Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Pionki Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu zachowawczego

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu zachowawczego

Kody CPV: 71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne),71200000-0 (Usługi architektoniczne i podobne),71221000-3 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych),71242000-6 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów),71248000-8 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/05/2021 17:25:24
Nr 2021/BZP 00014143

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/16/2021 09:55:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014143/01 z dnia 03/05/2021 17:25:24

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ

26-670 Pionki

ul. Henryka Sienkiewicza 29
-

przetargi@spzzozpionki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu zachowawczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670140015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 29

1.5.2.) Miejscowość: Pionki

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-670

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486121866

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzzozpionki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzzozpionki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu zachowawczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9b5abd0-7db4-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres: przetargi@spzzozpionki.plAdres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionkidostęp ze strony internetowej zamawiającego do profilu nabywcy, tj. strony prowadzonego postępowania: https://spzzozpionki.pl/ menu: Zamówienia, PLATFORMA ZAKUPOWAadres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".4. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się odrębne miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.5. Wykonawca, za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę - wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje6. Maks. rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.7. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", 8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .odt, .doc, .ods, .xls ze szczególnym wskazaniem na .pdf9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip , .7Z 10. W Rozp. KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.11. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.12. Zaleca się podpisywania pliku przez kilka osób przy zastosowaniu podpisów tego samego rodzaju. 13. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") zamawiający informuje, że:1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki, tel./ faks 48 612 13 81, e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@spzzozpionki.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-5/2021.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP-5/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej w oparciu o wykonaną koncepcję Programowo-Przestrzenną oraz sporządzony Program Funkcjonalno-Użytkowy dla potrzeb budowy pawilonu szpitalnego zachowawczego, przy ul. Niepodległości 1 w Pionkach, o przeznaczeniu leczniczo-zabiegowym, skupiającego pomieszczenia dla oddziału chorób wewnętrznych, oddziału rehabilitacji i zakładu rehabilitacji, w tym w szczególności :a/ wykonanie projektu budowlanego tj. wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku pawilonu szpitalnego zachowawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;b/ wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego;c/ uzyskanie ostatecznej Decyzji o pozwolenie na budowę;d/ opracowanie projektów przyłączy wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci i skoordynowanie sieci w ZUDP;e/ opracowanie projektu technologii medycznej;f/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla wykonania przyłączy;g/ wykonanie specyfikacji technicznej i odbioru robót;h/ wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;i/ wykonanie projektu koncepcyjnego przedmiotowego pawilonu szpitalnego;j/ pozyskanie właściwych dokumentów formalno-prawnych w procesie projektowania, a następnie przygotowanie i złożenie stosownych wniosków o pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót, wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych;k/ wykonanie projektu zagospodarowania terenu, w tym wykonanie projektu częściowego ogrodzenia z nawiązaniem do i remontem istniejącej części ogrodzenia; l/ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zamawiający oczekuje dokonania analizy w zakresie możliwości pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła. 2. Wykaz niezbędnych opracowań projektowych oraz zakres planowanych prac projektowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2) oraz Koncepcji programowo-przestrzennej (zał. nr 3), Programie funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 4) i wzorze umowy (zał. nr 5), które to dokumenty stanowią integralną część SWZ.3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny przedmiotowego budynku sporządzony w oparciu o wytyczne koncepcji programowo-przestrzennej (Wariant drugi). 4. Zakres koncepcyjnego projektu architektoniczno-budowlanego musi obejmować:- koncepcje funkcjonalno-użytkową projektowanego budynku uwzględniające wymagania PFU w tym:- rzuty projektowanych kondygnacji i dachu,- charakterystyczne przekroje,- niezbędne elewacje projektowanego budynku, - założenia i rozwiązania konstrukcyjne, - założenia i rozwiązania techniczne przyjęte do zaprojektowania instalacji sanitarnych (część opisowa), - założenia i rozwiązania techniczne przyjęte do zaprojektowania instalacji elektrycznych i niskoprądowych (część opisowa).- koncepcje zagospodarowania fragmentu terenu przedmiotowej działki przewidzianego pod planowaną inwestycje.5. Obowiązki Wykonawcy dotyczące dokumentacji projektowej i przy wykonaniu przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy. 6. Dokumentacja, będąca przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umowy zostanie wykonana w rozbiciu na poszczególne elementy i ilości egzemplarzy: - projekty i przyłącza - 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej - płyta CD; - projekt technologii medycznej wyposażenia i aranżacji wnętrz - 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej - płyta CD, - STWiOR, przedmiary, kosztorysy inwestorskie - 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej - płyta CD,7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także uczestnictwo w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w zakresie przekazywania, na wezwanie zamawiającego, wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców. 8. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót. 9. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna.10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, kompletną i zdatną do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej (wszelkie koszty należy ująć w cenie oferty) oraz uwzględnić zalecenia producenta materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji. Przekazanie egzemplarzy dokumentacji jest równoznaczne z przeniesieniem ich własności na Zamawiającego. 