Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Ryki Sukcesywne dostawy masy mineralno-asfaltowej na zimno

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
"Sukcesywne dostawy masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w Powiecie Ryckim"

Kody CPV: 44113600-1 (Bitum i asfalt),44113700-2 (Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/03/2021 11:55:36
Nr 2021/BZP 00012737

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/12/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012737/01 z dnia 03/03/2021 11:55:36

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach

08-500 Ryki

Kolejowa 5
-

sekretariat@zdpryki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Sukcesywne dostawy masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w Powiecie Ryckim"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8652 394

1.5.8.) Numer faksu: 81 8653 169

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpryki.e-biuletyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami i utrzymanie dróg powiatowych

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Sukcesywne dostawy masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w Powiecie Ryckim"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f40b6043-7c0c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002204/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 "Sukcesywna dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w Powiecie Ryckim"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej - adres: sekretariat@zdpryki.pl.4. Ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zapisami SWZ w szczególności w przypadku gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce "KORESPONDENCJA", lub poprzez wysłanie na adres e-mail). Taka oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6.6.Szczegółowe zasady korzystania z Platformy znajdują się w zakładce "Regulacje i procedury procesu zakupowego" - Instrukcja dla Wykonawcy. 7. Dokumenty elektroniczne - inne niż oferta i załączniki do oferty - oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów mogą być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres : sekretariat@zdpryki.pl. 8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 (22) 257 22 23, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-17:00.9. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; . komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, Chrome i FireFox). włączona obsługa JavaScript;. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.10. Zamawiający określa formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB doc, docx, rtf, pdf, .zip, rar, 7zip. Przy czym preferowany format to pdf. 11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: ? plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. ? oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: . administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach z siedzibą przy ul. Kolejowej 5, 08-500 Ryki (nr tel.81 8652 394, adres e-mail: sekretariat@zdpryki.pl).. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki, adres e-mail: sekretariat@zdpryki.pl tel.81 8652 394. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.);. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; . w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;. nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/PN/2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 180537,30 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 25882,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w Powiecie Ryckim" w ilości do 75,00 ton. 2. Wymagania jakościowe:. Mieszanka wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarze ziaren do 8mm,. Musi być wyprodukowana na bazie asfaltu upłynnionego,. Musi posiadać właściwości pozwalające na stosowanie jej w temperaturach od -5oC do +40oC, . Musi być o długim okresie składowania w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych bez utraty właściwości fizyczno - chemicznych z gwarancją trwałości dla każdej partii minimum 6 miesięcy od daty jej dostawy,. Musi charakteryzować się dobrą przyczepnością do powierzchni bitumicznych i betonowych, . Musi charakteryzować się dobrą urabialnością, bez konieczności smarowania lepiszczem krawędzi łatanych ubytków, zagęszczana płytą wibracyjną lub ręcznym ubijakiem,. Po wypełnieniu musi zachować pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulegać oderwaniu od brzegów nawierzchni w niskich temperaturach osiąganych przez nawierzchnię w okresie zimowym,. Musi posiadać aktualną aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub inny dokument równoważny potwierdzający, że materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego .3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie z art. 107 ustawy jako przedmiotowy środek dowodowy aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub inny dokument równoważny potwierdzający, że materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.4. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia dostarczy masę na własny koszt. Jednorazowa partia dostarczonej masy mineralno-asfaltowej będzie wynosiła 24-25 ton. 5. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania podanej powyżej ilości mieszanki, jednak zobowiązuje się do zamówienia minimum 50 ton w okresie obowiązywania umowy. Dostawa pozostałych 25 ton masy uzależniona będzie od bieżących potrzeb wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych na co wpływ mają warunki atmosferyczne których zamawiający nie jest w stanie przewidzieć.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa dostarczana będzie sukcesywnie, każdorazowo na telefoniczne lub e-mailowe żądanie Zamawiającego w terminie zgodnym z tym przedstawionym w formularzu ofertowym. Termin dostawy stanowi kryterium wyboru oferty.7. Miejscem dostawy masy jest baza sprzętowo-transportowa Zamawiającego - ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki.8. Koszty dostawy ponosi Wykonawca.9. Wykonawca własnymi siłami rozładuje mieszankę na miejscu wskazanym na placu Zamawiającego. 10. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii masy.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności jakości dostarczonych materiałów z aprobatą techniczną lub krajową ocena techniczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badań laboratoryjnych niezależnemu laboratorium, a kosztami tych badań, w przypadku potwierdzenia w/w niezgodności, obciąży Wykonawcę. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań, zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy jest niezgodny z aprobatą techniczną lub krajową oceną techniczną lub posiada parametry od nich odbiegające - Wykonawca w terminie 24 godzin zobowiązany jest wymienić towar oraz nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię masy.12. Dostawy masy będą realizowane transportem Wykonawcy z załadunkiem i wyładunkiem po jego stronie, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113600-1 - Bitum i asfalt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania podanej powyżej ilości mieszanki, jednak zobowiązuje się do zamówienia minimum 50 ton w okresie obowiązywania umowy. Dostawa pozostałych 25 ton masy uzależniona będzie od bieżących potrzeb wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych na co wpływ mają warunki atmosferyczne których zamawiający nie jest w stanie przewidzieć.2. Ostateczna wartość wynagrodzenia - wartość umowy za dostawę masy mineralno-asfaltowej na zimno równa jest iloczynowi ceny jednostkowej niezmiennej w okresie trwania niniejszej umowy i faktycznie dostarczonej ilość masy potwierdzonej odpowiednim dokumentem w okresie trwania niniejszej umowy nie większej niż 75,00 ton4. Nie zamówienie przez Zamawiającego 25 ton masy nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia.5. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych.6. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie wymagać aneksowania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

e) Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny na oferowaną mieszankę mineralno-asfaltową - przedmiotowy środek dowodowyf) aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub inny dokument równoważny potwierdzający, że materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego - przedmiotowy środek dowodowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

e) Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny na oferowaną mieszankę mineralno-asfaltową - przedmiotowy środek dowodowyf) aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub inny dokument równoważny potwierdzający, że materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego - przedmiotowy środek dowodowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.d) Dokumenty - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346), a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.6. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 11, dokonuje w przypadku: 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.4) Pełnomocnictwa - mocodawca.9.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następującym zakresie: . zmiany stawki podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;3. Zmiana, o których mowa powyżej może być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy ma ona wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku jej wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpryki.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Ryki przetargi na Dostawy

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.