Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Pabianice Usługa całodobowa sanitarnego transportu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Usługa całodobowa sanitarnego transportu dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach

Kody CPV: 60130000-8 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 13:26:56
Nr 2021/BZP 00012867

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012867/01 z dnia 03/03/2021 13:26:56

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

95-200 Pabianice

Jana Pawła II 68
-

zamowienia@pcmnzoz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa całodobowa sanitarnego transportu dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 422253573

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa całodobowa sanitarnego transportu dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56a7ddba-7c03-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.pcmnzoz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/PCM-Pabianice/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , Adres ESP (skrytki ePUAP): /PCM-Pabianice/SkrytkaESP2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP4 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB6 Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zamowienia@pcmnzoz.pl 1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2 Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.3 Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu4 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.5 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji doszyfrowania. Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:a) Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Pabianicach reprezentowane przez Zarząd.b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Pabianickim Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Pabianicach jest Bartłomiej Jabłoński, kontakt: iodo@pcmnzoz.pl, adres pocztowy: ul. Jana Pawła II nr 68, 95-200 Pabianice.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "całodobowe świadczenie usług transportu medycznego dla PCM Sp. z o.o. /sprawa 14/ZP/PN/20/." prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), dalej "ustawa Pzp".e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń.f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.h) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.i) Posiada Pani/Pan:. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. . prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.j) nie przysługuje Pani/Panu:. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, . na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/ZP/TP1/U/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie świadczenie usługi transportu sanitarnego zgodnie z zestawieniem rodzajowo ilościowym określonym w Załączniku Nr 2 do SWZ (Formularzu Cenowym), na warunkach określonych w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-01-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert oceniana będzie w skali 0-100 pkt, w następujący sposób: I. Cena (koszt) Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: ofertowa wartość minimalna ofertyWartość punktowa oferty = ----------------------------------------- x 100 pkt. ofertowa wartość badanej oferty29.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i będzie mieć najkorzystniejszą cenę.29.5 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych26.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.26.7 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć?

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10. 1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:10.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,10.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów? Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie specjalistycznego transportu medycznego, ? Pojazdy wykorzystywane do realizacji zamówienia winny być dopuszczone do świadczenia usług zdrowotnych? Wykonawca winien mieć zgodę na używanie pojazdów samochodowych przy użyciu których będzie realizowana usługa jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym10.1.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie - ocena spełnienia10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej,? Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej pozwalającej na udział w postępowaniu jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000 zł /słownie: czterysta tysięcy zł/, obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa)? Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli wykaże się:a) w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem:? co najmniej 6 lekarzami. Lekarz posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo spełnia wymagania o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.) - jeżeli dotyczy, ? co najmniej 12 ratownikami. Każdy ratownik medyczny uprawniony jest do wykonywania zawodu i spełnia wymagania określone w art. 10 lub art. 58 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.) - jeżeli dotyczy, ? co najmniej 12 kierowcami. Każdy kierowca posiada uprawnienia określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.). ? w zakresie zdolności technicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem:Środki transportu przeznaczone do wykonywania usług transportu sanitarnego: a) spełniają wszelkie warunki wymagane przez odpowiednie przepisy prawa (m.in. posiadają homologację jeśli wymagają tego przepisy), b) posiadają na czas obowiązywania umowy aktualne ubezpieczenie OC i NW, AC oraz aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu, c) spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 305 ze zm.), d) posiadają zgodę na używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, e) spełniają warunki w zakresie wyposażenia medycznego pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. f) Wykonawca dysponuje co najmniej 12 karetkami specjalistycznymi, które posiadają zezwolenie MSWiA na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zm.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tzw. Oświadczenie Wstępne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie z art. 109 ust. 1 pkt. 4Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie z art. 108 ust 1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: *Decyzja/zaświadczenie właściwego organu zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy o działalności leczniczej potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej*Kopia polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000 zł*Decyzja stacji sanitarno-epidemiologicznej o dopuszczeniu pojazdów do świadczenia usług zdrowotnychwykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ * zezwolenie MSWiA na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zm. * wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy usługi zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ * kopie dowodów rejestracyjnych wraz z widoczną datą dokonania przeglądów technicznych dla pojazdów wykazanych w wykazie środków transportu dostępnych Wykonawcy usługi

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w postępowaniu żąda n/w przedmiotowych środków dowodowych które należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy:a. certyfikat ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie "Specjalistyczny transport medyczny" - kopia ważnego w dniu złożenia dokumentu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:12.1.1. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców). 12.1.2. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.12.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie Wstępne oraz Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.12.2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.12.3. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy PZP zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne tzn.:12.3.1. w odniesieniu do warunków określonych w pkt. 10.1.1 SWZ warunki te musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w następujących przypadkach:- innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.Obniżenie cen jednostkowych przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie bez konieczności sporządzania aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Pabianice przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.