Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie

Kody CPV: 09000000-3 (Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii),09300000-2 (Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 09:09:08
Nr 2021/BZP 00012579

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 10:30:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012579/01 z dnia 03/03/2021 09:09:08

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Kąty Wrocławskie

55-080 Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1
-

zp@katywroclawskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kąty Wrocławskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek - Ratusz 1

1.5.2.) Miejscowość: Kąty Wrocławskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-080

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 390-71-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@katywroclawskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0aabc3f7-7775-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003672/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlDrogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Przetargowa Logintrade SA. zw. dalej Platformą oraz poczta elektroniczna z zastrzeżeniem, że oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy.2.1 adres Platformy: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 2.2 adres poczty elektronicznej do korespondencji: zp@katywroclawskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX, część IX.2 ust. 6 SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale IX, część IX.1 ust. 3 SWZ, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 2. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (oświadczenie z art. 125 ust.1 Pzp) składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Ofertę wraz z załącznikami sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlw wierszu oznaczonym tytułem niniejszego postępowania3. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,b) Google Chrome 31c) Mozilla Firefox 26d) Opera 182) pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci internet;b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;c) włączona obsługa JavaScript;d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;e) zainstalowany Acrobat Reader;f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.4. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej (zw. Instrukcją) dostępna jest pod adresem https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 5. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w dokumentach postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarta w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii zawiera załącznik nr 3 do SWZ, - Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 2 525 000,00 kWh, - Łącznie moc umowna 2280,4 kW,- Dostawa codzienna całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz.,- Obiekty przeznaczone do zasilania należą do grup taryfowych zawartych w załączniku nr 3 do SWZ,- Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach, - Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. Rozdziale X ust. 1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gminy Kąty Wrocławskie w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005 z adnotacją: "Wpłata wadium - nr sprawy: ZP.271. 4.2021"2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 2. Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.Inne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w par. 12 projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kąty Wrocławskie przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.