11. W ramach wynagrodzenia, z dniem przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac następuje bez ograniczeń także co do liczby egzemplarzy, na wszelkich znanych Stronom w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji. 12. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.13. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przenosi na zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i egzemplarzy dokumentacji.14. W przypadku gdyby do zrealizowania inwestycji lub jakiejkolwiek jej części konieczne było uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji określonych czynności u właściwych organów administracyjnych, innych niż określone we wzorze umowy (zał. nr 5 do SWZ) lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do realizacji umowy, obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał Wykonawcę, w ramach umówionego wynagrodzenia.15. Wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie zgłoszenia robót i potwierdzenie prawidłowego i skutecznego złożenia koniecznych zgłoszeń, a także pozwolenia na użytkowanie i potwierdzenia skutecznego zgłoszenia przystąpienia do użytkowania.16. Wykonawca upoważni zamawiającego, do wyłącznego wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nienaruszalności treści i formy dokumentacji zamiennej, pierwszego udostępniania publiczności oraz wykonywania nadzoru autorskiego nad dokumentacją zamienną lub jej częścią oraz zobowiązuje się do niewykonywania ww. osobistych praw autorskich przez cały okres ich trwania. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła, w szczególności wszelkich jego przeróbek i adaptacji, tj. do wykonywania autorskich praw zależnych. 17. Przedmiot zamówienia jest niepodzielny. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena (C) - najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie ceny, dlatego zgodnie z art.247 ust.1 PZP zamawiający nie określa wagi , jaką przypisuje kryterium. Zasady oceny ofert - dla wyliczenia punktacji (z uwagi na postanowienia art.253 ust.1 pkt.1) PZP:C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100pkt x 100%a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.- Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. - Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:warunek: posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną, tj.: opłacona polisa - potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: 250 000,00 zł; słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych. Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. b) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający określa minimalne warunki, tj.: I. należyte wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wszystkich niezbędnych branż obiektu o funkcji użytkowej w służbie zdrowia, w zakresie przebudowy albo rozbudowy istniejącego obiektu lub budowy obiektu wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym uzbrojenie terenu), o minimalnej powierzchni całkowitej obiektu 3000m2, który zawierał projekt technologii medycznej wraz z wyposażeniem, i na który uzyskano w ramach umowy ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowęOcena: na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, tj. wykazu usług - według załącznika nr 9 do SWZ;II. W zakresie zdolności zawodowej:1) co najmniej jedna osoba z danej branży posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - elektrycznej, - sanitarnej. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności/ branż. 2) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do sprawdzania projektów budowlanych bez ograniczeń w następujących specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, inna osoba niż wyszczególniona w ppkt II. 1) w zakresie projektowania w danej branży,Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, tj.: oświadczenia wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - wg załącznika nr 10 SWZ. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP aktualne na dzień składania ofert - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (Oświadczenie składane zgodnie z art. 273 ust. 2 PZP). - Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w zakresie w jakim wymaga ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.- zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 17 ustawy PZP przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, a o których mowa w art.108 ust.1 pkt 3,4,5,6 - załącznik nr 8 do SWZ;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust.3 pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (wg zał.6) , składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP aktualne na dzień składania ofert - zgodnie z Zał.6 do SWZ . 2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w zakresie w jakim wymaga ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wg zał.9 do SWZ; - Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,3) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - wg zał.10 do SWZ;Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne wymagane dokumenty - składane w wyznaczonym terminie składania ofert- Oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt.1 rozdz. X na wyznaczony dzień składania ofert: 1. Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (wg zał.6) , składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (§9)II. Zmiany mogą dotyczyć: 1) zmiany, jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu projektu,2) aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,III. Zmiany wyżej wskazane mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,3) zmiana obowiązujących przepisów,4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,5) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu,6) siła wyższa. IV. Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 10:55

8.2.) Miejsce składania ofert: na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-14

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu zachowawczego" prowadzone jest w ramach realizacji zadania: Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia - etap II i jest finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Radomskiego oraz środków własnych.II. Na podstawie art.310 ustawy PZP zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie, zgodnie z pkt.1) art.310 ustawy PZP została przewidziana w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu dot. przedmiotowego postępowania. III. Zamawiający nie wprowadza wymogu złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. - Dokumentacja dot. realizacji zamówienia zamieszczona jest na stronie prowadzonego postępowania. - Postanowienia, o których mowa w art.131 ust.2 ustawy PZP i odpowiednio w art.226 ust.1 pkt.18) ustawy PZP nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. IV. Podwykonawstwo- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. - Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. - Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa, o których mowa w art.409 ustawy PZP.V. Termin wykonania zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia wynosi: - w zakresie dokumentacji: 70 dni od daty zawarcia umowy- w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę: kolejne 21 dni.dot. podmiotowych środków dowodowych: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Pionki przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.