Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Leszno Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
"Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego"

Kody CPV: 71520000-9 (Usługi nadzoru budowlanego),71521000-6 (Usługi nadzorowania placu budowy),71540000-5 (Usługi zarządzania budową),71520000-9 (Usługi nadzoru budowlanego),71521000-6 (Usługi nadzorowania placu budowy),71540000-5 (Usługi zarządzania budową)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 16:18:06
Nr 2021/BZP 00012970

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012970/01 z dnia 03/03/2021 16:18:06

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Leszno

64-100 Leszno

Kazimierza Karasia 15
-

bpw@leszno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6420b325-7c29-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego".

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno. 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;. ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych;. aktów wykonawczych do Ustawy Pzp,. ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;. ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;. ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.4) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego" znak sprawy: IN.271.05.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp"; 6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 8) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;Posiada Pan:. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); . prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.Nie przysługuje:. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; . prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.05.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kurkowej w Lesznie",Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania. "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kurkowej w Lesznie",Nadzorowane roboty budowlane współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego".Opis zadania inwestycyjnego:W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Kurkowej zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ do postępowania przetargowego nr IN.271.10.2020.AJ. W ramach zadania nastąpi budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kurkowej w Lesznie, która swym zakresem obejmujew szczególności:? wytyczenie geodezyjne trasy kabla,? wytyczenie wykopów ręcznie i/lub mechanicznie,? wykonanie przecisku,? nasypanie piasku do wykopu,? ułożenie rur osłonowych,? ułożenie kabla w wykopie,? wykonanie pomiarów kontrolnych kabla,? nasypanie piasku i ułożenie folii ochronnych,? zasypanie wykopu,? montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego - 32 szt.,? montaż instalacji uziemiającej,? wykonanie pomiarów kontrolnych,? załączenie napięcia. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- STWiOR i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/7770/in-271-10-2020-aj (strona z postępowaniem przetargowym dot. Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Kurkowej w Lesznie- znak sprawy IN.271.10.2020.AJ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II- Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie",Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie",Nadzorowane roboty budowlane współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego".Opis zadania inwestycyjnego:W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni MZK zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ do postępowania przetargowego nr IN.271.26.2020.AJ. W ramach zadania nastąpi modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni MZK w Lesznie, która swym zakresem obejmuje w szczególności:Roboty przygotowawcze:- Szczegółowe zapoznanie się z projektem,- Wizja lokalna w terenie,- Wyznaczenie tras instalacji elektrycznej,- Wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów,- Zwiezienie materiału,- Zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.Roboty montażowe:- Wykopy kablowe,- Układanie kabli,- Wykonanie kanalizacji kablowej,- Montaż szafki oświetleniowej,- Demontaż kamer do ponownego montażu,- Demontaże słupów i opraw,- Montaż słupów i opraw - 18szt.,- Montaż istniejących kamer,- Wykonanie połączeń instalacji,- Wykonanie pomiarów elektrycznych,- Regulacja i uruchomienie urządzeń,- Odbiór techniczny,- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- STWiORB i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/7776/modernizacja-sieci-oswietlenia-zewnetrznego-na-terenie-zajezdni-miejskiego-zakladu-komunikacji-w-lesznie (strona z postępowaniem przetargowym dot. Modernizacji sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie - znak sprawy IN.271.26.2020.AJ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej,Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:a) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za nadzór nad robotami budowlanymi:A. Dla Części I przedmiotu zamówienia:? osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności elektrycznej, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:. uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia;B. Dla Części II przedmiotu zamówienia:? osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności elektrycznej, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:. uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.UWAGA: Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej dopuszcza, w przypadku złożenia oferty dla poszczególnych Części przedmiotu zamówienia, wykazanie się do realizacji przedmiotowego zamówienia tą samą osobą.Osoby wyznaczone na Inspektorów Nadzoru muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i - jeżeli jest to wymagane - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale 6 ust 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ:a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ,Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, Wykonawca powinien złożyć bezpośrednio na dokumencie (na każdym załączonym pliku osobno), który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl). Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ, 2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) Oświadczenie dot. rodzajów usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) - Załącznik nr 5 do SWZ. 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) - Załącznik nr 4 do SWZ.Wymagana forma: Oświadczenia i dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z postanowieniami przepisu art. 454 ustawy Pzp nie mogą mieć charakteru zmiany istotnej. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:1) wydłużenia procedur udzielania zamówień publicznych na roboty dla Kontraktu,2) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, 3) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,4) wstrzymanie robót, objętych Kontraktem przez Zamawiającego,5) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Kontraktu,6) z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w szczególności, w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,2. Zmiany osobowe:1) zmiana Kluczowego Personelu Inspektora Nadzoru oraz zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy.3. Pozostałe zmiany:1) Zmiana wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającąz tej zmiany;2) Zmiana sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inspektora Nadzoru na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie Kontraktu lub Wytycznych dotyczących realizacji Kontraktu;3) Wystąpienie konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Inspektor Nadzoru poniósł w związku z wynikającymiz niniejszej Umowy planowanymi świadczeniami.4. Zmianę umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Inspektora Nadzoru, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana Inspektora Nadzoru nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana Inspektora Nadzoru spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;3) Inspektora Nadzoru, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Inspektor Nadzoru:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Inspektora Nadzoru lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Inspektor Nadzoru spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Inspektora Nadzoru względem jego Podwykonawców;4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.Pozostałe zmiany postanowień umowy znajdują się w § 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Leszno przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.