Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów

Kody CPV: 90600000-3 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane),90610000-6 (Usługi sprzątania i zamiatania ulic)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/04/2021 10:05:57
Nr 2021/BZP 00013155

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/16/2021 08:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013155/01 z dnia 03/04/2021 10:05:57

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Knurów

44-190 Knurów

Dr. Floriana Ogana 5
-

zp@knurow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Knurów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Floriana Ogana 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 235 10 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@knurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e49528c9-7b51-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000631/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Czystość miasta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu: a) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ b) poczty elektronicznej, c) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji", 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB, 4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 1) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP lub ID postępowania lub numerem referencyjnym postępowania wskazanym w poniżej w Sekcji IV pkt 4.1.2), 2) Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@knurow.pl 3) dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w punkcie powyżej adres email. 5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 6. Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zwane dalej rozporządzeniem) określa się niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego: 1) dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s 2) komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje) 3) zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail 4) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 5) dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl. 2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mail.knurow.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: a) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, b) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP(PeUP) /ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych; b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych; c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b). 4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości: a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa; b) zawarcia lub wykonania umowy.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów: 1) Zakres rzeczowy: a) Opróżnianie koszy ulicznych na odpady b) Opróżnianie koszy na psie nieczystości c) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych d) Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego e) Zakup i zabudowa koszy ulicznych na odpady f) Zakup i zabudowa koszy na psie nieczystości g) Malowanie koszy ulicznych na odpady h) Malowanie konstrukcji słupów lub tablic ogłoszeniowych i) Wymiana płyt laminowanych na słupach ogłoszeniowych j) Montaż i dostawa słupa ogłoszeniowego k) Naprawa i ponowna zabudowa koszy ulicznych na odpady l) Naprawa i ponowna zabudowa koszy na psie nieczystości m) Demontaż zniszczonych koszy lub słupków po koszach n) Odchwaszczanie nawierzchni z kostki betonowej o) Sprzątanie powierzchniowe terenów p) Usuwanie zanieczyszczeń z terenów gminnych (liści, błota, śmieci i innych) q) Rozwieszenie i zdjęcie flag (na słupach oświetlenia ulicznego lub masztach) r) Inne prace porządkowe oraz usługi interwencyjne. 2) Opis przedmiotu zamówienia: a) Opróżnianie koszy na odpady - 300 szt. - zgodnie z wykazem według załącznika nr 1 do wzoru umowy. Częstotliwość opróżniania: a.1) kosze uliczne i wzdłuż ciągów pieszych - 127 sztuk - 2 razy w tygodniu tj. poniedziałki i piątki, a.2) kosze w parkach i zieleńcach - 173 szt., w okresie wiosenno - jesiennym (tj. 16.03. - 15.06. i 01.09 - 02.01) dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki i piątki, w okresie letnim (16.06. - 31.08.) trzy razy w tygodniu tj. poniedziałki, środy i piątki, w okresie zimowym (tj. 03.01. - 15.03.) jeden raz w tygodniu tj. w piątek. b) Opróżnianie koszy służących do zbierania psich nieczystości - 86 szt. zgodnie z wykazem według załącznika nr 2 do wzoru umowy. Częstotliwość opróżniania koszy dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki i piątki. c) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych - 22 szt. zgodnie z wykazem według załącznika nr 3 do wzoru umowy. Sprzątanie terenu w obrębie tablic i słupów ogłoszeniowych tj. w obszarze 3 m z każdej strony - na bieżąco. d) Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - interwencyjne usuwanie produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się na terenach gminnych - wg potrzeb. e) Pozostały zakres usług wymienionych powyżej w pkt. 1) lit od e) do r) realizowany będzie wyłącznie na podstawie pisemnego wskazania Zamawiającego według wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do wzoru umowy. 2. Usługi interwencyjne wymagające natychmiastowego wykonania (wskazane powyżej w ust. 1 pkt. 1) lit r)), które Zamawiający wskaże telefonicznie realizowane będą w trybie natychmiastowym, w dniu zgłoszenia Wykonawca przystąpi do realizacji usług interwencyjnych w czasie zadeklarowanym w ofercie od otrzymania zgłoszenia telefonicznego od służb miejskich tj. Straży Miejskiej w Knurowie lub Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej obejmowało będzie opróżnianie koszy na odpady, opróżnianie koszy na psie nieczystości, zakupienie nowych koszy, itp. 3. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa powyżej: 1) w przypadku konieczności kontynuacji prac poza zaplanowany termin realizacji usług; 2) w przypadku wykorzystania zaplanowanych środków finansowych, a konieczności kontynuacji prac; 3) w przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy, 4) w przypadku posiadania środków finansowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia dotyczące wykonania usług interwencyjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada: a) uprawnienia do transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z poźn. zm.), b) uprawnienia w zakresie zbierania, transportowania i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.) 