Dzisiaj jest: 28.2.2024, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Opole Remont pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Remont pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu Opolskiego

Kody CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane),45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach),45000000-7 (Roboty budowlane),45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach),45000000-7 (Roboty budowlane),45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03/01/2021 12:34:46
Nr 2021/BZP 00011766

Najważniejsze Informacje o przetargu

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj Zamawiającego

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Ogłoszenie o Zamówieniu

03/16/2021 09:00:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011766/01 z dnia 03/01/2021 12:34:46

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

UNIWERSYTET OPOLSKI

45-040 Opole

Plac Mikołaja Kopernika 11
-

zamowienia@uni.opole.pl

Szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu Opolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 452 70 64

1.5.8.) Numer faksu: 77 452 70 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu Opolskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49b193ad-7a62-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002822/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/424971

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/424971

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału I pkt 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1),dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Państwa danychosobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.2. Inspektorem ochronydanych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, email:iod@uni.opole.pl 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO - co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr B/02/2021 prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.7.W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany. 8. Posiadają Państwo:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępudodanych osobowych Państwa dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Państwa danych osobowych ;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwadotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Państwu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych j est art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust.2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 19 ust. 4ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowaw art. 19 ust. 2 i 3 ustawy: ?Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której daneosobowe dotyczą, zuprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO,nie możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianąpostanowieńumowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.? Na mocyart. 19ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, októrymmowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych doczasuzakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B/02/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont toalet w budynku Instytutu Fizyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ (folder plików).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena + Liczba punktów w kryterium Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena + Liczba punktów w kryterium Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ (folder plików).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena + Liczba punktów w kryterium Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena + Liczba punktów w kryterium Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont kuchni w DS. Spójnik - 10 pomieszczeń . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SWZ (folder plików).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena + Liczba punktów w kryterium Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena + Liczba punktów w kryterium Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, będzie żądał dostarczenia: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ZAWARTOŚĆ OFERTY: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ). 2. Oświadczenie, októrym mowa w pkt. 6 SWZ - w art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ). 3.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osóbpodpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo doreprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). *Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lubnotarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1. Oświadczenie,o którym mowa w pkt. 6 SWZ - w art. 125 ust. 1 ustawy, składane zgodnie z załącznikiem nr2SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawwykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy zWykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Do ofert składanychprzez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcazobowiązany jest dostarczyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wpostępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany do umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunkówich wprowadzenia został szczegółowo opisane w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/424971

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-14

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający uszczegóławia, że termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: maksymalnie sto osiemdziesiąt [ 180 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wskazany w zdaniu poprzednim termin wykonania przedmiotu zamówienia jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.


W przypadku zainteresowania ogłoszeniem o przetargu zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię ogłoszenia Opole przetargi na Roboty budowlane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.