Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Mysłowice Szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: "Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania"

Kody CPV: 80570000-0 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/02/2021 12:47:17
Nr 2021/BZP 00012319

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/12/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012319/01 z dnia 03/02/2021 12:47:17

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

MOPS Mysłowice

41-400 Mysłowice

Gwarków 24
-

sekretariat@mops-myslowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: "Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: "Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ee35923-7b53-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002418/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Znaczenie więzi w rozwoju dziecka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Centrum dla Rodzin

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat@mops-myslowice.pl oraz zp@mops-myslowice.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń może również składać Wykonawca za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki za pośrednictwem ePUAP.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach opisany w pkt. 1 SWZInspektorem Danych Osobowych jest Agnieszka Kotwas, kontakt: agnieszka.kotwas@mops-myslowice.pl,Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w pkt. 5 SWZ,Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 8 i 96 ust.3 PzpPani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji projektu. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,20.2 Posiada Pani/Pan:- na podst. art. 15 RODOD prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podst. Art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,- na podst. Art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.20.3 Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b , d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.241-6/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 147400,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 12997,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: "Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania" Szkolenie skierowane jest do rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych.Termin realizacji: do 31 maja 2021r.. Czas trwania: 3 dni po 8h dydaktycznych,Przewidywana liczba uczestników: 13 osób (W przypadku braku możliwości prowadzenia szkoleń w formie stacjonarnej z powodu pandemii, Zamawiający dopuszcza możliwość aby zajęcia odbywały się za pomocą komunikatorów online lub hybrydowo (online i stacjonarnie) lub w 2 grupach szkoleniowych) Warunki realizacji: Szkolenie ma odbywać się na terenie Zamawiającego w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 7, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. Temat szkolenia ma zawierać m.in. następującą tematykę: . analiza stylów przywiązania,. pozabiezpieczne style przywiązania ,. trauma wczesnodziecięca jako przyczyna zachowań trudnych i aspołecznych,. metody pomocy małemu dziecku z poczuciem straty i odrzucenia,. radzenie sobie z trudnymi zachowania dzieci z FAS,. zalecane metody terapii dzieci z zaburzeniami przywiązania,. wspieranie rodziny wychowującej dzieci z zaburzeniami więzi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ważne, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:- cena brutto za przeszkolenie 1 osoby - 60pkt.- doświadczenie kadry - 40 pkt.Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące:- za cenę brutto C zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:C = cena minimalna x 60pkt x 100 %., cena badanaD= Punkty za doświadczenie trenera:Za powielenie warunku udziału w postępowaniu (za każde dodatkowe szkolenie o adekwatnej tematyce do danej części zamówienia w ciągu ostatnich 2 lat, dla grupy co najmniej 5 osób) Wykonawca otrzyma 5 pkt. max do 40 pkt.W przypadku wykazania więcej niż 1 osoby jako trenera prowadzącej szkolenie, punkty za doświadczenie będą wyliczone jako średnia w stosunku do wszystkich osób wykazanych jako kadra prowadząca szkolenie. Najkorzystniejsza oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, zamawiający sprawdzi to na stronie www.ris.praca.gov.pl . zdolności technicznej lub zawodowej - doświadczenie i wykształcenie kadry zgodnie z pkt. 5 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ oraz wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W sytuacji wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy (np. choroba uczestników szkolenia) dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy co może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Dopuszcza się zmiany w zakresie: 1) osób prowadzących szkolenie pod warunkiem, że będą to osoby o doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach nie gorszych od doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji kadry wykazanej w załączniku 2 do SWZ; 2) terminu realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Mysłowice przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.