Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Warszawa świadczenie usług odbioru załadunku transportu i utylizacji odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec sp. z o.o.

Kody CPV: 90500000-2 (Usługi związane z odpadami),90511000-2 (Usługi wywozu odpadów),90512000-9 (Usługi transportu odpadów)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/08/2021 09:59:56
Nr 2021/BZP 00014341

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/16/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014341/01 z dnia 03/08/2021 09:59:56

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szpital SOLEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

00-382 Warszawa

Solec 93
-

zp@cmsolec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital SOLEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142628955

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Solec 93

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-382

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 696 20 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@cmsolec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmsolec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-620c4c59-7fea-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cmsolec.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cmsolec.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej https://cmsolec.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO zostały zawarte w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń stosowania RODO zostały zawarte w SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/01OM/03/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są świadczenia usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych ze Szpitala Solec Sp. z o. o. w Warszawie, przy ul. Solec 93 o kodach określonych w katalogu zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020, poz. 10). 3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 "Formularz asortymentowo-cenowy" oraz załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe usługi do wysokości 20% zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych ze zm.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriumcena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 5.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.5.1.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp);Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętej zamówieniem, na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę wskazanego warunku konieczne jest przedstawienie poniższych dokumentów:. Właściwa decyzja (zezwolenie, pozwolenie lub wpis do rejestru) wydane przez właściwy organ stosownie dla danej grupy odpadów dotyczące: odbioru i transportu odpadów medycznych zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. Ważne zezwolenie wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1, art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.);. Wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów medycznych.5.1.3 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp);Posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższa niż 300.000,00 zł, na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę wskazanego warunku konieczne jest przedstawienie poniższych dokumentów:. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 000,00 zł.5.1.4 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp);Dysponują doświadczeniem w postaci wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług wykonanych zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia o wartości zamówienia co najmniej 300 000,00 zł brutto każda, na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę wskazanego warunku konieczne jest przedstawienie poniższych dokumentów:. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie - Załącznik nr 6 Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch usług wykonanych zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia o wartości zamówienia co najmniej 300 000,00 zł brutto każda.* Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.5.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;6.5.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;6.5.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;6.5.4 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);6.5.5 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.6.5.6 Oświadczenie, że instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych mieści się w granicach województwa, na którym odpady zostały wytworzone, bądź na obszarze innego województwa, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość instalacji położonej na terenie tego samego województwa - do oferty należy dołączyć umowę ze spalarnią.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.4.1 Właściwa decyzja (zezwolenie, pozwolenie lub wpis do rejestru) wydane przez właściwy organ stosownie dla danej grupy odpadów dotyczące: odbioru i transportu odpadów medycznych zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach;6.4.2 Ważne zezwolenie wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1, art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.);6.4.3 Wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów medycznych.6.4.4 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 000,00 zł6.4.5 Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie - Załącznik nr 6 Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch usług wykonanych zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia o wartości zamówienia co najmniej 300 000,00 zł brutto każda.* Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cmsolec.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-14


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Warszawa przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.