Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Gdynia Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Kody CPV: 30190000-7 (Różny sprzęt i artykuły biurowe),30197644-2 (Papier kserograficzny)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02/25/2021 07:00:03
Nr 2021/BZP 00010459

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/12/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010459/01 z dnia 02/25/2021 07:00:03

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

81-332 Gdynia

Kołłątaja 1
-

pomorskie_bor@arimr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Pomorski Oddział Regionalny ARiMR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01061308300154

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kołłątaja 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-332

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 668 00 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pomorskie_bor@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

agencja płatnicza

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd118316-7673-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:1) Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej, oraz przez Wykonawców nie posiadających konta na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę "Zaloguj się".2) Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.3) Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system.4) Podpisanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym jest równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Dokumenty, co do których wymagana jest forma oryginału, muszą zostać podpisane indywidualnie (każdy z nich niezależnie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 150 MB. Zalecany format: .pdf.7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty".8. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:1) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.), dalej: "RODO" Zamawiający informuje, że:1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.1.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.1.1.3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:1.4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy pzp,1.4.2. organy kontrolne,1.4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz. 2176 t.j.),1.4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.1.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR11.2618.01.2021.ŁZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 280487,81 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 156948,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa, wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni oraz do wskazanych pomieszczeń w podległych Oddziałowi Regionalnemu Biurach Powiatowych ARiMR, adresy których przedstawia Tabela Nr 2 (strony od 6 do 7 niniejszego SWZ), oryginalnych i fabrycznie nowych, nie refabrykowanych i bez śladów uszkodzeń zewnętrznych lub uprzedniego używania, artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego, zwanych dalej "przedmiotem zamówienia".3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiącymi Załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: "SWZ").4. Dokładny wykaz asortymentów składających się na całość przedmiotu zamówienia, w tym opis jakościowy i ilościowy, został określony w Tabeli Nr 1 (strony od 4 do 6 niniejszego SWZ).5. Oferowany przedmiot zamówienia dotyczy artykułów biurowych i papieru kserograficznego o parametrach technicznych i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, użyte materiały, grubość linii, wydajność, jakość itp.) w stosunku do określonych w SWZ przez Zamawiającego. Jednocześnie musi on być fabrycznie nowy, czyli żadna z części nie może być wykorzystywana w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie.6. W przypadku zaoferowania konkretnego artykułu Wykonawca obowiązkowo musi w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy) wypełnić kolumnę [b] - PRODUKT OFEROWANY podając:6.1. dane dot. m.in. producenta, rodzaj, nazwy, kodu lub symbolu handlowego / katalogowego danego artykułu - dane do wyboru w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanych produktów, oraz 6.2. odpowiednie parametry techniczne i jakościowe odnoszące się odpowiednio do cech / parametrów z opisu konkretnego artykułu biurowego zamieszczonego przez Zamawiającego w kolumnie [a] - PRZEDMIOT w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy).7. Zamawiający wymaga dostarczenia artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego o najwyższej jakości, spełniających wszystkie parametry określone w niniejszej SWZ, pełnowartościowych, fabrycznie nowych.7.1. Wykonawca, poprzez określenie konkretnych danych wpisanych do kolumny [b] - PRODUKT OFEROWANY w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy) obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tzn. ich parametry techniczne i jakościowe nie są gorsze (winny być takie same lub lepsze) jak parametry z opisu konkretnego artykułu biurowego zamieszczonego przez Zamawiającego w kolumnie [a].7.2. W odniesieniu do pozycji z kolumny [a] - PRZEDMIOT w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy), w opisach, w których występują określenia konkretnych ilości poszczególnych asortymentów w ramach opisanych przez Zamawiającego opakowań zbiorczych, w szczególności takich jak ryza, opakowanie (np. opis dla pozycji "10": "(...) opakowanie po 100 szt. (...)"), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów, które wg. zapisów zawartych w stosownych, ich dotyczących, ogólnodostępnych, kartach produktu lub w innych dokumentach (katalogach, informacjach ze stron internetowych producentów i/lub dostawców/sprzedawców), są dystrybuowane w opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości sztuk, niż te, określone w opisie przez Zamawiającego, o ile Wykonawca zadeklaruje, że taki asortyment będzie, przy realizacji planowanej do podpisania umowy, dostarczał Zamawiającemu po jego przepakowaniu w opakowania z uwzględnieniem ilości opisanych w niniejszym SWZ, w ramach własnego konfekcjonowania danego artykułu. Wykonawca zaznaczy to wypełniając pole wyboru przy danych wpisywanych do kolumny [b] - PRODUKT OFEROWANY w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy): "KONFEKCJA WŁASNA".7.3. Podanie przez Zamawiającego w opisie produktu w kolumnie [a] - PRZEDMIOT w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy) wartości parametrów "od ÷ do" (np. "Skoroszyt wykonany z polipropylenu o grubości 100÷120 mikronów (strona przednia) oraz 150÷200 mikronów (tył) (...).") lub wartości minimalnej (np. "Ołówek (...), średnica grafitu: nie mniej niż 1,5 mm".), a także jednoznacznie określonych konkretną wartością (np. "Papier (...), gramatura 80g/m2".), oznacza wskazanie podstawowej wartości danej cechy dotyczącej oferowanego produktu (np. uwidocznionej jako standardowa wartość parametru na oryginalnych opakowaniach) i Zamawiający nie będzie uważał za nieprawidłowe i niespełniające warunków określonych w SWZ, jeśli w złożonych, zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp, wraz z ofertą, kartach katalogowych (kartach produktu) lub w innych dokumentach, o których mowa w Rozdziale IV.1. Zawartość ofert, pkt 2. ppkt 2.4. niniejszego SWZ, dotyczących konkretnych produktów, występować będą różnice wynikające z określanych przez producenta odchyleń tych wartości o pewne wartości +/- związane z uwzględnieniem norm branżowych czy technologicznych dotyczących danego towaru. Różnice te nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy weryfikacji złożonych ofert.8. