Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Warszawa Wsparcie procesu analizy przy rozbudowie Systemu Rozliczania Rezydentów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wsparcie procesu analizy przy rozbudowie Systemu Rozliczania Rezydentów (SIR) oraz Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Kody CPV: 72000000-5 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia),79600000-0 (Usługi rekrutacyjne),79610000-3 (Zapewnianie usług personelu)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 16:14:50
Nr 2021/BZP 00012968

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012968/01 z dnia 03/03/2021 16:14:50

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Centrum e-Zdrowia

00-184 Warszawa

ul. Stanisława Dubois 5A
-

wzp@cez.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wsparcie procesu analizy przy rozbudowie Systemu Rozliczania Rezydentów (SIR) oraz Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum e-Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001377706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Dubois 5A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-184

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@cez.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cez.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie procesu analizy przy rozbudowie Systemu Rozliczania Rezydentów (SIR) oraz Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31165dd0-7c1c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012449/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Wsparcie procesu analizy przy rozbudowie Systemu Rozliczania Rezydentów (SIR) oraz Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (za wyjątkiem złożenia oferty). Adres strony prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal ePUAP dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRZ.270.42.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie procesu analizy przy rozbudowie Systemu Rozliczania Rezydentów (SIR) oraz Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79600000-0 - Usługi rekrutacyjne

79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduj zlecenie zamówienia opcjonalnego w liczbie 588 Roboczogodzin w zakresie usługi wsparcia w zależności od potrzeb związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość do realizacji zleceń w soboty

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość do realizacji zleceń przez poszczególne osoby w Dni Robocze w wymiarze większym niż 8 godzin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:a) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych opartych o technologię Java w środowisku systemów operacyjnych Linux, w ramach którego Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania z przeniesieniem na Zamawiającego własności wszystkich autorskich praw majątkowych;b) co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem budowę i wdrożenie lub utrzymanie i rozwój systemów informatycznych opartych o technologię SharePoint 2010/2013 lub .NET w środowisku systemów operacyjnych MS Windows i baz danych MS SQL, w ramach których Wykonawca wytworzył na podstawie wymagań Kontrahenta kod źródłowy oprogramowania z przeniesieniem na Zamawiającego własności wszystkich autorskich praw majątkowych.2) Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:A) Nazwa pełnionej roli: Starszy Analityk Kwalifikacje: 1. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie modelowania i inżynierii procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem UML;2. biegła znajomość narzędzia Enterprise Architect;3. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania wymaganiami i ich zmianami, kontroli spełniania wymagań;4. doświadczenie w zakresie zarządzania zależnościami pomiędzy wymaganiami i zmianami wymagań w projektach IT;5. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie: zbierania, specyfikacji i dokumentowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych;6. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i modelowania systemów, w tym: opracowywanie diagramów klas, przypadków użycia;7. znajomość budowy architektury korporacyjnej zgodnie z TOGAF9 oraz z wykorzystaniem notacji ArchiMate;8. doświadczenie w pracy w zespołach SCRUM;9. co najmniej 4-letnie doświadczenie w 2 projektach z obszaru e-zdrowia gdzie wartość prac nad oprogramowaniem, w każdym z projektów w ostatnich 2 latach przekraczała 1 mln PLNMinimalna liczba udostępnionych osób: 1B) Nazwa pełnionej roli: Analityk Kwalifikacje: 1. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie modelowania i inżynierii procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem UML;2. biegła znajomość narzędzia Enterprise Architect;3. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania wymaganiami i ich zmianami, kontroli spełniania wymagań;4. doświadczenie w zakresie zarządzania zależnościami pomiędzy wymaganiami i zmianami wymagań w projektach IT;5. Posiada certyfikat ISTQB6. doświadczenie w pracy w zespołach SCRUM;7. co najmniej 4-letnie doświadczenie w 2 projektach z obszaru e-zdrowia gdzie wartość prac nad oprogramowaniem, w każdym z projektów w ostatnich 2 latach przekraczała 1 mln PLNMinimalna liczba udostępnionych osób:1C) Nazwa pełnionej roli: Starszy Analityk biznesowo-systemowy Kwalifikacje: 1. Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie modelowania i inżynierii procesów biznesowych;2. Znajomość Enterprise Architect 10+;3. Znajomość UML 2.0;4. Znajomość BPMN 2.0;5. Doświadczenie pracy w SCRUM;6. Znajomość narzędzi do zarządzania projektem JIRA; 7. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zbierania, specyfikacji i dokumentowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych.8. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania wymaganiami i ich zmianami, kontroli spełniania wymagań;9. Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji systemowej;10. Doświadczenie w zakresie zarządzania zależnościami pomiędzy wymaganiami w projektach IT.11. 3-letnie doświadczeniem zawodowe w zakresie projektowania i modelowania systemów, w tym opracowywania diagramów klas, przypadków użycia.12. Udział, w ostatnich 2 latach, w co najmniej 1 projekcie informatycznym z obszaru ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 złotych brutto;13. Doświadczenie w projektach związanych z gromadzeniem i definiowaniem wymagań dla systemu informatycznego z udziałem co najmniej pięciu podmiotów lub instytucji będących użytkownikami systemu. Minimalna liczba udostępnionych osób: 4D) Nazwa pełnionej roli: Analityk biznesowo-systemowy Kwalifikacje: 1. Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie modelowania i inżynierii procesów biznesowych;2. Znajomość Enterprise Architect 10+;3. Znajomość UML 2.0;4. Znajomość BPMN 2.0;5. Doświadczenie pracy w SCRUM;6. Znajomość narzędzi do zarządzania projektem JIRA; 7. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zbierania, specyfikacji i dokumentowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych.8. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania wymaganiami i ich zmianami, kontroli spełniania wymagań;9. Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji systemowej;10. Doświadczenie w zakresie zarządzania zależnościami pomiędzy wymaganiami w projektach IT.11. Udział, w ostatnich 2 latach, w co najmniej 1 projekcie informatycznym z obszaru ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 złotych brutto;12. Doświadczenie w projektach związanych z gromadzeniem i definiowaniem wymagań dla systemu informatycznego z udziałem co najmniej pięciu podmiotów lub instytucji będących użytkownikami systemu. 13. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania dokumentacji dla procesu testowania oprogramowania. Minimalna liczba udostępnionych osób: 1Użyte powyżej nazwy własne są nazwami metodyk, technologii lub oprogramowania używanego przez Zamawiającego w istniejących systemach informatycznych. Jedna osoba może zostać wykazana przez Wykonawcę tylko w jednej roli.Informacje w zakresie równoważności certyfikatów:a) Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego;b) Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z roku 2020 poz. 220).Osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie wskazanych przez Zamawiającego certyfikatów będą posiadały przedmiotowe certyfikaty przez cały okres realizacji umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1.1 i .1.2. - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;3. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzające spełnienie warunków określonych w rozdziale V.1.1.4. SIWZ - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ, 2. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 i 7 SWZ - załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy), 3. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 PZP.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na nr konta Zamawiającego 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000, z dopiskiem na przelewie: "Wadium w postępowaniu nr WRZ.270.42.2021". Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa Centrum e-Zdrowia; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności jego zatrzymania reguluje art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.3. Zmiana umowy dla swej ważności, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, zgodnie z rozdz. XIV SWZ, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.