Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Bydgoszcz Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Kody CPV: 30100000-0 (Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli),30100000-0 (Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli),30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe),30197000-6 (Drobny sprzęt biurowy),30197630-1 (Papier do drukowania)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 09:10:09
Nr 2021/BZP 00012581

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012581/01 z dnia 03/03/2021 09:10:09

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

85-796 Bydgoszcz

Al. prof. S. Kaliskiego 7
-

przetargi@utp.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. prof. S. Kaliskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523749271

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@utp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f54432eb-7831-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005033/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/utp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/utp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg),b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.Szczegółowe wymagania zostały określone w rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZZP.243.006.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy, wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1A do SWZ. Dostawa obejmuje: a) sukcesywne dostarczenie przez Wykonawcę Materiałów na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego; b) wniesienie; c) przekazanie Zamawiającemu Materiałów na podstawie protokołu dostawy. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na podstawie złożonych zamówień, do Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego znajdujących się w Bydgoszczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pd + Pt, gdzie Pc - liczba punktów w kryterium ceny (waga 60%), Pd - liczba punktów w kryterium termin dostawy (waga 20%), Pt - liczba punktów w kryterium termin płatności (waga 20%). Punkty będą liczone wg wzorów określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (Pd)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności (Pt)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena oferty = Pc + Pd + Pt, gdzie Pc - liczba punktów w kryterium ceny (waga 60%), Pd - liczba punktów w kryterium termin dostawy (waga 20%), Pt - liczba punktów w kryterium termin płatności (waga 20%). Punkty będą liczone wg wzorów określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu biurowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy, wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1B do SWZ. Dostawa obejmuje: a) sukcesywne dostarczenie przez Wykonawcę Materiałów na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego; b) wniesienie ; c) przekazanie Zamawiającemu Materiałów na podstawie protokołu dostawy. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na podstawie złożonych zamówień, do Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego znajdujących się w Bydgoszczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pd + Pt, gdzie Pc - liczba punktów w kryterium ceny (waga 60%), Pd - liczba punktów w kryterium termin dostawy (waga 20%), Pt - liczba punktów w kryterium termin płatności (waga 20%). Punkty będą liczone wg wzorów określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (PD)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności (Pt)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena oferty = Pc + Pd + Pt, gdzie Pc - liczba punktów w kryterium ceny (waga 60%), Pd - liczba punktów w kryterium termin dostawy (waga 20%), Pt - liczba punktów w kryterium termin płatności (waga 20%). Punkty będą liczone wg wzorów określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kopiarek dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy, wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1C do SWZ. Dostawa obejmuje: a) sukcesywne dostarczenie przez Wykonawcę Papieru na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego; b) wniesienie ; c) przekazanie Zamawiającemu Papieru na podstawie protokołu dostawy. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na podstawie złożonych zamówień, do Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego znajdujących się w Bydgoszczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty = Pc + Pd + Pt, gdzie Pc - liczba punktów w kryterium ceny (waga 60%), Pd - liczba punktów w kryterium termin dostawy (waga 20%), Pt - liczba punktów w kryterium termin płatności (waga 20%). Punkty będą liczone wg wzorów określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termi dostawy (Pd)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności (Pt)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ocena oferty = Pc + Pd + Pt, gdzie Pc - liczba punktów w kryterium ceny (waga 60%), Pd - liczba punktów w kryterium termin dostawy (waga 20%), Pt - liczba punktów w kryterium termin płatności (waga 20%). Punkty będą liczone wg wzorów określonych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części/zadania nr 1 - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: warunek będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę (jeden kontrakt/umowa) zrealizowaną dla jednego podmiotu (lub zespołu podmiotów) odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa artykułów biurowych o wartości minimum 50 000,00 zł brutto liczone w skali 12 m-cy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu i dat.Dla części/zadania nr 2 i 3 - brak wymagań

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dla części/zadanie nr 1, 2 i 3 - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla części/zadania nr 1 - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Dla części/zadania nr 2 i 3 - brak wymagań

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI pkt 1-2. W związku z powyższym każdy z Wykonawców (odrębnie) składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do SWZ) a oświadczenie dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII SWZ.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:a) zmiana podwykonawcy na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp;b) zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp.; c) zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia - wydłużenie terminu realizacji zamówienia o ilość dni, w których nie było możliwe dostarczenie Materiałów. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, zagrożenie epidemiologiczne. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy;d) zastępowanie Materiałów w szczególności wycofanych z produkcji, ich nowymi odpowiednikami, jeżeli będą to substytuty Materiałów wycofanych z produkcji odpowiadające jakością Materiałom wskazanym pierwotnie w ofercie Wykonawcy.e) zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp;f) zmiany na zasadach określonych w art. 455 ust 1 pkt 2-4 oraz ust 2 ustawy Pzp.g) zmiany przewidziane w załączniku nr 4 wzoru umowyWszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane na warunkach określonych przez przepisy prawa, wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, z uwzględnieniem przepisu art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/utp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienie i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania, w formularzu oferty, przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (o ile są znani) oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. Zamawiający nie będzie weryfikował podwykonawców pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia. W przypadku braku informacji o podwykonawcach Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (WYKONAWCA ZAGRANICZNY):a) zamiast dokumentów o których mowa w sekcji V pkt. 5.6 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem; b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji V pkt. 5.6 niniejszego ogłoszenia lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy;Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.3. Jeżeli dotyczy do oferty należy dołączyć a) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik; b)pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 4. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu udostepniającego zasoby, Wykonawca wraz z ofertą przedstawia, także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do SWZ) oraz odpowiednio oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SWZ), podpisane przez te podmioty (dla każdego z podmiotów osobno). Wykonawca składa również zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, podpisany przez te podmioty.5. Jeżeli dotyczy oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia .


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Bydgoszcz przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.