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej: a.1) jednego zadania o wartości minimum 120.000,00 zł brutto polegającego na całorocznej realizacji usług związanych z utrzymaniem czystości terenów zewnętrznych. Wykonawca winien wykazać, iż w ramach ww. zadania wykonywał następujące usługi: opróżnianie koszy ulicznych na odpady, opróżnianie koszy na psie nieczystości; utrzymywanie tablic i/lub słupów ogłoszeniowych; zakup, naprawa i zabudowa koszy ulicznych i na psie nieczystości, odchwaszczanie nawierzchni z kostki brukowej, sprzątanie powierzchniowe terenów, usuwanie zanieczyszczeń z terenów otwartych (np. liści, błota, śmieci i innych); rozwieszenie flag (na słupach oświetlenia ulicznego i/lub masztach); lub a.2) dwóch usług o wartości minimum 60.000,00 zł brutto każda, polegających na: całorocznej realizacji usług związanych z utrzymaniem czystości terenów zewnętrznych. Wykonawca winien wykazać, iż w ramach ww. zadań łącznie wykonywał następujące usługi: opróżnianie koszy ulicznych na odpady, opróżnianie koszy na psie nieczystości; utrzymywanie tablic i/lub słupów ogłoszeniowych; zakup, naprawa i zabudowa koszy ulicznych i na psie nieczystości, odchwaszczanie nawierzchni z kostki brukowej, sprzątanie powierzchniowe terenów, usuwanie zanieczyszczeń z terenów otwartych (np. liści, błota, śmieci i innych); rozwieszenie flag (na słupach oświetlenia ulicznego i/lub masztach); Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu całego zakresu prac.Jeżeli Wykonawca wykaże się usługą/usługami wykonywaną (w trakcie realizacji), w takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. b) dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia gwarantującym rzetelne i sprawne wykonanie usługi, w tym co najmniej: b.1) samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 t - 2 sztuki, b.2) samochodem dostawczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 2 sztuki, b.3) specjalistycznym samochodem ciężarowym przystosowanym do przewożenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, samochód winien być wyposażony w kontener przeznaczony do przewożenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - 1 sztuka, b.4) dmuchawą spalinową - 2 sztuki, b.5) myjką ciśnieniową - 2 sztuki, c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: c.1) jedną osobą na stanowisko kierownika prac, c.2) jedną osobą do kontaktu telefonicznego w godzinach 06:00 - 22:00. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 2 zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wskazanych wyżej w ust. 2 pkt 4) lit. a) ppkt a.2). 3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wskazanych wyżej w ust. 2 pkt 4) lit. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 5 do SWZ. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wskazanych wyżej w ust. 2 pkt 2), warunek zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których te uprawnienia są wymagane - a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b), lit. c) i lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: e.1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. i) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z poźn. zm.) lub wpis do rejestru BDO, b) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania, transportowania i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.), c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) ppkt a.1) lub a.2) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7a do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ. d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7b do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. c) SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7c do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. f) Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. c) będą wskazywały wartościw walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. c) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1b do SWZ. d) Wykonawca, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (jeżeli jest już znany), przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1c do SWZ. e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o których mowa w Rozdz. 4 ust. 9 SWZ, zawierające w szczególności informacje wymienione w Rozdz. 4 ust. 10 SWZ, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 12 SWZ. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 2. Składanie dokumentów na wezwanie: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do d) SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP. 4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006, z dopiskiem wadium - nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, 2) wskazywać nr i nazwę postępowania, 3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 5) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6) w przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik opatrzony nazwą "Wadium_[nr referencyjny postępowania]" złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip). 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP. 10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć:a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a do SWZ. c) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 7 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.d) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych: 1) w art. 455 ust. 1 i ust. 2 PZP, 2) w art. 436 ust. 4 pkt. b) PZP, 3) w art. 439 ust. 1 PZP oraz w przypadkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 2. Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian szczegółowo zostały opisanew dokumentach zamówienia - we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-14

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 1) Kornelia Loch - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM Knurów, tel. 32 339-23-08, 2) Agnieszka Kozyro - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych UM Knurów, tel. 32 339-22-92 e-mail: zp@knurow.pl lub agnieszkas@mail.knurow.eu


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Knurów przetargi na Usługi

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.