Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Kraków Dostawy materiałów stomatologicznych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawy materiałów stomatologicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Kody CPV: 33131300-0 (Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku),33131300-0 (Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 09:37:58
Nr 2021/BZP 00012610

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012610/01 z dnia 03/03/2021 09:37:58

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

30-901 Kraków

Wrocławska 1-3
-

zam@5wszk.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy materiałów stomatologicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy materiałów stomatologicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1911270-7bfd-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003102/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Materiały stomatologiczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portalorazpoczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowania poza SWZ można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1.Administratoremdanychosobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.2.Kontakt doinspektoraochrony danych osobowych: adres e-mail : rodo@5wszk.com.pl, pisemnie naadresZamawiającego :5Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska1-3,30-901Kraków3.Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznościąwypełnieniaobowiązkuprawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszympostępowaniem oudzieleniezamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego iRady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych orazuchyleniadyrektywy95/46/WE ("RODO") w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) ("PZP");4. W razierealizacjizamówieniapublicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj.zgodnie art. 6ust. 1 lit b)RODO.5.odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępnionazostaniedokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organykontrole wzakresie ichkompetencji; 6.Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat oddniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata,okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywaneprzezokresdłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. onarodowymzasobiearchiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisówwykonawczychdo tejustawy. 7.obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowymokreślonym wprzepisachustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 8. wodniesieniudo danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9.Prawa osóbktórych danesą przetwarzane:. prawo dostępu do danych osobowych;. prawo dosprostowaniadanychosobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianąwynikupostępowania). prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniudoprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wceluochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesupublicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); 10. prawo do wniesienia skargi doPrezesaUrzęduOchrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowychPani/Panadotyczących narusza przepisy;11.nie przysługuje Pani/Panu:. prawo dousunięcia danychosobowych;.prawo do przenoszenia danych osobowych;prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzaniadanychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jestkoniecznośćwypełnieniaobowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. obowiązek podania danych osobowychjestwymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem wpostępowaniuoudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danychwynikają zustawyPZP; 8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowanewsposóbzautomatyzowany. 9. Prawa osób których dane są przetwarzane:. prawo dostępudodanychosobowych;. prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie zprawadosprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania). prawo żądaniaodadministratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczeniaprzetwarzanianie mazastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystaniaze środkówochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi naważnewzględyinteresu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 10. prawo downiesieniaskargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzaniedanychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;11. nie przysługujePani/Panu:. prawodousunięcia danych osobowych;. prawo do przenoszenia danych osobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 08/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - Pakiet nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33131300-0 - Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp Opis preparatu Wielkość opakowania Ilość cena netto wartość netto Warość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy1. Preparat Neodisher Mediclean lub równoważny zalecany do myjki Melag (mela-therm 10) 5 l 10 2. Preparat Neodisher MediKlar lub równoważny zalecany do myjki Melag (mela-therm 10) 5 l 10 3. Preparat Neodisher Z lub równoważny zalecany do myjki Melag (mela-therm 10) 5 l 10 4. Preparat Orotor Plus lub równoważny zalecany przez producenta unitów stomatologicznych Stern Weber 2,5l 10 5. Preparat MD555 Cleaner lub równoważny zalecany przez producenta unitów stomatologicznych Stern Weber 2,5l 10 6. Preparat typu Prosept Sonic do czyszczenia narzędzi stomatologicznych do myjki ultradżwiekowej Elma S10 1l 10 RAZEM

4.2.6.) Główny kod CPV: 33131300-0 - Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga jedynie oświadczenia w tym zakresie o którym mowaw art. 125 PZP

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :10.1.1 Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 - formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 -formularz ofertowy,10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,10.1.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu)10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty Sprzedającego na wniosek którejkolwiek ze stron, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego lub też dotyczą: 1) zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru,2) wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego,3) zmiany danych Sprzedającego ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),4) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności5) zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe6) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,7) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,8) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,9) zmiany stawki podatku VAT na towar,10) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Kupującego,11) innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie towarów na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.3. Strony ustalają, iż zmiana numeru katalogowego, nazwy przedmiotu zamówienia, liczby opakowań, wielkości opakowań niepowodującej zmiany przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tym fakcie.4. W przypadku zmiany:1)stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap(https://epuap.gov.pl/wps/portal) : /5wszkzp/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kraków przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.