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przezokres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;5) obowiązek podania przezwykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;6) w odniesieniu dopozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;7) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadająnastępujące uprawnienia: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ichdotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakżeskorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz niemoże naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środkówochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo do wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danychosobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje osobom, których dane pośrednio pozyskaZamawiający: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech pojazdów komunalnych: dwóch miniciągników oraz jednego minitraktorka/kosiarki wraz z niezbędnym osprzętem, z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego. Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia obejmuje:1) miniciągnik komunalny z segmentu od 21 do 30 KM - 1 sztuka2) miniciągnik komunalny z segmentu od 31 do 40 KM - 1 sztuka3) minitraktor - kosiarka z segmentu od 11 do 20 KM - 1 sztuka4) dedykowany osprzęt:a) zamiatarka z systemem zraszania - 2 sztukib) kosiarka bijakowa tylno-boczna (wychylna) - 1 sztukac) kosiarka bijakowa górnego wysypu z pojemnikiem na pokos - 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16310000-1 - Kosiarki

34921100-0 - Zamiatarki drogowe

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:Koszt leasingu (cena oferty) -waga 100% 2. Sposób oceny ofert w kryterium koszt leasingu: Przyjęta do oceny będzie łączna cena brutto wskazana w formularzu oferty w ust. 1 w tabeli "b" pkt. 4.Wartość ta zostanie podstawiona do wzoru:WK1= (CN / CR) x 100WK1 - suma punktów dla kryterium 1; CN - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert;CR - cena brutto oferty badanej;Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane wyżej kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą dotyczyć:1) warunków płatności, warunków finansowania2) poszczególnych elementów dostawy,3) wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT, 4) terminu dostawy,5) wprowadzenia, lub zmiany zabezpieczeń przedmiotu leasingu.2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być dokonane w przypadku:1) wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SWZ, lub ofercie rozwiązań, w szczególności wycofania danego pojazdu, osprzętu wyposażenia lub urządzenia z produkcji i zastąpienia go innym modelem, wstrzymania produkcji u dostawcy,2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do Umowy (nowych i nadal trwających), przez co rozumie się: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia, poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec, 3) zmian przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy,4) przedłużających się procedur mających wpływ na realizację umowy, 5) braku możliwości ustanowienia zabezpieczeń wymaganych przez finansującego przedmiot zamówienia. 3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne pod rygorem nieważności uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gzuk.kolbudy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kolbudy przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.