Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Kalisz Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

Kody CPV: 30213100-6 (Komputery przenośne),30230000-0 (Sprzęt związany z komputerami)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 14:56:16
Nr 2021/BZP 00012952

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012952/01 z dnia 03/03/2021 14:56:16

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

POWIAT KALISKI

62-800 Kalisz

Plac Świętego Józefa 5
-

zp@powiat.kalisz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625014222

1.5.8.) Numer faksu: 627572622

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb92661a-7c25-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003455/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/013

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat Kaliski - Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5,62-800 Kalisz, nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl.2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. (62)5014233,email: iod@powiat.kalisz.pl, adres do korespondencji - Starostwo Powiatowe w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, - ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164).4) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zmawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:- art. 8 ustawy Pzp,- art. 139 ust. 3 ustawy Pzp,- przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.),- przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego. cd. w sekcji 3.16;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. z sekcji 3.15; 6) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne7) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia Zmawiający może zadać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości udziału w postępowaniu.9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 10) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia:- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników,- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.13) Prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i uzupełnienia podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:1) Laptop z systemem Microsoft Windows - 35 szt.2) Akcesoria do laptopa wymienionego w ppkt 1 - 35 szt. 3) Tablet graficzny - 10 szt.4) Kamery internetowe - 10 szt.5) Tablet - 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium "cena" - waga 60%Sposób oceny - oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów w kryterium "cena", pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej.2. Kryterium "przedłużenie okresu gwarancji" - waga 40% Sposób oceny: Wykonawca może przedłużyć minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego który wynosi dla laptopów 36 miesięcy, słuchawek z mikrofonem, myszy komputerowych, toreb na laptopa, tabletów graficznych, kamer internetowych i tabletów 24 miesiące. W kryterium "przedłużenie okresu gwarancji" oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt, tj. przedłużenie okresu gwarancji o:3 miesiące - 10 pkt; 6 miesięcy - 20 pkt;9 miesięcy - 30 pkt;12 miesięcy - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku kiedy Wykonawca, powołuje się na rozwiązania równoważne: pełna informacja o produkcie udawadniająca zaoferowanie produktu nie gorszego pod względem każdego wymaganego przez zamawiającego parametru Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku kiedy Wykonawca, powołuje się na rozwiązania równoważne: pełna informacja o produkcie udawadniająca zaoferowanie produktu nie gorszego pod względem każdego wymaganego przez zamawiającego parametru Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców Do oferty załączone musi być pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę artykułów składających się na przedmiot umowy na artykuły o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego i spełniające minimalne wymagania Zamawiającego określone w SWZ, o ile zmiana taka nie będzie wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia dla Wykonawcy, z powodu niedostępności produktu, zmiany parametrów technicznych lub funkcjonalnych artykułów, wycofania ich ze sprzedaży, zaprzestania ich produkcji lub dystrybucji lub w przypadku upadłości producenta.2. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP za pośrednictwem miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Kalisz przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.