Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Bielsko-Biała Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 5 lokalach mieszkalnych w Bielsku-Białej

Kody CPV: 45331100-7 (Instalowanie centralnego ogrzewania),45331000-6 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),45331110-0 (Instalowanie kotłów),45333000-0 (Roboty instalacyjne gazowe)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/22/2021 08:15:46
Nr 2021/BZP 00009186

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/12/2021 11:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009186/01 z dnia 02/22/2021 08:15:46

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

43-300 Bielsko-Biała

Lipnicka 26
-

przetargi@zgm.eu

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 5 lokalach mieszkalnych w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334990603

1.5.8.) Numer faksu: 334990601

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 5 lokalach mieszkalnych w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a39941ad-74d8-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000778/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie gazowych etażowych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33b6f44f-2741-47d6-9263-671ff91cc652

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,3) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza dokomunikacji".Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-ACh/8/2021/ADM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3250000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 126423,96 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 5 lokalach mieszkalnych w Bielsku-Białej:1) przy ul. Cieszyńskiej 36/1,2) przy ul. 1 Maja 12a/3,3) przy ul. Mikołaja Kopernika 1/6,4) przy ul. Mikołaja Kopernika 1/8,5) przy ul. Młyńskiej 58/4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów: 1) cena ofertowa brutto, 2) okres rękojmi i gwarancji , 3) kara umownaza zwłokę w wykonaniu zamówienia, 4) kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 70 000,00 zł.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez: 1) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w lokalach mieszkalnych i/ lub użytkowych , których przedmiotem było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z sieci i/lub instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,2) wykazanie, że dysponuje co najmniej:1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i centralnego ogrzewania (kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowania, określonych w Rozdziale V § 1 ust. 1 pkt 2 Specyfikacji, Wykonawca przedłoży:1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V § 1 ust. 1 pkt 2 Specyfikacji, Wykonawca przedłoży odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Wykonawca przedłoży sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076). W przypadku złożenia w postępowaniu oferty przez innego członka tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca dołączy do oświadczenia dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od tego wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1, Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 2, Wykonawca przedłoży:1) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący co najmniej 2 roboty budowlane wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w lokalach mieszkalnych i/ lub użytkowych , których przedmiotem było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z sieci i/lub instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,, 2) dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,3) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Specyfikacji wykaz osób, w którym należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca winien dysponować co najmniej:a) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i centralnego ogrzewania (kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 4) dokumenty potwierdzające:posiadanie przez osobę, o której mowa w pkt 3 lit. a) wymaganych uprawnień oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,2) oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia),3) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji,4) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym 7 nr 16 do Specyfikacji,5) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane,6) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,7) dowodu wniesienia wadium.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3 - 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.2. Wysokość wadium wynosi: 1 800,00 zł (sł: tysiąc osiemset złotych).3. Wadium może być wniesione w następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489z opisem przelewu "Wadium w post. Nr ZGM/DZ-ACh/8/2021/ADM - Wykonanie instalacji etażowej w 5 lokalach"przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wpłacone w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert wpłacona przez Wykonawcę kwota, zostanie zaksięgowana przez bank na rachunku Zamawiającego. Złożenie dyspozycji wpłaty wadium w dniu składania ofert, nie gwarantuje dotrzymania terminu wniesienia wadium.6. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). 8. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwośćnastępujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:1)zmiany stawki podatku od towarów i usług - w części obejmującej wynagrodzenie brutto zausługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowejstawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowieńprzepisów wprowadzających nową stawkę podatku,2) zmiany (wydłużenia) terminu wykonaniaprzedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w § 2 ust. 3,3) gdy zmiana jestkorzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotuumowy albo skróci czas realizacji poszczególnych robót, jak i całości przedmiotu umowy,4) gdyzmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanieprzedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych,przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,5) gdy zmianajest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracjizespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służb ochrony zabytków,6)zmiany osób wskazanych w § 3,7) rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy lub wskazanianowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 10 podwykonawców lub zakresu robótwykonywanych przez aktualnych podwykonawców, z tym, że jeżeli zmiana albo rezygnacja zpodwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadachokreślonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału wOgłoszenie nr 2021/BZP 00005685/01 z dnia 2021-02-052021-02-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanepostępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany innypodwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niżpodwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania oudzielenie zamówienia2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodząpostanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.3.Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają pozazmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzićnowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy 4.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający możewyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Niestanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy:1) zmiana danych związanych z obsługąadministracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanierobót, zmiana nr rachunku bankowego),2) zmiany danych teleadresowych.3) Wszelkie zmiany iuzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zzastrzeżeniem postanowień ust. 1.6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowywymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 7

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-13


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Bielsko-Biała przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.