Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Ruda Sułowska Dostawa elektrycznych pojazdów wolnobieżnych

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
"Dostawa 2 sztuk elektrycznych pojazdów wolnobieżnych do przewozu osób (14 miejsc) zgodnie ze specyfikacją z opisu technicznego."

Kody CPV: 34144900-7 (Pojazdy elektryczne)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/04/2021 18:30:56
Nr 2021/BZP 00013551

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/11/2021 10:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013551/01 z dnia 03/04/2021 18:30:56

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA

56-300 Ruda Sułowska

20
-

biuro@stawymilickie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa 2 sztuk elektrycznych pojazdów wolnobieżnych do przewozu osób (14 miejsc) zgodnie ze specyfikacją z opisu technicznego."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021461756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 20

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Sułowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 608313865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stawymilickie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spolka.stawymilickie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa 2 sztuk elektrycznych pojazdów wolnobieżnych do przewozu osób (14 miejsc) zgodnie ze specyfikacją z opisu technicznego."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80834806-7d13-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej, zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce "Regulamin" (znajdującej się na dole strony).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przypadku gdy dla wykonania umowy będzie konieczne wykorzystanie danych osobowych osób fizycznych, podlegających ochronie, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia RODO, stosując poziomy ochrony wg obowiązujących i aktualizowanych na bieżąco standardów, zawierania z Zamawiającym wymaganych umów i porozumień w tym zakresie, a w przypadku podwyższonej staranności ochrony obowiązującej Zamawiającego - stosowania procedur ochronnych na poziomie nie niższym, niż obowiązujące Zamawiającego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN-4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2020) wolnobieżnych pojazdów elektrycznych do przewozu osób spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.2) Pojazdy wolnobieżne muszą spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych wspólnotowych UE, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów normatywnych środowiskowych, tj. emisji dwutlenku węgla i zużycia energii. Dostarczony pojazd wolnobieżny musi posiadać certyfikat CE, numer VIN na pojeździe lub indywidualny numer fabryczny , instrukcję w języku polskim, Dostarczony pojazd wolnobieżny musi posiadać gwarancję producenta lub importera na niezawodną pracę zespołów napędowych i mechanizmów przez okres minimum 24 miesięcy oraz gwarancję na nieprzerdzewienie blachy minimum 24 miesięcy.W przypadku awarii w funkcjonowaniu w czasie okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, chyba że nie ma możliwości technicznych wykonania napraw na miejscu wówczas Wykonawca, na swój koszt i ryzyko, przetransportuje uszkodzony pojazd do miejsca naprawy i zwróci Zamawiającemu sprawny po dokonaniu niezbędnych napraw.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych parametrów technicznych i minimalnego wyposażenia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta o najniższej cenie uzyska 60 punktów, przy założeniu że 1 punkt = 1 % wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną według następującego wzoru:C = Cn/Cb x 60C - liczba punktów za cenęCn - najniższa cena ofertowaCb - cena badanej oferty- Kryterium termin dostawy TD:Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów za oferowany w formularzu ofertowym termin dostawy:- 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 40 punktów- od 31 do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy: 30 punktów- od 46 do 55 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy: 20 punktów- od 56 do 79 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy: 10 punktów- od 80 do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy: 0 punktówWykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów w kryterium termin dostawy.Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zostanie uznana za niezgodną z SWZ i odrzucona.W przypadku zaoferowania przez wykonawcę terminu krótszego niż 30 dni, wykonawca otrzyma 40 punktów i zaoferowany termin zostanie wpisany do umowy z wykonawcą.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejsza ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu uzyskanych punktów w kryterium cena oraz kryterium termin dostawy :Suma punktów = Punkty C + Punkty TD

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - zawarte w druku oferty.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zawarte w druku oferty.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:1) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4 Oświadczenie, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał dostawę lub dostawy przynajmniej dwóch elektrycznych pojazdów wolnobieżnych, każdy o wartości brutto minimum 50 000 zł5 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 (tj. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5-6 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia niekompletne, zawierające błędy lub budzące wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich poprawienia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Ruda Sułowska przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.