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany jednorazowo lub sukcesywnie, partiami, w terminie dostawy, zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, liczonym od dnia złożenia przez Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej, zamówienia, z zastrzeżeniem dotyczącym zakończenia ostatniej z dostaw w terminie wskazanym w Rozdziale II. Termin wykonania zamówienia niniejszego SWZ.9. Zakazuje się jakichkolwiek zmian w opisach poszczególnych produktów, jednostkach miar oraz ilościach poszczególnych asortymentów zawartych w Załączniku Nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy). Każda zmiana uwidoczniona w złożonej ofercie będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 223 ust.1 i 2 ustawy pzp.10. W przypadku, w którym w trakcie realizacji umowy zmienią się potrzeby Zamawiającego, wówczas, w oparciu o art. 433 ust. 4 ustawy pzp, przysługuje mu prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamówienia w poszczególnych pozycjach asortymentowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w ramach nieprzekraczalnej kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiącymi Załącznik nr 9 do SWZ z zastrzeżeniem, że wynikające z takiej korekty zmniejszenie ww. wynagrodzenia nie przekroczy 5% tej kwoty brutto.11. Okres zdatności do użytku przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty jego otrzymania przez Zamawiającego. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami: kryterium cena (Pc) - waga 60% (60,00 pkt), zostanie obliczona wg poniższego wzoru:Pc = C_(min.)/C_b x 60,00 pkt,gdzie:Pc - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena;Cmin. - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert;Cb - cena brutto oferty badanej. kryterium terminu realizacji dostawy (Pd) - waga 40% (40,00 pkt), wg poniższych zasad:Wykonawca deklaruje czas realizacji dostawy podając w ofercie termin określony w dniach. Minimalny termin realizacji dostawy to do 7 dni roboczych, maksymalny do 15 dni roboczych. Liczba punktów za kryterium termin realizacji dostawy (Pd) zostanie obliczona wg następującej zasady:do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia - 40 punktów;do 11 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia - 20 punktów;do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia - 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostwy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp;1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 115 ust. 1. pkt 3) oraz art. 116 ust. 1. ustawy pzp w zakresie:1.2.1 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto,1.2.2 Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie dotyczącym doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy artykułów biurowych i/lub papieru kserograficznego o wartości minimum 50 000,00 zł. brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do tych czynności, w poniższych zakresach:1.2. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:1.2.1. dokumentu aktualnego na dzień jego składania, wraz z dowodami jego opłacenia, potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o których mowa w Rozdziale III Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 niniejszego SWZ;1.3. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:1.3.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Wzór oświadczenia dot. zrealizowanych dostaw, o których mowa w Rozdziale III Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 niniejszego SWZ, stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do tych czynności, w poniższych zakresach:1.1. braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:1.1.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp, sporządzone według wzoru, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;1.1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2.4. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający, zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy pzp, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: kart katalogowych (kart produktu) lub innych dokumentów, z których w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowane artykuły biurowe oraz papier kserograficzny posiadają takie same lub lepsze (nie gorsze) parametry techniczne i jakościowe, niż określone przez Zamawiającego, w tym dokumenty potwierdzające parametry techniczne zaoferowanych artykułów biurowych wydanych przez producenta artykułu biurowego, z zastrzeżeniem warunków opisanych w Rozdziale I.1. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 7.2 i ppkt 7.3 niniejszego SWZ.2.5. W oparciu o treść art. 107 ust. 2 ustawy pzp, w przypadku braku złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 2.4 powyżej, lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia w dodatkowym terminie, z konsekwencjami określonymi w art. 226 ust. 1. pkt 5 ustawy pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu należy załączyć do oferty zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IV.2 SWZ.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą pzp.5. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 4 powyżej podlega unieważnieniu.6. Strony przewidują możliwość zmiany treści Umowy w przypadku:1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę,2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,3) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,4) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, któremu nie można było zapobiec,5) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia,6) omyłek pisarskich lub rachunkowych,7) w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 454-455 i art. 458 ustawy pzp.7. Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 6 pkt 1-7 powyżej, zobowiązana jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności oraz proponowanego terminu wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w jego ofercie. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nastąpić przed podpisaniem umowy.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:4.1. pieniądzu,4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,4.3. gwarancjach bankowych,4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.5.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego, na konto w Banku: BGK O/Gdańsk, nr rachunku: 09 1130 1121 0000 3160 0020 0051 z dopiskiem na przelewie: "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dotyczy postępowania BOR11.2618.01.2021.ŁZ".6. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, poręczenia udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ma być wystawione przez bank, ubezpieczyciela lub poręczyciela. Bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie podanym na dokumencie, jednak nie dłuższym niż 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym Rozdziale SWZ będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentów.8. Zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Wykonawca złoży u Zamawiającego w Sekretariacie Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, mieszczącym się w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 (pokój 206) przed podpisaniem umowy, z adnotacją: "dla Biura Finansowo-Księgowego - dotyczy ZNW do postępowania BOR11.2618.01.2021.ŁZ" a przypadku zabezpieczenia wnoszonego w postaci elektronicznej należy przekazać na adres e-mail uzyskany od Zamawiającego przed podpisaniem umowy.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Gdynia przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.